Tag Archive for Bağımsız denetim şartları

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim

TTK’da tanımlanan denetçiler

1.İşlem denetçisi

2.Bağımsız denetçi

3.Özel denetçi

İşlem denetçisinin görevleri;

1-Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi,

2-Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun denetlenmesi,

3-Bölünme sözleşmesi ve bölünme planının denetlenmesi,

4-Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi,

5-Sermaye artırımının ve azaltılmasının denetlenmesi,

6-Diğer işlemlerin denetimi.

Bağımsız denetçinin görevleri;

1-Sermaye şirketlerinin finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standart’larına, TTK’ya ve Esas sözleşmenin finansal tablolarar ilişkin hükümlerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına dair görüş bildirecek kapsamda denetlenmesi,2-Yönetim kurulu tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporlarında yer alan finansal bilgilerin denetlenmesi,3-Şirketi tehdit eden risklerin, bunların tespit edilmesini sağlayan sistemlerin mevcut olup olmadığının ve bu konularla ilgili çözüm önerilerinin Yönetim Kurulu’na rapor edilmesi

Özel denetçinin görevleri;

Eğer denetçiler bağlı şirketin, hâkim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilecektir.Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın yapılacaktır.Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dâhil yazılarının, kasa, kıymetli evrak ve mallar başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verecektir.Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, mahkemeye ayrıntılı bir rapor verecektir.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler

1.Anonim şirketler

2.Limited şirketler

3.Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

Bağımsız denetime tabi olacak finansal tablolar;

1.Finansal durum tablosu ( bilanço )

2.Kapsamlı gelir tablosu

3.Nakit akış tablosu

4.Özkaynak değişim tablosu

5.Dipnotlar

Bağımsız denetçinin seçimi

Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilecektir.

Denetçinin, her faaliyet dönemi (faaliyet döneminin 4.Ayına kadar) ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. İlk uygulama yılı olan 2013 yılında şirketler 31 Mart 2013 tarihine kadar denetçilerini seçmek zorundadırlar.

Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirecek, bu durumu ayrıca Türkiye ticaret sicili gazetesi ile şirketin internet sitesinde ilan edecektir.

Denetçinin görevden alınması;

Denetçi, denetleme görevinden ancak mahkeme kararıyla alınabilecektir.Görevden alma davası, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine açılacaktır.Görevden alma davası; a) yönetim kurulunca veya b) sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde ise esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahiplerince açılabilecektir.Mahkeme ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı halinde denetçiyi görevden alacak ve başka bir denetçiyi bu görev için atayacaktır.

 

Denetçinin denetleme sözleşmesini feshetmesi;

Denetçi, denetleme sözleşmesini sadece haklı bir sebebin varlığında veya görevden alınma davası açılmışsa feshedebilecektir.Taraflar arasındaki, görüş yazısına ilişkin fikir ayrılıkları, görüş yazısına ilişkin sınırlama veya kaçınma, haklı sebep sayılmayacaktır. Denetçinin sözleşmeyi feshinin yazılı ve gerekçeli olması gerekmektedir. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla yükümlü olup, bu sonuçları bir rapor halinde genel kurula verecektir.

 

Kimler denetçi olabilir ?

Denetçi; ancak ortakları, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilecektir. Genel kural denetçinin denetim kuruluşu olmasıdır.İstisnası ise, orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi olarak seçebileceklerdir.Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Denetim sonucu düzenlenecek denetim raporu;

•Finansal tablolara ilişkin verilecek denetim raporunda Denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçlarını geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak sunulur, ve aşağıdaki konular açıkça ifade edilir:

•Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı,

•Denetim kapsamında istenen bilgi ve belgelerin YK tarafından eksik olarak sunulup sunulmadığı

•Öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı

•TMS çerçevesinde, şirketin malvarlığı, finansal ve karlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı

•Ayrıca, Şirket’i tehdit riskleri ve bunları tespit etmeye yönelik sistemlerin mevcut olmaması halinde, buna ilişkin çözüm önerilerini içeren ayrı bir rapor sunulur.

•Yıllık faaliyet raporuna ilişkin verilecek denetim raporunda verilen finansal bilgilerin ve bunlara dayalı irdelemelerin finansal tablolarla tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu değerlendirilir.

Denetim sonucu düzenlenecek denetim raporu

•Tüm raporlar denetçi tarafından imzalanarak, Yönetim Kurulu’na sunulur. Sunulacak denetçi raporunda olumlu görüş dışında aşağıdaki şekillerde de görüş verilebilir:

SıılıOlumlu Göüş finansal tabloları şrketin yetkili kurullarıca düeltilebilecek aykııılar içrdiğ ve bu aykıılıları tablolarda açılanmışsonuca etkilerinin kapsamlıve büü olmadığıdurumlarda verilir. Sıılamanı konusu, kapsamıve düeltmenin nası yapıabileceğ sıılandıımışolumlu göüşyazııda açıç göterilir

Olumsuz Göüş Sıılıolumlu göüş yol açn hususları finansal tablolar üerindeki etkisinin kapsamlıve büü olduğ durumlarda verilir.

GöüşBildirmekten Kaçıma: Şrket defterlerinde, denetlemenin yapımasıa ve sonuçara varımasıa olanak vermeyen öçüe belirsizliklerin bulunmasıveya şrket tarafıdan denetlenecek hususlarda öemli kıılamaları yapımasıhâinde denetç, bunlarıspatlayabilecek delillere sahip olmasa bile, gerekçlerini açılayarak göüşvermekten kaçıabilir.

Denetim sonucu düzenlenecek denetim raporu;

•Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan kâr veya zarar ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir karar alamaz

•Yönetim Kurulu 4 gün içinde Genel Kurulu çağırır ve istifa eder

•Yeni Yönetim Kurulu 6 ay içinde olumlu görüş alacak şekilde finansal tabloları hazırlatır ve denetim raporu ile birlikte Genel Kurul’a sunar.

•Sınırlı olumlu görüş verilen hallerde, Genel Kurul gerekli önlem ve düzeltmeleri de karara bağlar.Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir ve şirketin internet sitesine koyar.