Haciz emrine süresinde yanıt verilmez ise kesinleşir

Danıştay 3. Daire

Esas No: 2007/4962 Karar No : 2009/3113

ÖZÜ: Haciz emrine süresinde yanıt verilmez ise, kesinleşir.

Davanın Özeti: Bir başka mükellefin vergi borcu nedeniyle 6183 sayılı Yasanın 79’uncu maddesi gereğince davacı kurum adına düzenlenen haciz bildirisine süresinde itiraz edilmemesi üzerine söz konusu borcun davacının zimmetinde sayılması suretiyle düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı; asıl vergi borçlusu gerçek kişinin ortağı olduğu davacı şirkette hak ediş ve alacağı varsa haciz şerhi konularak davalı idarenin banka hesabına aktarılmasının istendiği haciz bildirisinin davacı kuruma usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine karşın süresinde itiraz edilmemesi üzerine borç zimmetinde sayılan davacı kurumun bu durumun aksini haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde açacağı menfi tespit davasında ileri sürerek kanıtlanmasına olanak tanıyan 6183 sayılı Yasanın 79’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası dikkate alındığında düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden vergi mahkemesi kararının; haciz bildirisine süresinde itiraz edilmemesinin içeriğinin doğru olduğu anlamını taşımadığı, …. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan menfi tespit davasının bekletici mesele sayılması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü.

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan vergi mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına.

 

SGK Sağlık Uygulama Tebliği

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı R.G de yayımlanmıştır.) Genel Hükümler

1.1- Amaç

(1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan sonra Kurum olarak ifade edilecektir) karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen Kurumca ödenecek bedellerin bildirilmesidir.

1.2 – Kapsam

(1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. Read more

Sahteliği Kanıtlanmadıkça Belgelerde Yazılı KDV İndirim Konusu Yapılır

İzmir 4. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2011/2164 Karar No : 2013/120

ÖZÜ: Sahteliği kanıtlanmadıkça belgelerde yazılı KDV indirim konusu yapılır.

İstemin Özeti: Davacı şirketçe, sahte belge kullandığı gerekçesiyle adına yapılan vergi ziayı cezalı KDV tarhiyatlarının; haklarında düzenlenen vergi inceleme raporunda sahte belge düzenlendiği iddia edilen ltd.şti.den alınan faturalar içeriği akaryakıtın gerçekten satın alındığı ve bedelinin banka sistemi üzerinden ödendiği,cezalı tarhiyatın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Vergi mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: Read more

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(30.07.2013 tarih ve 28723 sayılı R.g de yayımlanmıştır.)

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesine, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulmasına, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak projelerinin Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı çerçevesinde desteklenmesini ve bu desteklere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:26

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 26)

(20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

(Değişiklikler yerlerine işlenmiştir.)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.

A) RAFİNERİCİDEN SATIN ALINAN HAVA YAKITLARININ TESLİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listeler 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun2 87 nci maddesi kapsamında 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiş olup, bu güncelleme uyarınca (I) sayılı listede yer alan 2710.11.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı uçak benzini, 2710.11.70.00.00 G.T.İ.P. numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı jet yakıtı (kerosen) isimli hava yakıtları olarak bilinen malların ÖTV tutarları birimi itibariyle 2,5000 TL/Litre olarak belirlenmiştir. Read more

ikinci el eşya alanlar
2.el kol saati alım satım 2.el led tv alan yerler istanbul escort escort bayan