Tag Archive for Gerçek Kişiye Tebliğ

VERGİ MEVZUATINDA TEBLİĞ

VERGİ  MEVZUATINDA  TEBLİĞ

TEBLİĞ :

213 sayılı VUK’nun 93’üncü maddesinde “Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzelkişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.

Şu kadarki, ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir.” Yapılan açıklama ile tebliğin esasları belirlenmiş olmaktadır.

Yine VUK’nun 107’inci maddesiyle Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırmaya yetkili kılınmıştır. Bu uygulama sayesinde tebliğ işlemi daha kısa sürede sonuçlanacağı gibi posta masrafından da kurtulmuş olunacaktır.

TEBLİĞ YAPILACAKLAR :

Gerçek Kişiye Tebliğ  :Tebliğ öncelikle kişinin kendisine yapılır. Kendisinin olmaması halinde iş yerinde çalışan memur veya müstahdemlerinden birisine yapılır. Ancak tebliğ yapılacak kişinin görünüşüne nazaran 18 yaşından küçük olmamasına ve bariz bir surette ehliyetsiz olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. İş yerinde yapılacak tebliğde tebliğ yapılacak kişinin mükellefin çalışanı olmasına da dikkat edilecektir. Kişinin ikametgahında yapılacak tebliğde kendisine tebliğ yapılacak kişinin mükellefle birlikte oturma zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak ikametgahta da tebliğ yapılacak kişinin görünüşüne nazaran 18 yaşından küçük olmamasına ve bariz bir surette ehliyetsiz olmamasına dikkat edilecektir. Bu tespitleri tebligatı yapacak kişi kendisi tespit ederek tebliğ işlemini gerçekleştirecektir.

Vekile Tebliğ   : Noter huzurunda düzenlenmiş vekaletnamede vekile tebligatla ilgili yetki verilmiş olması halinde, tebligat vekile de yapılabilir.

Ölüm Halinde Tebliğ   : Kişinin ölümü halinde vergisel ödevler mirası reddetmemiş mirasçılarına geçmesi nedeniyle, tebligat da mirasçıların mirastan aldıkları hisseye orantılı olarak mirasçılara yapılabilecektir.

Adi Ortaklıkta Tebliğ : Ortaklık adına düzenlenen KDV, ÖTV, Gelir Stopaj vb. vergilere yönelik tebligat işlemi ortaklardan herhangi birisine yapılabilir. Ancak ortakların şahsına ait olan Gelir Vergisi ve Gelir Geçici Vergi gibi vergilere yönelik tebligat işlemi bizzat ortakların kendilerine yapılması gerekmektedir.(Yani tebliğ işlemi ortaklığı ilgilendiriyorsa ortaklardan herhangi birisine yapılırken ortakların şahsını ilgilendiriyorsa sadece ilgili ortağa yapılabilecektir.)

Tüzelkişilere Tebliğ     : Tebliğ tüzelkişilerin başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerde teşekkülü idare edenlere veya bunların temsilcilerine yapılır. Müdür veya temsilci birden fazlaysa tebliğ bunlardan birisine yapılır. Tüzelkişilerin iş yerinde yetkili bulunmaması halinde tebliğ iş yerinde bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. Tebliğ yapılacak kişinin görünüşüne nazaran 18 yaşından küçük olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması gerekmektedir.

Veli, Vasi ve Kayyımlara Tebliğ :Sorumlunun birden fazla olması halinde tebliğ yalnızca bunlardan birisine yapılır. Ancak tebliğe konu işe ayrı bir veli, vasi veya kayyım bakmakta ise tebliğ sadece ona yapılır.

Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ :

– Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı vasıtasıyla yapılır. Anlaşma varsa veya ilgili ülkenin kanunları müsaade ediyorsa, ilgili ülkedeki Türk siyasi memuru veya konsolosu tebliğin yapılmasını yetkili makamdan talep eder.

– Tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğ Türk siyasi memurluğu veya konsolosluğu vasıtasıyla da yapılabilir.

– Yabancı ülkede yapılacak tebliğde, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu Bakanlık tebliğ evrakını Dışişleri Bakanlığına gönderir, oradan da Türkiye elçilik veya konsolosluğuna gönderilir. Daha sonra da üstteki 2 bentte belirtildiği şekilde tebligatın yapılması sağlanır.

– Yabancı memleketlerde resmi görevli bulunan Türk memurlarına tebliğ Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yapılır.

– Yabancı memleketlerde bulunan askeri şahıslara tebliğ, bağlı bulundukları Deniz, Hava, Kara Kuvvetleri Komutanlıklarıyla, Jandarma Genel Komutanlığı aracılığıyla yapılır.

Kamu İdare ve Müesseselerine Tebliğ : Kamu idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ bu idare ve müesseselerin en büyük amirine veya bunların yardımcılarına ya da en büyük amirin yetkili kılacağı memurlara yapılır. Bu memurlarda genellikle ilgili kurumlarda oluşturulan evrak kayıt servislerinin memurlarından oluşmaktadır.

TEBLİĞ ŞEKİLLERİ :

1)Posta Yoluyla veya Memur Eliyle Tebliğ : Tebliğ evrakı, tebliğ yapılacak kişinin bilinen en son adresine gidilerek posta idaresince ya da memur eliyle adresteki muhatabına imza karşılığı teslim edildiği tarihte tebligat işlemi gerçekleşmiş olur.

Bilinen Adresler :

a) Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler,

b) Adres değişikliğinde bildirilen adresler,

c) İşi bırakmada bildirilen adresler,

d) Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler,

e) Yoklama fişinde tespit edilen adresler,

f) Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler,

g) Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (ilgilinin tutanakta imzası bulunmak şartıyla),

h) Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adresler.

2) Kapıya Asmak Suretiyle Tebliğ : Bu tebliğ şekli 213 sayılı VUK’nunda yer almamakla beraber 7201 sayılı Tebligat Kanunu 21’inci maddesinde yer almaktadır. İlgili Kanuna 6099 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle eklenen ek fıkra uyarınca “Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.” Şeklinde açıklandığı gibi kişinin yerleşim yeri adresi en son neredeyse kendisi ilgili adresten ayrılmış olsa dahi başka adresi mevcut olmadığından vergi dairesi memurlarınca tebliğ olunacak evrak ilgilinin son adresine yukarıdaki prosedüre uygun olarak kapıya asmak suretiyle tebliğ edilerek tebliğ işlemi gerçekleşmiş olacaktır.Ancak vergi dairelerinin bu tebliğ şeklini uygulamalarına vergi yargısı çokta olumlu bakmamaktadır.

3) İlanen Tebliğ : İlanen tebliğ, şartlar oluşması halinde idarece istenilen her zaman (zamanaşımı süresince) yapılabilmektedir. Ancak genel olarak uygulamada vergi daireleri ilanen tebliğ işlemlerini yıl sonlarına doğru yapmaktadırlar. Bu uygulamanın nedenlerinden birisi yıl içerisinde biriken ilana alınacak tebliğ işlemleri topluca yapılarak iş birikimi bir ilan ile sonuçlandırılmış olur. Diğer bir neden de uygulama zaman alıcı ve maliyetli bir işlem olduğundan yılda bir yapılarak zaman ve ekonomik yönden idarenin sırtına daha az yük yüklenmesi sağlanmış olmaktadır.

Aşağıdaki hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır;

– Muhatabın adresi hiç bilinmezse,

– Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse,

– Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa,

– Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa.

İlanen Tebliğ Rakamsal Olarak Üç Gruba Ayrılmaktadır :

a-Tutarı (2012 yılı için) 1.700.-liradan Az Olan Vergi veya Cezanın İlan Şekli ; İlan yoluyla tebliğ edilmek üzere 1.700.liradan az her bir vergi veya ceza için hazırlanan ilan listesi, tebliğ yapacak vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılacak ve bir örneği ilan listesinin askıya çıkarılmasını müteakiben gecikmeksizin mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilecektir. Bu tutardan oluşan ilan listesi ayrıca gazetede ilan yapılmayacaktır.

b-Tutarı (2012yılı için) 1.700.-lira ile 170.000.-lira Arasında Olan Vergi veya Cezasının İlan Şekli ; İlan yoluyla tebliğ edilecek vergi veya ceza miktarının 1.700.lira ile 170.000.lira arasında olması halinde ilan listesi, ilgili vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılacak, bir örneği mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilecek ve vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan ve Basın-İlan Kurumunca belirtilen bir veya daha fazla gazetede yayımlatılacaktır. İlgili yerde gazete yayımı yoksa, ilanın sadece vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılarak yapılması yeterli olacaktır.

c-Tutarı (2012 yılı için) 170.000.-liradan Fazla Olan Vergi veya Cezanın İlan Şekli ; İlan yoluyla yapılacak tebliğin konusunun 170.000.lirayı aşması halinde ilan yazısı, ilgili vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılacak, bir örneği mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilecek, vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan ve Basın-İlan Kurumunca belirlenen bir veya daha fazla gazetede yayımlatıldıktan başka, Türkiye genelinde yayın yapan ve Basın-İlan Kurumunca belirlenen günlük gazetelerden birinde de aynı şekilde yayımlatılacaktır.

İlan listesinin vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15’inci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Bu tarihten itibaren 1 ay içinde mükellefin ilgili vergi dairesine müracaat etmemesi veya adresini bildirmemesi halinde, 1 aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış olacaktır.

İlanın şeklinin belirlenmesinde vergi aslı ve ceza tutarlarının toplamı değil sadece vergi aslı tutarı dikkate alınacaktır. Vergi aslı tutarı yukarıda belirtilen haddi geçerse haddi geçen miktar esas alınmak suretiyle hem vergi aslı hem de buna bağlı olarak kesilen ceza miktarı aynı şekilde ilan edilecektir. Ancak vergi aslına bağlı olmayan cezaların ilan yoluyla tebliğ edileceği durumlarda, ceza tutarına göre ilanın şekli belirlenecektir.

4)Elektronik Ortamda Tebliğ : 213 sayılı VUK’nun 107/A maddesinde (01.08.2010 tarihinden geçerli olmak üzere) “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93’üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik alt yapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” Şekliyle elektronik ortamda tebliğin çerçevesi belirlenmiştir. Bu tebliğ şekli şu anda pek uygulanamasa da çok yakında yoğun bir şekilde uygulanacağı ve idareye büyük miktarda iş gücü, zaman ve maddi kazanç sağlayacağı ortadadır.

Baki ALTUN