Veraset ve İntikal Vergisi İstisnalar

İstisnalar :

MADDE 4   Aşağıda gösterilen İntikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır :

a) Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;

b) (4008 Sayılı Kanunun 36’ncı maddesi ile değiştirilen bent.Yür: 6.7.1994) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin  33.328.000.000.- lirası (44 No’lu Tebliğ ile 2013 yılı için 140.774 TL) (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 106.043.000.000 lirası (2013 Yılı için 281.720 TL)(■)

c) Örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayrimenkuller hariç);

ç) Bilumum sadakalar;

d) (4008 Sayılı Kanunun 36’ncı maddesi ile değiştirilen bent.Yür: 6.7.1994)   İvazsız suretle vaki intikallerin 1.224.000.000 lirası; (2013 Yılı için 3.244 TL)(■)

e) (4008 Sayılı Kanunun 36’ncı maddesi ile değiştirilen  bent. Yür: 6.7.1994) Para ve mal üzerine düzenlenen (5904 sayılı kanunun 31/a mad. değişen ibare.Yür:3.7.2009)“yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin”(*) 1.224.000.000 lirası; (2013 Yılı için 3.244TL)(■)

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şumülüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar;

g) Amme idaresi ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit yetimlerine tekel bayilerinden ödenen paralar;

h) Harbde veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve tâlimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve eşlerine ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;

i) Borçlar Kanununun 242 inci maddesine göre rücu, şartı ile yapılan hibelerde bağışlanan bağışlayandan evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;

j) (2353 sayılı Kanunun 1.  mad.  değişen bent. Yü:1.1.1981) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar (Kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe);

k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.

l) (3393 Sayılı Kanunla eklenen bend.Yür: 30.6.1987) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka satışından elde edilen paralardan, ticari plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.

m) (5226 sayılı Kanunun 18. mad. eklenen bent. Yür:27.7.2004) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

o) (6327 sayılı Kanunun 2. mad. ile eklenen bent.Yür:01.01.2013) “28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının hak kazanılan kısımları.”

n) (5234 sayılı Kanunun 8. mad. eklenen bent. Yür:01.01.2005)Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar.

(4008 Sayılı Kanunun 36. mad. ile ilave edilmiştir.Yür 6.7.1994) (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tesbit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.


(■) Madde 4 — Bu maddenin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları için yürürlükte olan en son tebliğe bakınız.

(*) Madde 4/e-(5904 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:6.7.1994-2.7.209 tarihleri arası)”yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir