Tag Archive for 2014 Veraset ve İntikal Vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği No:45

maliye

Maliye Bakanlığından:

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 45) (30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Mük.R.G de yayımlanmıştır.)

1. İstisna Tutarları

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) “İstisnalar” başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre; 1/1/2014 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları; Read more