Vade uzatımı verilen borç için faizcilik sayılması mümkün değildir

Danıştay 3. Daire

Esas No: 2009/2115 Karar No : 2010/4110

ÖZÜ: Vade uzatımı verilen borç için faizcilik sayılması mümkün değildir.

Davanın Özeti: Davacı hakkında ikrazatçılık faaliyeti nedeniyle gerçek usulde mükellefiyet tesis edilmesi işlemini yapı kooperatifine verilen vadesi uzatılarak … faiziyle birlikte … tahsil edilen ve devamlılık arzetmeyen borç para veme işleminin ticari faaliyet kapsamında nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle iptal eden vergi mahkemesi kararının; borcun vadesinin uzatılmasının faaliyetin devamlılığını gösterdiği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan vergi mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına 21.12.2010 oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir