E-defter ve E-Fatura Zorunluluğu

maliyeE-DEFTER VE E-FATURA ZORUNLULUĞU

I- GİRİŞ:

Maliye Bakanlığı mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma uygulaması ile ilgili olarak bugüne kadar 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği, 397,416,421 ve 424 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile 58 Sıra No’lu V.U.K. sirkülerini yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 397 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. 397 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir. Daha sonra yayımlanan 416 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile de 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere(Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler) elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır. Read more

Limited Şirket hisse devri ve Vergi borçları

mahkeme-karariİZMİR

Bölge İdare Mahkemesi

Esas No: 2012/8227

Karar No : 2012/8794

ÖZÜ: Limited şirketten tahsil olanağı kalmayan amme borçlarından dolayı ortaklar için öngörülen sorumluluk, ortak sıfatına ve ortaklık payına bağlı bir sorumluluk olduğundan, hisse devri halinde hisseyi devralan kişinin, şirketin mali durumunu bildiği kabul edildiğinden, devir tarihinden önceki ve sonraki dönemlere ait vergi borçlarının devreden ortaktan aranmasına yasal imkan bulunmadığı hk.

İstemin Özeti:Davacı mevduat hesabına konulan haciz işleminin iptali istemiyle açılan davayı “Asıl Borçlu olan …. Tekstil Ürünleri Pazarlama İnşaat Sanayi Limited Şirketinin vergi borçlarının bulunduğu, asıl borçlu şirketin adresinde bulunmadığı gibi vergi borcunu karşılayacak mal varlığının da bulunmadığı hususlarının savunma ekinde ibraz edilen belgelerden açık bulunduğu, alacağın şirketten tahsil edilemeyeceğini bu hususlardan anlaşılması nedeniyle şirketten tahsil edilemeyen alacak nedeniyle şirket ortağı adına ödeme emirleri düzenlenerek ilanen tebliğ edilmesine karşın davaya konu edilmediği anlaşıldığından  davacı adına ödeme emri tebliğine karşın süresinde ödenmeyen alacağın tahsili amacıyla haciz işlemi uygulanmasında yasaya aykırılık görülmediği” gerekçesiyle reddeden izmir 2. VergiMahemesi Hakimliğinin 10.07.2012 gün ve E:2012/505, K:2012/696 sayılı kararının, söz konusu şirketteki ortaklığından 2005 yılında ayrıldığı kararın yasal dayanaktan yoksun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Read more

Yurtdışında Bulunan Bilgisayar Donanımı ile ilgili Özelge

maliye

Tarih  : 29.11.2012

Sayı    : B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-315-239

ŞİRKET ENVANTERİNE KAYITLI ANCAK YURT DIŞINDA BULUNAN BİLGİSAYAR DONANIMININ ALIMI VE KURULUMU İLE MUHAFAZA, BAKIM, GÜVENLİK VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ KARŞILIĞI ÖDENEN BEDELLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Kayıtlı dilekçenizde; şirketinizin “bilgisayar donanım” (ana server) yatırımı yapmaya karar verdiği, söz konusu bilgisayar donanım alımının Almanya’da mukim ……….. firmasından yapılacağı ve bahsi geçen donanımın, sistem güvenliğini daha etkin koruma altında tutabilmek, bakım ve koruma maliyetini düşürmek, çıkabilecek problemlere profesyonel çözümler üretmek gibi sebeplerle  Türkiye’ye ithal edilmeden, ………. firması tarafından muhafaza edileceği, ………. firmasının Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren firmalara da bilgisayar donanımı (ana server) ile ilgili bakım, güvenlik ve geliştirme konularında hizmet sunduğu ve ilgili bilgisayar donanımlarını Almanya’da bulunan işyerinde muhafaza ettiği, şirketinizin ………. firmasına, kullanacağı bilgisayar donanımının alımı ve kurulumu ile ilgili yıllık bakım ve operasyon bedeli ödeyeceği, bahse konu bilgisayar donanımının şirketiniz envanterine kaydedileceği ancak ilgili donanımın ithal işlemi yapılmadan Almanya’da mukim ………. firması tarafından kurulup muhafaza edileceği ve kullanımının şirketinize ait olacağından bahisle bahsi geçen donanımın amortisman yoluyla mı yoksa direkt gider yazmak suretiyle mi itfa edileceği ile katma değer vergisi ve kurumlar vergisi  açısından ödenmesi gereken bir vergi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Read more

Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ

Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından:

BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SERİ NO: 1)

(21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Bu Tebliğde, 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun10 uncu maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa2 eklenen geçici 82 nci maddede düzenlenen bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

1. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Uygulaması

Bireysel katılım yatırımcısı, 4059 sayılı Kanunun3 ek 5 inci maddesi kapsamında Hazine Müsteşarlığınca devlet desteklerinden yararlanmaları için kendilerine lisans verilecek olan, kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişi yatırımcılardır. Read more

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No:5

Maliye Bakanlığından:

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 5)

(17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

6495 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası 1/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, ikinci ve üçüncü fıkraları ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

I – KANUN HÜKMÜ Read more

ikinci el eşya alanlar
2.el kol saati alım satım 2.el led tv alan yerler istanbul escort escort bayan