Tag Archive for Haciz emrinin kesinleşmesi

Haciz emrine süresinde yanıt verilmez ise kesinleşir

Danıştay 3. Daire

Esas No: 2007/4962 Karar No : 2009/3113

ÖZÜ: Haciz emrine süresinde yanıt verilmez ise, kesinleşir.

Davanın Özeti: Bir başka mükellefin vergi borcu nedeniyle 6183 sayılı Yasanın 79’uncu maddesi gereğince davacı kurum adına düzenlenen haciz bildirisine süresinde itiraz edilmemesi üzerine söz konusu borcun davacının zimmetinde sayılması suretiyle düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı; asıl vergi borçlusu gerçek kişinin ortağı olduğu davacı şirkette hak ediş ve alacağı varsa haciz şerhi konularak davalı idarenin banka hesabına aktarılmasının istendiği haciz bildirisinin davacı kuruma usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine karşın süresinde itiraz edilmemesi üzerine borç zimmetinde sayılan davacı kurumun bu durumun aksini haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde açacağı menfi tespit davasında ileri sürerek kanıtlanmasına olanak tanıyan 6183 sayılı Yasanın 79’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası dikkate alındığında düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden vergi mahkemesi kararının; haciz bildirisine süresinde itiraz edilmemesinin içeriğinin doğru olduğu anlamını taşımadığı, …. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan menfi tespit davasının bekletici mesele sayılması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü.

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan vergi mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına.