Tag Archive for Yeni TTK Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunluluğu

BAKANLIK TEMSİLCİSİ NEREDEN TALEP EDİLİR (Yeni TTK)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ NEREDEN TALEP EDİLİR?(*)

1.      GİRİŞ

Bilindiği üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu (ETK(1))’nun 297. maddesinde “Kuruluş umumi heyetlerinin verdikleri kararların muteber olması için toplantılarda İktisat ve Ticaret Vekaletinden bir komiser bulunması ve komiserin zabıtların kanuna uygun bir şekilde tutulmasına nezaret ve zabıtları reyini kullanan pay sahipleriyle birlikte imza etmesi şarttır. Bu zabıtlara, verilen kararların mahiyet ve neticeleriyle muhalif kalanların muhalefet sebepleri yazılır.” denilerek, bütün anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık Komiserinin bulunması zorunlu tutulmuştu. ETK’nın m.378/f.2 hükmü gereği Bakanlık Komiserinin bulunmadığı toplantılarda alınan geçersiz sayılmaktaydı. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(2) (TTK)’nda da Devlete tanınan bu gözetim ve denetim yetkisi korunmuş, ancak “Bakanlık Komiseri” ibaresi “Bakanlık Temsilcisi” olarak değiştirilip uygulama alanı daraltılmıştır. Genel kurul dönemi içerisinde bulunduğumuz şu günlerde anonim şirket yönetimleri tarafından merak edilen konulardan birisi, genel kurul toplantısına Bakanlık Temsilcisinin çağrılıp çağrılmayacağı, çağrılacaksa müracaatın nereye nasıl yapılacağıdır. Zira, 2011 yılı içerisinde Bakanlıkların yapısına yönelik olarak yapılan değişiklikler, bu konuda birtakım tereddütlerin yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunmasının zorunlu olduğu haller izah edildikten sonra Bakanlık Temsilcisi için hangi makamlara başvuruda bulunulacağı ve başvuru evrakının nelerden ibaret olduğu üzerinde durulacaktır.

2.           BAKANLIK TEMSİLCİSİ NEREDEN VE NASIL TALEP EDİLMELİDİR?

Bakanlık Temsilcisinin nereden ve nasıl talep edileceğine geçmeden önce, hangi toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin bulunması gerektiğini ortaya koymak gerekir. TTK’nın 407. maddesinin üçüncü fıkrasında “333 üncü madde gereğince belirlenen şirketlerin genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de yer alır. Diğer şirketlerde, hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik, görev ve yetkileri ayrıca ücret tarifeleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.” şeklinde kabul edilmiştir(3). Read more