SGK Genelgesi Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri 07/02/2012

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Sayı : B.13.2.SGK.0.11.01.02/116
Konu: Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri 07/02/2012
GENELGE
2012/ 5
Bilindiği üzere, 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 59’uncu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yeniden düzenlenen 98’inci maddesinde; “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.”ifadesine yer verilmiş yine aynı Kanunun Geçici 1’inci maddesinde; “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.”şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tarafından da 27/08/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
Anılan yasa ve yönetmelik çerçevesinde trafik kazaları sonucu oluşan sağlık giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

genelgenin tamamı için tıkla

Güncel KDV Katma Değer Vergisi Oranları

2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL

tam liste için  tıkla

ŞUBAT 2012 VERGİ TAKVİMİ

ŞUBAT 2012 VERGİ TAKVİMİ

9 Şubat 2012


1631 Ocak 2012 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere
Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Şubat 2012


1631 Ocak 2012 Dönemine Ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Şubat 2012


2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (EkimKasım
Aralık) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Beyanı


2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (EkimKasım
Aralık) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Beyanı

15 Şubat 2012


Ocak 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü
İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve
Diğer Mallara İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt
Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı
Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi

17 Şubat 2012


2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (EkimKasım
Aralık) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Ödemesi


2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (EkimKasım
Aralık) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Ödemesi

20 Şubat 2012


Ocak 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara
ilişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim
Formu


Ocak 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere
İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim
Formu


Ocak 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine
İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim
Formu


Ocak 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve
Diğer Mallara İlişkin EK:10
No.lu ÖTV Bildirim Formu


Ocak 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda
Tanımlanan Şans Oyunlarıyla
İlgili Veraset ve

İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin
Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı

Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Şubat 2012


Ocak 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre
Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


Ocak 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti
Suretiyle Tahsil Edilen Damga
Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Şubat 2012


Ocak 2012 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Beyanı


115 Şubat 2012 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere
Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Şubat 2012


Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2011
Yılına İlişkin Gelir
Vergisi Beyanı


115 Şubat 2012 Dönemine Ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre
Yapılan Tevkifatların Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti
Suretiyle Tahsil Edilen Damga
Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

29 Şubat 2012


Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir
Vergisi 1. Taksit
Ödemesi


Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Ba)


Ocak 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Satışlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Bs)


Ocak 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

Genel Sağlık Sigortası açıklamalar

Genel Sağlık Sigortası Gelir testi aşırı yoğunluk nedeniyle şubat ayı sonuna ertelendi.
Geniş açıklama aşaıdaki gibidir.
Ahmet Coşarın Yutube videosu

3 yıldır ertelendikten sonra yükürlüğe giren yasayı Ali Tezel değerlendiriyor

ilgili video


1.10.2008 Tarihinde 506 Sayılı SSK Kanunu yürürlükten kaldırılmış yerine 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununu yürürlüğe girmiştir. SGK kapsamında yer alan Genel Sağlık Sigortası ise 01.10.2008 tarihinden itibaren Yeşil Kart uygulaması alt yapısının hazırlanamaması nedeniyle 01.01.2012 Tarihine ertelenmiştir.

1 Ocak 2012 tarihinde uygulanması başlayacak olan Genel Sağlık Sigortası kapsamında aile kavramı yerine her aile bireyi için Genel Sağlık Sigortası uygulaması başlanacaktır. Mevcut uygulamada düşük gelirleri nedeniyle Yeşil Kart ile Sosyal Güvenlik hizmetleri alanların bu uygulamalarına 31.12.2011 tarihi itibariyle son verilmeyeceği ancak yeşil kartları olanların gelir testlerine öncelik verileceği kesinlik kazanmış bulunmaktadır.

01.Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası uygulaması için tüm aile bireylerinin vatandaşlık numarası esas alınarak gelir testi uygulaması yapılacaktır. Ocak 2012 dönemindeki tahmini asgari ücret 862,00 TL’nin 1/3 olan 287,33 TL altında olanlara yeşil kart uygulaması yapılacak. Bu gelirin üzerinde gelir elde edenler ise prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı bulabileceklerdir.

Karmaşık bir yapıya sahip olan yasa uygulaması nedeniyle oldukça sorunlu bir dönem yaşanacaktır. Yasa uygulamasının düzenli çalışması oldukça karışıklık yaratacaktır.

Yaşanacak sorunlar incelendiğinde,

•Çalışan veya çalışmayan herkes Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmaktadır,
•Aile kavramı ortadan kaldırılmakta aile içindeki her birey çalışsa da çalışmasa da yeşil kart alırsa primleri devlet karşılayacak, gelir testini geçemeyenler ise sigorta primini kendileri ödeyecektir.
•Ayda 30 günden eksik prim ödeme gün sayısı olan her personel SGK ‘a gidip eksik günleri için prim tahakkuku yaptırması ve ödemesi gerekecektir.
•Her aile için Gelir testinde her türlü gelirler esas alınarak (Ailenin Kira geliri, faiz, ticari işleri, sigortasız çalışması, banka hesapları kontrol edilerek) gelir testi yapılarak gelirler belirlenecektir.
•1 gün prim borcunuz olsa da faizi ile birlikte ödemeden sağlık yardımı alma imkanı bulunmayacaktır.
•İşten ayrılan personel ayrılma tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek, ancak ayrılma tarihinden itibaren son bir yılda 90 gün prim ödemişse 100 gün tedavisi yapılacak, bu süreden sonra işten ayrılma tarihinden itibaren ödemesi gereken Genel Sağlık Sigortası primlerini faizleri ile birlikte ödedikten sonra sağlık yardımı alabilecektir.

Genel Sağlık Sigortası geniş bir uygulama alanına sahip olması nedeniyle bu konuda daha detaylı açıklamalara yazılarımızda yer verilecektir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ NASIL ÖDENECEK?

Genel Sağlık Sigortası ödemeleri için esas alınacak veriler ve ödenecek tutarlara aşağıda yer verilmiştir.

Gelir testi sonrası kişi başına düşen gelire göre ödenecek aylık Genel Sağlık Sigortası primi ödemelerinde, İşsiz, köylü, 18 yaşında büyük çocuk ya da ayda 30 günden az çalıştığı SGK’ ya bildirilen işçi için prim ödemeleri yapılması zorunludur.

1.Asgari ücretin üçte biri olan 287,33 TL’den az ise Genel Sağlık Sigortası primi ödenmeyecek ve Yeşil kart verilecek , (2012 1 dönem asgari ücreti 862.00TL)
2.287,33TL çok 862.00TL’ den az ise 34,48 TL (287,33*%12)
3.862.00TL -1.724.00TL arasında ise 103,44TL (862,00*0,12)
4.1.724.00TL’ den fazla ise 206,88TL (1724,00*0,12)

Genel Sağlık Sigortası priminin her ay SGK’ ya ödenmesi gerekmektedir. Prim borçları ödeninceye kadar sağlık yardımından faydalanma imkanı olmayacaktır. Part-Time çalışmalarda ve eksik gün çalışmalarında günlük prim hesabı esas alınarak Genel Sağlık Sigortası primi hesaplanacak ve sigortaya ödenecektir.

Zamanında gelir testi yaptırmayan veya gelir testi yaptırdığı halde, Genel Sağlık Sigortası primi ödemek için bankaya gitmeyen, primleri zamanında ödemeyenler SGK’ ya gidinceye veya primleri ödeyinceye kadar SGK üzerinden sağlık yardımı alma imkanı bulunmamaktadır.

Çalışanlar ve Genel Sağlık Sigortası primi ödeyenler sağlık yardımı alacaklar ancak çalışmayan eş ve çocuklar için gelir testi yapılıncaya kadar sağlık yardımlarından faydalanma imkanı bulunmayacaktır.

Şirketlerin çalışan personelini şimdiden bilgilendirerek zor döneme hazırlamaları gerekmektedir.

Kobi TFRS – Açıklamalar ve Örnekler 1.Bölüm İstanbul SMMMO

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşüvirler odasının düzenlemiş olduğu Kobi TFRS Açıklamaları ve örneklerine ilişkin video Bölüm 1

ikinci el eşya alanlar
2.el kol saati alım satım 2.el led tv alan yerler istanbul escort escort bayan