YTTK GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

 Öz

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket yönetim kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemelerinin bazılarında 6762 sayılı eski TTK hükümlerinin muhafaza edildiği, bazılarında ise birtakım yeniliklere yer verildiği göze çarpmaktadır. Elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanması bu yeniliklerin başında yer almaktadır. Yine eski TTK’da yer alan ağırlaştırılmış toplantı nisabına ilişkin hüküm yeni TTK’da değiştirilmiş ve yönetim kurulu karar nisapları yargı kararları dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Yeni TTK ile getirilen bu düzenlemelerin, yönetim kurulunun karar alma sürecine ve şirketin idaresine sağlayacağı olumlu katkılar Kanunun yürürlüğe girmesi ile daha anlaşılır olacaktır. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket yönetim kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemeleri üzerinde durulmaktadır.

1. GİRİŞ :

14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

(YTTK)1, anonim şirketin yönetim kurulu toplantılarını günün gereklerine uygun olarak düzenlemiştir. Bu yönüyle, bir yandan 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda yer alıp güçlüklere yol açan ve eleştirilen bazı hükümler değiştirilmiş, diğer yandan da yeni hükümler getirilerek yönetim kurulunun etkin ve kolay bir şekilde toplantı yapması sağlanmıştır. Örneğin; ETTK’da yer alan ağırlaştırılmış toplantı nisabına ilişkin hüküm,

YTTK’da değiştirilmiş ve yönetim kurulunun üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanabilmesine imkan sağlanmıştır. Yine, özellikle yabancı sermayeli şirketlerde, yönetim kurulu toplantılarının yapılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla, yönetim kurulu toplantıların elektronik ortamda yapılabilmesinin önü açılmıştır (Komisyon Raporu).

İşte, bu çalışmamızda, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yönetim kurulunun toplantı ve karar yetersayılarına, toplantılarda temsilen ve vekaleten oy kullanılmasına, toplantı yapmaksızın yönetim kurulu kararı alınmasına, elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına ve yönetim kurulu toplantılarına katılma yasağına ilişkin düzenlemeleri üzerinde durulacaktır. Yeni TTK’nın getirdiği yeniliklerin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından da, konu, yeri geldikçe 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

2. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE

KARAR YETERSAYISI :

Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, şirket esas sözleşmesinde aksine ağırlaştırıcı bir hüküm yok ise, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır

2. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Anılan düzenleme ile ETTK’nın 330. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, bir çok güçlüğe ve istenmeyen sonuçlara yol açtığı için şiddetle eleştirilen, ağırlaştırılmış toplantı nisabına ilişkin hüküm, YTTK’da değiştirilmiş ve esas sözleşmede daha ağır bir toplantı nisabı öngörülmemişse yönetim kurulunun üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanabilmesine kanunen olanak tanınmıştır(Komisyon Raporu). Zira, ETTK’nın 330. maddesi “esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça yönetim kurulunun bir karar verebilmesi için, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması” şartını aramakta idi.

YTTK’nın getirdiği yeni düzenleme, toplantı ve karar nisabının esas sözleşmeye konulacak bir hükümle ağırlaştırılmasına izin vermekte, ancak

aksine, yani toplantı nisabının esas sözleşme ile hafifletilmesine izin vermemektedir. Bunun başlıca iki ana sebebi vardır: Birincisi, yönetim kurulunun azınlığı oluşturan sayıda üyenin varlığı ile toplanabilmesi bir taraftan “kurul” anlayışına aykırı düşer, diğer taraftan azınlıkta kalan üyelerle toplanabilen bir yönetim kurulunun içerideki üyelerinin çoğunluğu ile karar verebilmesi genel kurulun seçimi ile oluşan organ kavramı ile bağdaşmaz. Meselâ, dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulunun, üç üye ile toplanıp iki üye ile karar alabilmesi bu yönden kabulü güç bir sonuçtur. İkincisi ise, YTTK sisteminde bir önerinin imzalanması yolu ile ve elektronik ortamda yönetim kurulunun karar almasına olanak tanınmıştır. Bu olanaklar mevcutken, azınlıkta kalan üyelere yönetim kurulu olarak toplanma iznini vermek tutarlı bir çözüm olarak değerlendirilemez(Komisyon Raporu).

Ancak, belirttiğimiz üzere, şirket esas sözleşmesi ile yönetim kurulu toplantıları için ağırlaştırılmış nisabın öngörülmesi mümkündür. Bu durumda, YTTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasındaki yetersayılar değil de esas sözleşmede öngörülen ağırlaştırılmış yetersayılar esas alınır. Örneğin; “Yönetim kurulu üye tam sayısının üçte ikisinin katılımı ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.” şeklinde bir hüküm esas sözleşmeye konulduğu takdirde, yönetim kurulu toplantılarını bağlayıcı bir nitelik kazanır. Hatta, şirket esas sözleşmesinde bu konuda bir farklılaştırmaya da gidilebileceği kanısındayız. Örneğin; “Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak, müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmalarını ve görevden alınmalarını müzakere edebilmek için yönetim kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile alır.” şeklinde bir esas sözleşme hükmü tesis edildiği takdirde, yönetim kurulu toplantısının konusuna göre farklı yetersayılar uygulanır.

3. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA OYLARIN EŞİT

ÇIKMASI HALİ :

YTTK’nın 390. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Bu düzenleme ile ETTK’nın 330. maddesinde yer alan “Reyler müsavi olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi müsavilik olursa bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır.” hükmü aynen muhafaza edilmiştir.

4. YÖNETİM KURULU KARARLARININ YAZILI OLMASI

GEREKLİLİĞİ :

YTTK’nın 390. maddesinin beşinci fıkrasına göre yönetim kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Nitekim, ETTK’nın 330. maddesinin üçüncü fıkrasında da “Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.” hükmüne yer verilmekte idi.

5. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA TEMSİLEN VE

VEKALETEN OY KULLANMA :

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar

(YTTK, m.390/f.2). Dolayısıyla, yönetim kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları ve oy kullanmaları gerekir.

YTTK’nın 330. maddesinde “Azaların yekdiğerine niyabetle rey vermeleri caiz değildir.” denilmekte idi. Dolayısıyla, YTKK, bu konuda da ETTK’nın hükmünü aynen muhafaza etmiştir.

6. TOPLANTI YAPMAKSIZIN YÖNETİM KURULU KARARI ALINMASI :

Yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir (YTTK, m.390/f.4). Ancak, bu şekilde toplantısız olarak alınacak kararın geçerlilik kazanabilmesi için aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması gerekir(YTTK, m.390/f.4). Yoksa, yönetim kurulu üyelerinden bazılarına öneri götürüp diğerlerine götürülmemesi yahut üyelere farklı öneriler götürülmesi durumunda karar geçerlilik kazanmaz.

Dikkat edileceği üzere, YTTK’nın toplantısız yönetim kurulu kararı için aradığı karar yeter sayısı, 390. maddenin birinci fıkrasındaki karar yeter sayısından ağırdır. Zira, 390. maddenin birinci fıkrasında “yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alması” öngörülmüş iken, toplantı yapılmaksızın alınan yönetim kurulu kararlarında “üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı”nın alınması şart koşulmuştur. Örneğin; dokuz üyeli bir yönetim kurulu, YTTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, beş üyenin katılımı ile müzakerede bulunup bu beş kişiden üçünün oyu ile karar alabiliyor iken, toplantı yapmaksızın karar almak istenmesi durumunda üye tamsayısının en az çoğunluğu olan beş üyenin yazılı onayı ile karar alabilecektir.

Toplantısız olarak alınan yönetim kurulu kararlarında, üyelerin onaylarının (imzalarının) aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi gerekir. Bu kurala uyulmaması halinde de, karar geçerlilik kazanmaz

(YTTK, m.390/f.4).

YTTK’nın toplantısız yönetim kurulu kararı alınmasına ilişkin bu düzenlemesi ile esasında ETTK’nın 330. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça idare meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.” hükmü korunmuştur. Bununla birlikte, bir önerinin elden dolaştırılarak karar alınmasında karar nisabı belirlenmiş, böylece uygulamadaki karışıklığa ve tartışmalara son verilmiş, yine imzaların aynı kâğıtta olmasına gerek bulunmadığı ifade olunarak konu ETTK’ya kıyasla açıklığa kavuşturulmuştur.

7. ON-LİNE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI :

YTTK’da, günümüzün teknik ilerlemeleri de dikkate alınarak, yönetim kurulu toplantılarının on-line yapılmasına imkan sağlanmıştır. Kanunun 1527. maddesine göre, yönetim kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Ancak, bunu temin için, her şeyden önce, bu hususun şirket esas sözleşmesinde düzenlenmiş olması gerekmektedir

(YTTK, m.1527/f.1). Bu hallerde Kanunda veya şirket esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır3(YTTK, m.1527/f.1).

Yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılma ve karar alma, fizikî katılım, öneride bulunma ve oy vermenin bütün sonuçlarını doğurur. Bu kararlar nitelikli elektronik sertifika (elektronik imza) ile imzalanabilecekleri gibi, toplantı sonrasında fizikî imza ile de kayıt altına alınabileceklerdir(Komisyon Raporu).

YTTK, esas sözleşme hükmü dışında, yönetim kurulu üyelerinin elektronik ortamda oy kullanabilmeleri için;

– Şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olmasını

– Ortağın  bu yolda istemde bulunmasını,

– Elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilân edilmesini,

– Ve oy kullananların kimliklerinin saklanmasını zorunlu tutmuştur (YTTK, m.1527/f.3).

3 1527. maddenin “birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; bir yönetim veya müdürler kurulu toplantısının tamamen elektronik ortamda, yani fiziki toplantı hiç yapılmadan icra edilmesiyle, toplantının kısmen fiziken kısmen de elektronik ortamda katılım yoluyla gerçekleştirilmesi halinin birbirinden açıkça ayrılması ve iki halin de kanunen mümkün olduğunun açıkça belirtilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, toplantının bu olanaklardan biri kullanılarak yapılması halinde nisaplarda hiçbir değişiklik olmayacağı açıkça hükme bağlanarak, olası tereddütler bertaraf edilmiştir. Şu husus da açıkça belirtilmelidir; kısmen fiziken kısmen de elektronik ortamda katılım suretiyle yapılan toplantılarda, fiziken mevcut bulunan üyelerin toplantı nisabını oluşturmuş bulunmalarına veya tersine gerek yoktur. Toplantıya bir üye fiziken gelmişse, diğer üyeler toplantıya elektronik ortamda katılabilirler ya da tersi olabilir. Birinci fıkranın son cümlesi bu ve benzeri sorunları çözüme bağlamak amacıyla öngörülmüştür.” Bkz. TBMM Genel Kurul Toplantı Tutanağı

4 YTTK’nın 1524. maddesine göre zaten bütün anonim şirketlerin bir internet sitesi açması zorunlu olduğundan, 1527. maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen şartlar arasına “internet sitesine sahip olma” zorunluluğu konulmasa da olabilirdi. Zira, anılan fıkraya konulan “şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması” ifadesi, sanki şirketlerin internet sitesine sahip olup olmama noktasında bir takdire sahip oldukları izlenimini vermektedir. Oysa, belirttiğimiz üzere YTTK’nın 1524. maddesi bu konudaki emredici kuralı koymuştur.

5 YTTK’nın 1527. maddesinin üçüncü fıkrasında “ortağın” istemde bulunması şart koşulmuştur. Ancak, kanımızca, ortağın istemde bulunması genel kurulun elektronik ortamda yapılmasına yöneliktir. Kanunda, yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması için üyelerin bu yolda istemde bulunacaklarına dair bir açıklık bulunmamaktadır.

Ayrıca, elektronik ortamı kullanmak isteyen yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildireceklerdir

(YTTK, m.1528).

Kanun, sözkonusu toplantılarda oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kuralların Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceğini öngörmüştür

(YTTK, m.1527/f.6). Zira, oyun gerçek sahibi tarafından kullanıldığının tespiti, güvenilir bir teknik hazırlık ve sözkonusu teknik altyapının detaylarının tespitini gerektirmektedir(Komisyon Raporu).

Anonim şirketlerde yönetim kurulu toplantılarının on-line olarak yapılabilmesi, özellikle yabancı sermayeli şirketlerde önemli bir sorunu çözüme kavuşturmuştur. Çünkü, üyelerinin bir kısmı hatta tamamı yurtdışında yerleşik yabancılardan oluşan yönetim kurullarının toplantılarının fizikî olarak yapılması önemli güçlükler arz etmekte, kararların ETTK’nın 330. maddesi gereği toplantısız olarak alınması ise çoğu kez arzu edilen düzeyde müzakereye olanak tanımamaktaydı(Komisyon Raporu).

8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KATILMASI YASAK OLAN MÜZAKERELER:

Yönetim kurulu üyelerinin müzakerelere katılma yasağı YTTK’nın 393. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddede, esas itibariyle ETTK’nın 332. maddesi hükmü korunmuş; sadece, ancak eski düzenlemedeki tartışmalara yol açan bazı sözcük ve ibareler açıklığa kavuşturulmuştur(Komisyon Raporu).

ETTK’nın 332. maddesinde “İdare meclisi azaları şahsi menfaatlerine veya 349 uncu maddede sayılan yakınlarının

Bu hükümlere aykırı hareket eden aza, ilgili olduğu muamele yüzünden şirketin husule gelen zararını tazmine mecburdur.” hükmü yer almakta idi.

YTTK’nın 393. maddesinin birinci fıkrasına göre de; yönetim kurulu üyesinin,

– Kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara,

– Veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara

ilişkin müzakerelere katılması yasaktır.

Çatışma, şirket menfaatleriyle kendisinin şirket dışı ve kişisel menfaatleri veya alt ve üstsoyundan birinin veya eşi veya üçüncü kişiye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından birinin kişisel menfaati arasında olmalıdır. “Kişisel” sözcüğü ile bizzat üyeye veya yakınına yönelik, onları konu alan veya onlarla ilgili bulunan bir menfaat kastedilmiştir, yoksa bir topluluğa ait olup da kişinin de yararlanabileceği bir kazanç, bir avantaj, bir zararın önlenmesi vb. haller kişisel sayılmaz. Menfaatin şirket dışı olması gerekir; yoksa, bir üye kendisinin, eşinin alt veya üst soyundan birinin bir şirket görevine seçimi, atanması, görevden alınması, yolluk belirlenmesi vs. gibi şirketi ilgilendiren bir işte müzakerelere katılabilir(Komisyon Raporu).

Ancak, YTTK, müzakerelere katılma yasağını, yukarıda sayılan hallerle sınırlamamış, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da bu yasağın uygulanacağını hükme bağlamıştır

(YTTK, m.393/f.1). Örneğin, müzakerenin konusunun bir üyenin ortağını; ortağı olduğu bir şahıs şirketini, eski eşini vs.

ilgilendirmesi gibi hallerde de, ilgili yönetim kurulu üyesi müzakerelere katılamayacaktır(Komisyon Raporu).

Tereddüt uyandıran hâllerde ise, kararı yönetim kurulu verecek olup, bu oylamaya ilgili üye katılamaz

(YTTK, m.393/f.1). Yönetim kurulunun bu konuda alacağı karar, niteliği itibariyle kesindir. Çünkü, organlar arasında alt üst sıralaması bulunmadığı için ihtilâf genel kurula götürülemez. Mahkeme yolunun açık olup olmadığı ise yasada açık değildir, yasa koyucu bu hususun içtihat yolu ile ve doktrinin yardımı ile çözülmesini uygun görmüştür(Komisyon Raporu).

Peki, yönetim kurulu ilgili üyenin menfaat çatışmasını bilmiyor ise ne olacaktır? YTTK, bu konudaki sorumluluğu ilgili üyeye yüklemektedir. Bu itibarla, menfaat uyuşmazlığı yönetim kurulu tarafından bilinmiyor olsa dahi, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır

(YTTK, m.393/f.1). Menfaat ihtilâfı daha sonra ortaya çıksa bile, üye sorumlu tutulur.

Bu yasaklara rağmen,

– Menfaat uyuşmazlığını yönetim kuruluna açıklamayan ve müzakereye katılan yönetim kurulu üyesi,

– Menfaat çatışması nesnel olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen yönetim kurulu üyeleri,

– Söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri

şirketin bu yüzden uğrayacağı zararı tazmin etmekle yükümlü olurlar

(YTTK, m.393/f.2). Buradaki sorumluluk kusur esasına dayanır ve müteselsil değildir. Çünkü, bir kurul karar veya eylemi yoktur(Komisyon Raporu).

YTTK’nın 393. maddesinin üçüncü fıkrasında ise “müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemlerin yönetim kurulu kararına yazılması” şart koşulmuştur. Bu düzenleme, hem kamuyu aydınlatma hem de kamusal yönetim ilkesinin gereğidir. Dolayısıyla, ilgili karara, üyenin müzakereye katılmamasının sebebi ve yapılacak işlemler açıkça yazılmalıdır. Karar bir yetkilendirmeyi içeriyorsa yetkilendirilen kişi ve önemli olan noktalar da belirtilmelidir(Komisyon Raporu).

Yeri gelmişken, YTTK’da, m.390/f.4 gereği toplantısız olarak yönetim kurulu alınması durumunda, anılan müzakere yasağının nasıl uygulanacağına dair bir açıklık bulunmadığını belirtelim. Oysa, ETTK’nın 332. maddesi toplantı yapılmaksızın alınan yönetim kurulu kararlarında, kendisinin veya yakınlarının menfaati nedeniyle müzakereye katılması yasak olan yönetim kurulu üyesinin, bu hususu kendisine iletilen teklife yazarak belirtmesini şart koşmakta idi. YTTK’nın 393. maddesinin üçüncü fıkrasından “toplantı üzerine alınan karara” yasak keyfiyetinin yazılacağı sonucu çıkmaktadır. Ancak, sorumluluklarının doğmamasını teminen, YTTK’nın 390. maddesinin dördüncü fıkrası gereği toplantı yapılmaksızın yönetim kurulu kararı alınması durumunda, ilgili yönetim kurulu üyesinin “kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin” kararlara katılmamasının ve kendisine gönderilen öneri yazısının üzerine yasak nedeniyle katılmama sebebini ve ilgili işlemleri şerh düşmesinin uygun olacağı kanısındayız.

9. ÖZET VE SONUÇ:

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, şirket esas sözleşmesinde aksine ağırlaştırıcı bir hüküm yok ise, anonim şirket yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Oyların eşit çıkması halinde ise o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. ETTK’da olduğu üzere, YTTK’ya göre de, yönetim kurulu kararları, yazılıp imza edildikleri takdirde geçerlilik kazanırlar. Yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yine, YTTK gereği, yönetim kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Ancak, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği bu düzenlemeler 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yani, anılan tarihe kadar, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Dolayısıyla, on-line yönetim kurulu toplantısı yapabilmek ya da üye tamsayısının çoğunluğu ile karar alabilmek, ancak bu tarihten sonra mümkün olabilecektir.

Soner ALTAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir