Yeni TTK ile zorunlu TMS TFRS uygulaması

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU
İLE TMS-TFRS UYGULAMASI
ZORUNLU HALE GELDİ, 
PEKİ SORUNSUZ GEÇİŞ NASIL OLUR?

TBMM Genel Kurulu’nun uzun
süredir gündeminde bulunan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Türk Borçlar Kanunu
Tasarısı, Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkındaki kanun
tasarısı, Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkındaki kanun
tasarısı nihayet 14. Ocak 2011’de yasalaşmıştır. Kanun 01.07.2012 tarihinde
yürürlüğe girecektir. Bu yasa ile AB ile uyum müktesebatı çerçevesinde, değişen
şartlara ve çağın gereklerine uygun bir Ticaret Kanunu ihtiyacı da önemli oranda
karşılanmıştır. Zira birçok gelişmiş ülke Ticaret Hukuku mevzuatını uluslararası
ticaretin ve küreselleşmenin getirdiği yeni şartlar paralelinde tadil
etmişlerdir.

Türk Ticaret Kanunu’nun genel
gerekçesinde bir ülkenin, sermaye ve kredi piyasalarının, uluslararası
piyasaların bir parçası olabilmesi; ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi,
rekabet piyasasında güç olarak yer alabilmesi için, tam şeffaflığa dayalı,
Uluslararası Muhasebe Standartları’na göre çıkarılmış finansal tablolara
ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Kanunda da bu tür yeniliklere yönelik gerekli
değişiklikler yapılmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
da öngördüğü üzere Türkiye’de bundan böyle muhasebe standartları ile ilgili her
türlü değişiklik TMSK (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından
gerçekleştirilecektir. Yine bu yasaya göre bu standartların işletmelerde defter
bazında uygulanması gerekecektir. Bu da her muhasebe kaydının TMS/TFRS’ye uygun
olarak yapılması demektir. Bu kanuna göre işletmeler muhasebe sistemlerini TMS/TFRS
standartlarına göre uyumlandırmak durumunda kalacaklardır. Bu durumda
işletmelerin muhasebe sistemlerinde köklü değişiklikler olacaktır.

Türkiye’de şu anda muhasebe
konusunda, şirketlerin takip etmek zorunda olduğu yasal çerçeve; Vergi Usül
Kanunu, Tek Düzen Hesap Planı’na dayalı Muhasebe Sistemi ve Türk Ticaret Kanunu
tarafından düzenleniyor.

Ancak yeni Türk Ticaret Kanunu yukarıda sayılan
tüm yasal çerçeveyi biraraya getirecek. Bu arada, yeni Türk Ticaret Kanunu,
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’nı baz alacağından, köklü değişiklikleri de beraberinde gelecek.

Dolayısıyla muhasebe
departmanları, alışık oldukları muhasebe sistemlerinden uzaklaşarak,
bilmedikleri, tanımadıkları yeni bir muhasebe sistemi ile karşılaşacaklardır.

Türk Ticaret Kanunu’nun
65’inci maddesinde; muhasebe defterlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun
olarak tutulmasını öngörmekte ve kanunun 88’inci maddesi 1’inci fıkrasında yer
alan cümle ile de konuya açıklık getirmektedir: “…gerçek ve tüzel kişiler gerek
ticarî defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını
düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye
Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve
bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak
zorundadırlar”

Halihazırda IMKB’ye raporlayan
bütün şirketler mali tablolarını Tebliğ no 29’a göre hazırlamakta, bu tebliğ de
tamamen TMS/TFRS’nin uygulanmasını öngörmektedir. TMS/TFRS kapsamı dışında
kalan, (kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan) işletmeler için Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu “IASB” tarafından küçük ve orta büyüklükteki
işletmeler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı” (IFRS for SMEs)
yayımlanmıştır. Bu standart, tam set IFRS’lerin basitleştirilmiş bir şeklidir ve
tek bir standart içinde 35 bölümden oluşmaktadır. Fiilen mevzuatımıza TMS/TFRS
olarak girmiş bulunan IFRS’lerle aynı sistematiğe haiz olması, IFRS for SMEs’in
TMSK tarafından benimsenmesinde önemli rol oynamıştır. IFRS for SMEs bire bir
Türkçeye çevrilmiş olup, KOBİ TFRS adı altında yayımlanmış bulunmaktadır.

Konunun soru ve cevaplarla
daha da aydınlatabileceğini düşündük:

Ø
TMS-TFRS’ de en önemli değişiklikler
hangileridir?

Ø
Geçiş için 2012 yılı planlandığına göre şu anda
böyle bir proje için neden acele edilmeli?

ü
TMS-TFRS’nin ana niteliklerinden
karşılaştırılabilirlik prensibine göre; TMS-TFRS, mali tabloları sene ve dönem
bazında karşılaştırılmalı talep etmektedir. Bu da 2011 yılı verilerinin de
sistemde olmasını gerektirecektir.

ü
Basel II: Bankalar işletmelerin kredi taleplerini
incelerken artık mali tabloları TMS-TFRS bazında istemektedirler. Holding
şirketleri için, en azından geçerli bir şirketin TMS-TFRS geçişinin 2011 yılı
içinde yapılması gerekir ki; diğer şirketlerin uyumlandırılması da en geç 2012
yılı ilk çeyreğinde bitirilsin.

ü
Türkiye’de yeni sistemlere geçiş aşamalarında hep
kaos yaşanır. Bunun nedeni ise, henüz zaman varken planlı bir şekilde hareket
edemememizden, hep son günü beklememizden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle son günü
beklemeden karar vermek ve bununla ilgili projelere başlamak gerekir. Kaldı ki;
muhasebe sistemlerinin bu konu ile ilgili uyumlandırılması da zaman almaktadır.

Ø
TMS-TFRS uygulaması sonucunda hesaplanan ticari
kardan, vergi matrahına nasıl ulaşılacaktır?

Ø
SPK raporlaması ile TMS-TFRS arasında nasıl bir
bağlantı kurulmalıdır? SPK, TMS/TFRS hayata geçince ayrı bir rapor düzeneği
talep edecek midir?

ü
SPK’ya kota şirketler bilindiği gibi 01.01.2005
tarihinden itibaren SPK Seri XI, No: 25 sayılı sermaye piyasasında Muhasebe
Standartları Hakkındaki Tebliğ’ne uygun raporlama yapmaktaydılar. Söz konusu
tebliğ; ana hatları ile IAS ve IFRS’i baz olarak almakla birlikte; gerek
01.01.2005 tarih itibarı ile dondurulmuş olması, gerekse SPK tarafından
standartlarda yapılan değişiklikler nedeniyle TMS-TFRS uygulaması
sayılmamaktaydı. Ortadaki karışıklığı gidermek amacı ile SPK 2008 yılı başından
itibaren geçerli olmak üzere Seri XI, No:29 sayılı tebliğ’i yayınladı. Bu
tebliğ’e göre tüm halka açık şirketler TMS-TFRS’ yi uygulamak zorundalar.
Böylece SPK için hazırlanan mali tablolar TMS-TFRS ile tam uyumlu hale
getirildi.

ü
SPK mevcut durumda raporlama düzeyinde bir
çalışma istemektedir. Ancak TMS-TFRS’de istenen defter bazında
uygulamadır(bakınız yeni TTK Kanunu -Ticari Defterler kısmı).

 

 

Mecidiyeköy erotik shop için tıklayınız.
Mecidiyeköy sex shop için tıklayınız.
taksim erotik shop için tıklayınız.
taksim sex shop için tıklayınız.
Erotik shop için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir