SGK Sigorta Kollarından Sağlanan Haklar

 Kısa Vade Sigorta Kollarından Sağlanan Haklar

Bu kapsamda, işe veya çalışmaya başlar başlamaz meydana gelebilecek risklerin
karşılanması amaçlanmaktadır. Zira, bu sigorta kolundan sağlanan yardımlara
“kısa vadeli” denmesinin anlamı da çalışma hayatının her safhasında ortaya
çıkabilecek olmasıdır.

Riskler her işyerine göre değişebileceğinden, her işyeri için bu sigorta
primlerinin oranı da farklı belirlenmiştir.

Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal
Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür.

İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları,“Mesleki Risk” sigorta kolunu,
Hastalık ve Analık Sigortaları ise, “Sosyal Risk” sigorta kolunu teşkil etmekte
olup, anılan sigorta kollarının amaçları bakımından ise, “Kısa Vadeli” sigorta
kollarından sayılmaları gerekmektedir.

1) İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Hastalık ve
Analık Sigortalarından Sağlanan Haklar

a) Geçici iş göremezlik ödeneği

Hizmet akdiyle veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların iş kazası,
meslek hastalığı, hastalık veya analık hakleri nedeniyle çalışmaması durumunda,
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış
olması şartıyla sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Geçici iş göremezlik ödeneği iş kazası ve meslek hastalıkları ile analık birinci
günden, hastalık hallerinde ise üçüncü günden başlamaktadır.

Geçici iş göremezlik ödeneği alınması iş kazası ve meslek hastalığı için
herhangi bir süre prim bildirimi ve ödenmesi öngörülmemişken, hastalık ve analık
için son bir yılda 90 gün prim bildirimi ve ödenmesi şartı aranmaktadır.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek geçici iş
göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayaktan
tedavilerde ise üçte ikisidir.

Önemli Uyarı!

4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalıların (kendi nam ve hesabına bağımsız
çalışanlar) iş kazası, meslek hastalığı ya da analık hallerinde geçici iş
göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü
borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi
sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir.

b) Sürekli iş göremezlik ödeneği

Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan
hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen hastaneler tarafından
verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %
10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya bağlanır.

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten
ayrılması, iş yerini kapatması, devretmesi veya belli bir süre çalışmış olması
şartı aranmaz. Ancak, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamındaki
sigortalılara sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi
sigortalılığından dolayı, prim borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Sürekli İş göremezlik geliri alınmakta iken tekrar çalışılmaya başlanması
gelirin kesilmesini gerektirmez.

Bu uygulama kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamındaki sigortalılar
için ilk defa getirilmiş olup, 01/10/2008 tarihinden sonraki iş kazaları ve
meslek hastalıklarında uygulanmaktadır.

Müracaat Şekli

Bu kapsamda, meslekte kazanma gücünün en az %10 azaldığı tespit edilen
sigortalının örneği Kurumca hazırlanan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ve
bir adet belgelik fotoğrafı ile birlikte en son çalıştığı işyerinin bağlı
bulunduğu sosyal güvenlik müdürlüğüne/merkezine başvurması gerekmektedir.

c)Emzirme ödeneği

Emzirme ödeneği analık sigortasından sağlanan bir yardım türü olup, gerek
sigortalı kadın ve gerekse de sigortalı erkeğin eşinin canlı doğum yapması ve
çocuğun yaşaması şartıyla bu ödenek verilmektedir.

Çalışan sigortalılar için emzirme ödeneğinden yararlanmak için doğumdan önceki
bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş veya
ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

01/10/2008 tarihinde Kanunla ilk defa getirilen hükümle gelir ve aylık almakta
olan emekli ve eşlerine de emzirme ödeneği verilmektedir.

2012 yılı emzirme ödeneği tutarı 89 TL’dir.

Sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde
çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından
yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün
prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.


Bakmakla Yükümlü Kişilerin Hakları


Bakmakla yükümlü olduğu
kişi: 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı alt bentleri ile yedinci ve
sekizinci fıkralarının dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı
sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle
gelir veya aylık bağlanmamış olan;

Eşi, 18 yaşından büyük, lise
ve dengi öğrenimi veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde
meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25
yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu
Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları, 


Geçiminin genel sağlık
sigortalısı tarafından sağlandığı beyan edilen, her türlü kazanç ve irattan elde
ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutarından daha az
olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası,

Genel sağlık
sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacaktır.

Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte bakmakla yükümlü olduğu kız çocukları, durumlarında değişiklik
oluncaya kadar bakmakla yükümlü olunan kişi olarak tedavi yardımlarından
yararlanmaya devam edeceklerdir. 6111 sayılı Kanunda kız çocukları için
değişiklik yapılarak, kız çocuklarının durum değişikliğinden sonra da anne ve
babalarından sağlık yardımı almalarına imkan tanınmıştır. 

Ancak bu Kanundan önce
kamu idarelerinde çalışan memurların erkek çocukları, durum değişikliği olmadan
25 yaşına kadar herhangi bir şart aranmaksızın sağlık yardımlarından
yararlandırılacaklardır. Durum değişikliği olan erkek çocukları, durum
değişikliğinden sonra bu Kanunun hükümlerine tabi olarak sağlık yardımlarından
yararlandırılacaklardır. 

Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten sonra ilk defa genel sağlık sigortalısı olanların bakmakla
yükümlü olduğu çocukları, bu Kanunun hükümlerine tabi olarak sağlık
yardımlarından yararlandırılacaklardır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir