İdari para cezasını peşin ödeyene yüzde 25 indirim geç verilen bildirimlerde 1/4 indirim

İdari para cezasını peşin ödeyene yüzde 25 indirim ayrıca süresi geçen bildirimleri 30 gün içinde kendiliğinden haber vermek şartıyla V.U.K pişmanlık hükümlerine benzer şekilde 15 gün içinde ödenmek kaydıyla 1/4 oranında ödeyecekler.
26/01/2012 tarihli, 28185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11’inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları” başlıklı 102’nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Söz konusu fıkranın yeni haline göre; mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102’nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanacak.

İYİ NİYETLİYE YÜZDE 75

Dörtte üç oranındaki pişmanlık indiriminden yararlanılabilmesi için ise;

1- Bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi,

2- Dörtte bir oranında tahakkuk ettirilen idari para cezasının SGK tarafından yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi, şartlarının birlikte yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen sürelerin geçirilmesi halinde pişmanlık indiriminden yararlanılması mümkün olmayacaktır.

ÖRNEK HESAPLAMA

abcx Ltd. Şti.’nin 17/02/2012 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlamasına rağmen, en geç bu tarihte verilmesi gereken iş yeri bildirgesini yasal süresi geçtikten sonra 10/03/2012 tarihinde SGK’ya kendi isteğiyle (herhangi bir tespit olmadan) verdiği varsayıldığında, 2.659.50 TL olarak uygulanması gereken idari para cezası, pişmanlık indirimi nedeniyle 664,88 TL olarak tahakkuk ettirilecektir.

İNDİRİMİN DE İNDİRİMİ VAR

İlave olarak peşin ödeme indirimi de var. Diğer taraftan, pişmanlık indiriminden yararlananlar, dörtte bir tutar üzerinden tahakkuk ettirilen idari para cezalarını, 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, SGK’ya itiraz etmeden veya yargı yoluna başvurmadan tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödemeleri halinde, ayrıca %25 oranında peşin ödeme indiriminden de yararlanacaklardır.

KAPSAM GENİŞLETİLMELİ

SGK idari para cezalarındaki pişmanlık indiriminin kapsamının genişletilmesi ve indirim tutarlarının artırılması olumlu bir düzenleme olmakla birlikte, işverenlerin en fazla maruz kaldıkları aylık prim ve hizmet belgelerine bağlı idari para cezalarının uygulamanın dışında tutulmuş olması önemli bir eksikliktir.

Kanun öncesi için de indirimden yararlanılabilecektir. Ayrıca, 6270 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenlenme 26/01/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, lehe olan ceza hükümlerinin geçmişe de uygulanması yönündeki ceza hukuku genel prensibi gereği, yasal verme süresi 30 günü geçmemiş olan 26/01/2012 tarihinden önceki bildirge, belge ve bilgi verme yükümlülüklerine bağlı idari para cezaları için de pişmanlık indiriminin uygulanması gerekmektedir.

Kobi TFRS – Açıklamalar ve Örnekler Video 2

Kobi TFRS – Açıklamalar ve Örnekler Video 2 aşağıda olup bir ve iki nolu yararlı videoların tamamını izleyiniz.
oldukça faydalı videolar. 2013 yılına kadar hazırlanmak için süre çok az, işin şakası yok yeni standartları bir an önce öğrenmemiz, özümsememiz gerekecektir. Kendimizi yılbaşına kadar mutlaka yetiştirmeli yeni yıla hazır girmeliyiz.
Önümüzdeki günlerde bu konulara daha fazla ağırlık vereceğim.

Bağımsız Denetçi Sınavı Yeni TTK

Yeni Türk Ticaret Kanuna göre Bağımsız Denetçi olabileceklek olanlar Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerle Yeminli Mali Müşavirler.

Ancak sınav nasıl olacak, eğitimleri kimler verecek, YMM likte olduğu gibi meslekte kıdem şartı aranacakmı, sınav tarih ve konuları, Turmob bünyesinde verilen eğitimlerle sınavlarda sorulacak sorular arasındaki paralellik, Turmob un eğitimlerinin geçerliliği bütün bunlar soru işareti. Yakın zamanda açıklığa kuvuşacaktır diye düşünüyorum.

Bunlar hazırlanırken mesleki tecrübe çok önemli olup, atlanmaması gereken konulardan biridir. En az 3 veya 5 yıllık mesleki tecrübe şartı mutlaka konulmalı diye düşünüyorum.

Siyami Özkan

S.M.M.M

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim

TTK’da tanımlanan denetçiler

1.İşlem denetçisi

2.Bağımsız denetçi

3.Özel denetçi

İşlem denetçisinin görevleri;

1-Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi,

2-Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun denetlenmesi,

3-Bölünme sözleşmesi ve bölünme planının denetlenmesi,

4-Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi,

5-Sermaye artırımının ve azaltılmasının denetlenmesi,

6-Diğer işlemlerin denetimi.

Bağımsız denetçinin görevleri;

1-Sermaye şirketlerinin finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standart’larına, TTK’ya ve Esas sözleşmenin finansal tablolarar ilişkin hükümlerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına dair görüş bildirecek kapsamda denetlenmesi,2-Yönetim kurulu tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporlarında yer alan finansal bilgilerin denetlenmesi,3-Şirketi tehdit eden risklerin, bunların tespit edilmesini sağlayan sistemlerin mevcut olup olmadığının ve bu konularla ilgili çözüm önerilerinin Yönetim Kurulu’na rapor edilmesi

Özel denetçinin görevleri;

Eğer denetçiler bağlı şirketin, hâkim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilecektir.Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın yapılacaktır.Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dâhil yazılarının, kasa, kıymetli evrak ve mallar başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verecektir.Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, mahkemeye ayrıntılı bir rapor verecektir.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler

1.Anonim şirketler

2.Limited şirketler

3.Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

Bağımsız denetime tabi olacak finansal tablolar;

1.Finansal durum tablosu ( bilanço )

2.Kapsamlı gelir tablosu

3.Nakit akış tablosu

4.Özkaynak değişim tablosu

5.Dipnotlar

Bağımsız denetçinin seçimi

Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilecektir.

Denetçinin, her faaliyet dönemi (faaliyet döneminin 4.Ayına kadar) ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. İlk uygulama yılı olan 2013 yılında şirketler 31 Mart 2013 tarihine kadar denetçilerini seçmek zorundadırlar.

Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirecek, bu durumu ayrıca Türkiye ticaret sicili gazetesi ile şirketin internet sitesinde ilan edecektir.

Denetçinin görevden alınması;

Denetçi, denetleme görevinden ancak mahkeme kararıyla alınabilecektir.Görevden alma davası, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine açılacaktır.Görevden alma davası; a) yönetim kurulunca veya b) sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde ise esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahiplerince açılabilecektir.Mahkeme ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı halinde denetçiyi görevden alacak ve başka bir denetçiyi bu görev için atayacaktır.

 

Denetçinin denetleme sözleşmesini feshetmesi;

Denetçi, denetleme sözleşmesini sadece haklı bir sebebin varlığında veya görevden alınma davası açılmışsa feshedebilecektir.Taraflar arasındaki, görüş yazısına ilişkin fikir ayrılıkları, görüş yazısına ilişkin sınırlama veya kaçınma, haklı sebep sayılmayacaktır. Denetçinin sözleşmeyi feshinin yazılı ve gerekçeli olması gerekmektedir. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla yükümlü olup, bu sonuçları bir rapor halinde genel kurula verecektir.

 

Kimler denetçi olabilir ?

Denetçi; ancak ortakları, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilecektir. Genel kural denetçinin denetim kuruluşu olmasıdır.İstisnası ise, orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi olarak seçebileceklerdir.Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Denetim sonucu düzenlenecek denetim raporu;

•Finansal tablolara ilişkin verilecek denetim raporunda Denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçlarını geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak sunulur, ve aşağıdaki konular açıkça ifade edilir:

•Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı,

•Denetim kapsamında istenen bilgi ve belgelerin YK tarafından eksik olarak sunulup sunulmadığı

•Öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı

•TMS çerçevesinde, şirketin malvarlığı, finansal ve karlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı

•Ayrıca, Şirket’i tehdit riskleri ve bunları tespit etmeye yönelik sistemlerin mevcut olmaması halinde, buna ilişkin çözüm önerilerini içeren ayrı bir rapor sunulur.

•Yıllık faaliyet raporuna ilişkin verilecek denetim raporunda verilen finansal bilgilerin ve bunlara dayalı irdelemelerin finansal tablolarla tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu değerlendirilir.

Denetim sonucu düzenlenecek denetim raporu

•Tüm raporlar denetçi tarafından imzalanarak, Yönetim Kurulu’na sunulur. Sunulacak denetçi raporunda olumlu görüş dışında aşağıdaki şekillerde de görüş verilebilir:

SıılıOlumlu Göüş finansal tabloları şrketin yetkili kurullarıca düeltilebilecek aykııılar içrdiğ ve bu aykıılıları tablolarda açılanmışsonuca etkilerinin kapsamlıve büü olmadığıdurumlarda verilir. Sıılamanı konusu, kapsamıve düeltmenin nası yapıabileceğ sıılandıımışolumlu göüşyazııda açıç göterilir

Olumsuz Göüş Sıılıolumlu göüş yol açn hususları finansal tablolar üerindeki etkisinin kapsamlıve büü olduğ durumlarda verilir.

GöüşBildirmekten Kaçıma: Şrket defterlerinde, denetlemenin yapımasıa ve sonuçara varımasıa olanak vermeyen öçüe belirsizliklerin bulunmasıveya şrket tarafıdan denetlenecek hususlarda öemli kıılamaları yapımasıhâinde denetç, bunlarıspatlayabilecek delillere sahip olmasa bile, gerekçlerini açılayarak göüşvermekten kaçıabilir.

Denetim sonucu düzenlenecek denetim raporu;

•Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan kâr veya zarar ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir karar alamaz

•Yönetim Kurulu 4 gün içinde Genel Kurulu çağırır ve istifa eder

•Yeni Yönetim Kurulu 6 ay içinde olumlu görüş alacak şekilde finansal tabloları hazırlatır ve denetim raporu ile birlikte Genel Kurul’a sunar.

•Sınırlı olumlu görüş verilen hallerde, Genel Kurul gerekli önlem ve düzeltmeleri de karara bağlar.Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir ve şirketin internet sitesine koyar.

 

2012 yılı birinci dönem Asgari ücret (1-1-2012 30-06-2012)

 

2012 yılı birinci dönem Asgari ücret (1-1-2012 30-06-2012)

Asgari ücret 2012 in brüt tutarı 886,50 TL olarak, 2012 asgari ücret in net tutarı 701,14 lira olarak açıklandı. Çalışanları ilgilendiren asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıda hesaplanmıştır. 01.07.2012 tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 940,50 lira, net asgari ücret 739,80 liradır. 42 TL lik asgari ücrette artış olacak.. Asgari ücret 2012 net ve asgari ücret 2012 brüt rakamlarını aşağıda görebilirsiniz.
01.01.2012 – 30.06.2012 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET);
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT: 886,50 TL ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN NET: 701,44 TL Asgari Ücret 2012 yılı Tablosu:

 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)

16 Yaşından Büyükler

Brüt Ücret

886,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

124,11 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

8,87 TL

Gelir Vergisi Matrahı

753,53 TL

Gelir Vergisi

113,03 TL

Damga Vergisi

5,85 TL

Kesintiler Toplamı

251,85 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

66,49 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

701,14

ikinci el eşya alanlar
2.el kol saati alım satım 2.el led tv alan yerler istanbul escort escort bayan