SGK 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI DUYURUSU

2012 yılı Mali Tatil nedeniyle SGK yönünden uygulamalar

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

__________________________________________________________________________________________

Sayı : B.13.2.SGK.4.34.00.00/

Konu : Mali Tatil

DUYURU

Bilindiği gibi, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un

1. maddesinin birinci fıkrasına göre mali tatil, Haziran ayının son gününün resmi tatile

rastladığı yıllar hariç olmak üzere, her yılın Temmuz ayının birinde başlayıp, yirmisinde,

Haziran ayının son gününün resmi tatile rastladığı yıllarda ise, Temmuz ayının ilk iş gününü

takip eden günde başlayıp, yine Temmuz ayının yirmisinde sona ermektedir.

2012 yılı mali tatil dönemi 2 Temmuz Pazartesi günü başlamış ve 20 Temmuz Cuma

günü akşamı sona ermiştir. Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından 5604 sayılı Mali Tatil İhdas

Edilmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesine dayanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

tarafından hazırlanan, 30 Temmuz 2007 tarih 26568 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “5604

sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun İkinci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin

Tebliğ hükümleri geçerli olacaktır.

İşyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile

rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren

yedi gün uzayacaktır.

 

Örnek-1: 09.07.2012 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenin 5510 sayılı

Kanun gereği işyeri bildirgesini en geç 09.07.2012 tarihinde (aynı gün) SGK Merkez

Müdürlüğüne vermesi gerekmekte ise de bu tarih Mali Tatil dönemine rastladığı için işyeri

bildirgesi Mali Tatilin son gününü izleyen yedinci günün sonuna kadar yani 27.07.2012

tarihine kadar verilebilecek ve durumda işyeri bildirgesi yasal süre içinde verilmiş

sayılacaktır.

 

Örnek-2: İşveren 23.07.2012 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlamışsa işyeri

bildirgesinin en geç 23.07.2012 tarihinde SGK Merkez Müdürlüğüne verilmesi

gerekmektedir. Zira 23.07.2012 tarihi mali tatil dönemine rastlamamaktadır.

Sigortalı İşe Giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün

mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten

itibaren yedi gün uzayacaktır.

Örnek-3: 01.01.2011 tarihinde tescil edilmiş olan ve halen faaliyetine devam eden

işyerinde 12.07.2012 tarihinde işe başlatılacak sigortalı için sigortalı işe giriş bildirgesinin

verilmesi gereken son gün 11.07.2012 tarihi olmakla birlikte bu tarihin mali tatil dönemine

rastlaması nedeniyle sigortalı işe giriş bildirgesi mali tatilin son gününü izleyen yedinci günün

sonuna kadar yani 27.07.2012 tarihinde verilebilecek ve sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süre

içinde verilmiş sayılacaktır. Ancak Mali Tatilin bittiği günden sonraki yedi işgünü içerisinde

yani 21-27 Temmuz 2012 tarihleri arasında işe başlayan sigortalılar için böyle bir uzatma söz

konusu olmayacaktır.

Örnek-4:

İşveren 23.07.2012 tarihinde işe başlatılacak sigortalı için sigortalı işe giriş

bildirgesinin verilmesi gereken son gün 22.07.2012 tarihidir. Zira bildirgenin verilmesi

gereken son gün mali tatil dönemine rastlamamaktadır.

Sigortalı işten çıkış bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün

mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten

itibaren yedi gün uzayacaktır. 4/b Kapsamında sigortalı sayılanların vermesi gereken işten

çıkış bildirgesinin verilmesi gereken son gün mali tatile rastlamışsa bu nitelikteki

sigortalıların bildirim tarihi de 27.07.2012 tarihine uzayacaktır.

 

Örnek-5: İşyerinden 25.06.2012 tarihinde ayrılan sigortalı için sigortalı işten çıkış

bildirgesinin verilmesi gereken son gün 05.07.2012 tarihi olmakla birlikte bu tarihin mali tatil

dönemine rastlaması nedeniyle sigortalı işten çıkış bildirgesi mali tatilin son gününü izleyen

yedinci günün sonuna kadar yani 27.07.2012 tarihine kadar verilebilecek ve sigortalı işten

çıkış bildirgesi yasal süre içinde verilmiş sayılacaktır.

Mali Tatil uygulandığı 2 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında Kurumun denetim ve

kontrolle görevli memurları olan SGK Müfettişleri ile SGK Denetmenleri işyerlerinde

denetim, kontrol, tespit ya da tarama yapabilecek, ayrıca işverenlerden işyerlerine ait yasal

kayıt ve belgeleri isteyebilecektir. Ancak kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen

sürenin son gününün mali tatil dönemine

diğer bir ifade ile 2-20 Temmuz 2012 tarihleri

arasına rastlaması durumunda, kayıt ve belgelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten

itibaren 7 gün içinde yani 27 Temmuz 2012 tarihine kadar ibraz edilmesi gerekecektir.

Özel sektör işverenlerinin aylık prim

ve hizmet belgesini vermesi gereken son

gün mali tatil döneminden sonraki bir tarihe denk gel

se de 2012-Haziran dönemine ait

aylık prim ve hizmet belge

si (APHB), 27 Temmuz 2012 tarihine kadar verilebilecektir.

Örnek-6: Haziran-2012 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi

gereken son gün 27 Temmuz akşamı gece saat 23.59’dur.

5510 sayılı Kanunun 102. maddesine göre İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile

tahakkuk etmektedir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili

hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz için tanınan 15

günlük sürenin son gününün mali tatil dönemine rastlaması halinde, itiraz süresi mali tatilin

son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzatılır.

Örnek-7: Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında verildiği iddiası ile

Kurum tarafından uygulanan idari para cezası tebligatı işveren tarafından 02.07.2012

tarihinde tebellüğ edilmiş ise, cezaya en geç 17.07.2011 tarihine kadar itiraz edilmesi yada

ödenmesi gerekmekle birlikte 17.07.2011 tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle yapılacak

itiraz ya da ödeme süresi mali tatili takip eden 27.07.2011 tarihine kadar uzatılır.

İşyerinin iş kolu kodu ile iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranları Kurum

tarafından tepsi edilmekte ve işverene yazılı olarak tebliğ edilmektedir. İşveren bir aylık süre

içinde Kurumun belirlediği iş kolu kodu ile iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranlarına

itiraz edebilir. Bir aylık sürenin son gününün mali tatil dönemine rastlaması halinde, itiraz

süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzatılır.

Kurum tarafından tek taraflı olarak resen düzenlenen prim borcuna tebliğ tarihinden

itibaren bir ay içinde itiraz edilebilir. Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun

tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceği taahhüt edilirse kesinleşir. Asgari İşçilik

Tespit Komisyonunca belirlenen işçilik oranına tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz

edilebilir. Şayet bu sürelerin son günü mali tatil dönemine rastlarsa itiraz süreleri Mali Tatili

takip eden günden itibaren 7 gün uzatılır.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Bildirim Belgesi, (kağıt ortamında bildirim veya esigorta

yoluyla bildirim) ile Çalışamazlık Bildirimlerinin yasal süre içinde yerine getirilmesi gerekir. Bu belgelerin düzenlemesi ile ilgili olarak Mali Tatil kapsamında süre uzatımı söz

konusu değildir.

Örnek-8:

11 Temmuz 2012 tarihinde iş kazası meydana gelmiş ise işveren Mali Tatil

dönemi sonunu beklemeksizin iş kazası bildirimini kazanın meydana geldiği tarihten itibaren

üç iş günü içerisinde bildirmekle yükümlüdür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ramazan YILDIZ

Sosyal Güvenlik İl Müdürü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir