Transit ticaret KDV ve Ba-Bs bildirimi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-900

08/03/2012

Konu : Transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlerinin KDV karşısındaki durumu ve Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda transit ticaret kapsamında yaptığınız alım satım işlemlerinizin katma değer vergisi karşısındaki durumu ile Ba-Bs formlarında bildirime konu edilip edilmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1inci maddesinin birinci fıkrasında; Türkiye’de yapılan ticari sınai zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Yine aynı Kanunun 6ncı maddesinde ise işlemlerin Türkiye’de yapılmasının;

a) Malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını

b) Hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır. Mezkûr Kanunun 16ncı maddesinin birinci fıkrasının c bendinde ise; Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Genel olarak transit ticaret alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere (makul olmak üzere aleyhte fark kabul edilebilir) gerçek veya tüzel kişi transit tacirince yurt dışından alınan bir malın yine yurt dışına gönderilmesi şeklinde olmakla beraber serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasıdır.

Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığının madde politikası itibarıyla transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. Yine ithalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle de transit ticaret yapılamaz.

Transit ticaret işlemlerinin gümrük mevzuatında yer alan transit rejimi çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak ithalata ve ihracata ilişkin vergi resim harç ve fon tahsil edilmez. Gümrük idarelerince verilebilecek izne istinaden malların Türk gümrük hattını aşarak işçilik görmek üzere fiktif depo veya antrepolara alınması fiili ithal hükmünde değildir.

 

Transit ticarette yurt dışında satın alınan veya imal olunan malın yine yurt dışında teslimi söz konusudur. Transit ticarete konu mallar kurumun mal varlığına girip çıkmasına ve satışın fatura ile belgelenmesine rağmen millileştirilmeksizin satışa konu olduğu için malın teslimi Türkiye sınırları içinde olmaması nedeniyle KDVnin konusuna girmez ve KDV beyannamesinde hiçbir şekilde gösterilmez.

Diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 149 ve Mükerrer 257nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak 350 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; mal ve hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

396 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.2.1 bölümünde Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura irsaliyeli fatura serbest meslek makbuzu müstahsil makbuzu gider pusulası akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir. açıklaması yer almaktadır.

Ayrıca aynı Tebliğin 1.2.2. bölümünde de Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)nun Tablo II alanında bildirilecektir. açıklamasında bulunulmuştur.

Buna göre; Kurumunuz tarafından yurt dışından ithal edilen tıbbi ilaçlar Gümrük Kanunu uyarınca gümrük antrepo rejimi veya geçici depolama hükümlerinin uygulandığı yerlere konulması ve henüz millileştirilmeden tekrar yurt dışına satılması işleminde mallara ilişkin fatura bilgileri kurumun mal varlığına girip çıkmasına ve satışın fatura ile belgelenmesine rağmen millileştirilmeksizin satışa konu olduğu için malın teslimi Türkiye sınırları içinde olmaması nedeniyle KDVnin konusuna girmez ve KDV beyannamesinde hiçbir şekilde gösterilmez.

Diğer taraftan transit ticaret kapsamında yapılan işlemlerde faturalandırma işleminde yabancı ülke firmasınca adınıza fatura düzenlenmesi gerekmekte olup diğer taraftan da başka bir ülke veya serbest bölgede faaliyette bulunan firmaya mal satıldığında firmanızca da fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Genel olarak bu mal alım satım işlemi sonucunda satışınız ile alışınız arasında müspet kâr oluşacağı tabidir.

Bu nedenle transit ticaret kapsamında yapılan mal alım satımlarında fatura düzenlenmesi gerektiğinden 396 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.2.2. bölümünde belirlenen katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satış bilgileri Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilerek bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir