SGK İşkolu Kodlarının Düzeltilmesi

İşkolu Kodlarının Düzeltilmesi İle İlgili SGK Genelgesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.04/034-Konu : İşkolu Kodlarının Düzeltilmesi

……………………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

………………. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden alınan 3/8/2012 tarihli yazıda, “20/6/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte sigortalı işçi çalıştıran tüm işyerlerinin 6 basamaklı NACE Rev.2 kodlarının tespitinin zaruri hale geldiği, bu nedenle e-bildirge sistemi içerisinde yer alan NACE Rev. 2 modülünün ivedilikle zorunlu hale getirilerek işyeri yetkili personeli tarafından girilmesinin temini için aylık prim ve hizmet belgesinin elektronik ortamda gönderilme süresinin son 3 gününe kadar zorunlu hale getirilmesi’ talep edilmiştir.

Söz konusu talimat üzerine aylık prim ve hizmet belgelerinin e-sigorta kanalıyla gönderilmesi sırasında, işyeri faaliyetinin NACE Rev.2 altılı kodlarını girmemiş işyerlerinin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihin 3 gün öncesine kadar aylık prim ve hizmet belgelerini göndermelerine izin verilmemesi Genel Müdürlüğümüzce de uygun görülerek 2012/Ağustos ayına ait düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren geçerli olmak üzere e-Bildirge programları üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Hal böyle olmakla birlikte, Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden işverenlerin 2012/Ağustos ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerini e-Bildirge kanalıyla göndermeleri sırasında ekrana gelen altılı NACE kodlarının işyerinin faaliyet konusu ile uyuşmadığı gerekçe gösterilerek ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaatta bulundukları ancak sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce konuyla ilgili yapılacak işlemlerde tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, aylık prim ve hizmet belgelerinin internet kanalıyla gönderilmesi sırasında altılı NACE kodlarının hatalı gelmesi nedeniyle, iş kolu kodlarının düzeltilmesi talebinde bulunan işverenlerle ilgili olarak sosyal güvenlik il müdürlüklerimiz/sosyal güvenlik merkezlerimizce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin internet kanalıyla gönderilmesi sırasında altılı NACE kodlarının hatalı gelmesi nedeniyle, iş kolu kodlarının düzeltilmesi talebinde bulunan işverenin, işyerine ait işkolu kodundaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, ünitelerimizin sigorta primleri servislerinde çalışan personel tarafından, durum işyeri dosyasında yer alan işyeri bildirgesi ve varsa işyeri açma ve çalışma ruhsatı, denetim raporu, tutanak, resmi yazı v.s. belgelere bakılarak araştırılacaktır.

Sigorta primleri servislerince yapılan incelemelerde, işyerlerine ilişkin tescil kütüklerinin “Yapılan İşin Niteliği” başlıklı bölümdeki bilginin doğru girilmiş olmasına karşın, işkolu kodunun Kurumca hatalı verilmiş olduğunun anlaşılması halinde, öncelikle bahse konu işlere ait doğru işkolu kodu tespit edilecektir.

İşkolu kodunun hatalı verilmiş olduğu tespit edilen işyerleri için, doğru işkolu tespit edildikten sonra yapılacak işlemler, tehlike sınıfı ile prim oranın değişmemesine veya yükselmesine ya da düşmesine göre farklılık arz etmektedir.

1- Tehlike sınıfı ile prim oranının değişmemesi

İşkolu kodunda değişiklik talebinde bulunan işyerleri ile ilgili olarak, sigorta primleri servisince yapılan incelemelerde işkolu kodunun hatalı verilmiş olduğunun tespitinin ardından, hatalı işkolu koduna ilişkin tehlike sınıf ve prim oranı ile doğru işkolu koduna ilişkin tehlike sınıf ve prim oranının aynı olduğunun anlaşılması durumunda, bu nitelikteki işyerlerinin, işkolu kodunun değiştirilmesi amacıyla konu işyeri tescil servisine bildirilecektir.

İşkolu kodu değiştirilmesi gereken işyerlerinin eski işkolu kodu ile yeni işkolu koduna ait tehlike sınıfının aynı olup olmadığı işyeri tescil servis şefi/yetkilisi tarafından kontrol edildikten sonra, işyeri tescil servisinde çalışan personel tarafından sistem üzerinde gerekli düzeltme işlemleri aynı gün içerisinde yapılacaktır.

2- Tehlike sınıfı ile prim oranının yükselmesi

İşkolu kodunda değişiklik talebinde bulunan işyerleri ile ilgili olarak, sigorta primleri servisince yapılan incelemelerde işkolu kodu hatalı verilmiş olduğu tespit edilen işyerlerinin, işkolu kodlarının, tehlike sınıfı ve prim oranı daha yüksek olan bir işkolu kodu ile değiştirilmesine karar verilmesi durumunda, değişiklikler 5510 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak ve örneği Ek:1’de yer alan yazı ile 7201 sayılı Kanuna göre işverenlere tebliğ edilecektir.

3- Tehlike sınıfı ile prim oranının düşmesi

İşkolu kodunda değişiklik talebinde bulunan işyerleri ile ilgili olarak Sigorta Primleri Servisince yapılan incelemede, işkolu kodunun hatalı verilmiş olduğu tespit edilen işyerlerinin, işkolu kodlarının, tehlike sınıfı ve prim oranı daha düşük olan bir işkolu kodu ile değiştirilmesi yönünde değerlendirmede bulunmaları halinde, söz konusu değişikliğin yapılmasının uygun olup olmayacağının tespiti için durum incelenmek üzere Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına aktarılacaktır.

Bu bakımdan, sigorta primleri servisince, işyeri dosyasındaki belgelere göre, işyerinin tehlike sınıfının daha düşük bir tehlike sınıfındaki işkolu kodu ile değiştirilmesi yönünde değerlendirmede bulunmaları halinde, durum mevcut işkolu kodu ve prim oranı ile değiştirilmesi uygun görülen işkolu kodu ve prim oranı da belirtilerek gerekli belgelerle birlikte (işyeri bildirgesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı, rapor, resmi yazı v.s. belgeler) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına intikal ettirilecektir.

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işyerinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenecek raporlarda, işyerinin işkolu kodunun değiştirilip değiştirilmeyeceği, değiştirilecek ise hangi işkolu kodunda ve hangi tarih itibariyle tasnif edilmesi gerektiği hususlarına yer verilecektir.

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen raporlara istinaden, işkolu kodunun değiştirilmesine karar verilmesi halinde, değişiklik örneği Ek:1’de yer alan yazı ile 7201 sayılı Kanuna göre işverenlere tebliğ edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Cüneyt OLGAÇ Kurum Başkanı a. Genel Müdür V.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EK-1

………….SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

………SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : (7201 sayılı Kanuna göre)

Konu: İşkolu Kodu ile Tehlike Sınıfı ve

Prim Oranına İlişkin Değişiklik Kararı

İlgi:…….tarihli……….sayılı dilekçeniz.

Müdürlüğümüzde/Merkezimizde …………………………………… sicil numarasında ve

……………………………………………………………………………adresinde faaliyet gösteren

işyeriniz ….. (……………………………………………………….) iş kolu ve ………….. tehlike

sınıfında………….tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.

Ancak, ilgide kayıtlı dilekçenize istinaden Kurumumuzca yapılan inceleme sonucunda,

bahse konu işyerinizin, ….. (……………………………………………………….) işkolu kodunda ve

…………….tehlike sınıfında işlem görmesine karar verilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 83 üncü maddesine istinaden, işyerinin tehlike sınıf ve derecesi ile kısa vadeli sigorta kolları prim oranının Kurumca işverenin isteği üzerine değiştirilmesi ve bu değişiklik isteğinin işverence;

– Kasım ayından önce Kuruma bildirilmesi halinde, söz konusu değişiklik, istek tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren,

– Kasım veya Aralık ayı içinde Kuruma bildirilmesi halinde, söz konusu değişiklik, istek tarihini takip eden takvim yılını izleyen yılbaşından itibaren,

uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İl Müdür Yardımcısı/Merkez Müdürü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir