Tag Archive for Limited şirket vergi borcu ve tahsili

Limited Şirket den tahsil edilemeyen vergi alacağı hisseleri oranında ortaklardan aranır

mahkeme-karari

Danıştay 9. Daire

Esas No: 2010/8851 Karar No : 2013/3804

ÖZÜ: Ltd.Şti.den tahsil edilemeyen vergi alacağı hisseleri oranında ortaklardan aranır.

İstemin Özeti: Davacı ortağı olduğu …… Ltd.Şti.nin vadesinde ödenmeyen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ve hesaplanan gecikme faizinin tahsili amacıyla davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davayı kabul eden vergi mahkemesinin kararının; 5766 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer verilen “Bu kanunla 6183 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ve eklenen hükümler, hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında da uygulanır” hükmü nedeniyle davacının ortağı olduğu şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağından geçmişe dönük olarak sermaye hissesi oranında sorumlu bulunduğu belirtilerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Vergi mahkemesi kararının dayandığı hukuki sebepler ve gerekçesi dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığı.