Yeni TTK Limited Şirket Sözleşme Örneği

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirket Kuruluş Sözleşmesi

LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİKURULUŞ:Madde1–   Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular   arasında bir Limited Şirket  kurulmuştur.

Sıra no1 Kurucunun     Adı ve Soyadı ………………………………. Yerleşim     Yeri………………..  Uyruğu     T.C. Kimlik No……….         ……………… 
(Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak     sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların     unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur.     Madde 573/1, 574/1)

ÜNVAN:

Madde 2- Şirketin ünvanı   …………………………………………………….. Limited Şirketidir.

(İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi   zorunludur. Madde 43)

AMAÇ VE KONU:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca   şunlardır.

  1. ……………………………………………………..
  2. ……………………………………………………..
  3. ……………………………………………………..

(Şirketin işletme konusunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır.   Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, limited şirketler,   kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.   Madde 576, 573/3)

 

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4- Şirketin merkezi   ……………………’dır. Adresi …………………… dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline   tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan   edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan   edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde   tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

SÜRE:

Madde 5-  Şirketin   süresi, kuruluşundan itibaren (…) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini   değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

(Şirketin varsa süresi belirtilmelidir.   Herhangi bir süre belirlenmemiş ise “Süresiz” ibaresi yazılmalıdır. Madde 587)

SERMAYE :

Madde 6- Şirketin sermayesi   …………………… paya ayrılmış ………………Türk Lira

olup bunun,

…………………. paya karşılık olan   …………………….. Türk Lirası ………………………..

…………………. paya karşılık olan   …………………….. Türk Lirası ………………………..

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden   taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin   tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise genel kurulun alacağı   kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu   husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (….) maddesine göre yapılır.

(Şirket sermayesi onbin Türk Lirasından az   olamaz. Farklı itibari değerde paylar belirlenebilir. Ancak, esas sermaye   paylarının değerleri yirmibeş Türk Lirası veya katları şeklinde   belirlenmelidir. Madde 580, 583)

İLAN:

Madde 7- Şirkete ait ilanlar…………………………………………………………. yapılır.

(Şirkete ait ilanların ne surette ve hangi   sürede yapılacağı açıkça belirtilir. Genel kurul toplantılarına ilişkin   ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur. Genel   kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili   Gazetesinde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde   yapılması zorunludur. (Madde 576/1-e, 617/2, 617/3)

 ŞİRKETİN   İDARESİ:

Madde 8- Şirketin işleri ve işlemleri genel   kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk …………..yıl için   …………………………………………….. şirket müdürü olarak   seçilmiştir.

 

TEMSİL:

Madde 9- Şirketi müdürler temsil   ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil   ve ilan olunur.

(Şirket ortaklarından en az birine şirketin   yönetim hakkının ve temsil yetkisinin verilmesi gerekir. Madde 623)

HESAP DÖNEMİ:

Madde 10- Şirketin hesap yılı Ocak   ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk   hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının   sonuncu günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 11- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit   masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl   %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay   sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari   değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle   oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

 

(Şirket sözleşmesi ile kar   dağıtımına ilişkin farklı bir hesaplama yöntemi belirlenebilir. Madde 608/2 )

 

YEDEK AKÇE

Madde 12- Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya   kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe   ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme   hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay   sahiplerine kar dağıtılamaz.

(Şirket sözleşmesi ile yıllık karın %5’inden fazla ve ödenmiş   sermayenin %20’sini aşabilecek tutarda yedek akçe ayrılması belirlenebilir. Şirket   sözleşmesi ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların   özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir. Madde 521)

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 13- Bu ana sözleşmede bulunmayan   hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucunun   Adı ve Soyadı                                                                           İmzası