İşverene ait iş yerinde geçen zamanların tespiti

 

mahkeme-karariYARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2010/7600 K.No : 2012/2773

Tarih :01.03.2012

• İŞVERENE AİT İŞ YERİNDE GEÇEN ZAMANLARIN TESPİTİ

• KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ

• GÖREVLİ MAHKEME

ÖZÜ: Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar 506 sayılı Yasaya göre sigortalı sayılacağı gibi, yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalıların çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlamaları halinde, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılarının nazara alınacak ve bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülecektir.

Usta öğreticisi olan davalı 506 sayılı Yasaya tabi sigortalı olup, hizmet akdinin koşulları da oluştuğndan, açılan tespit davasına iş mahkemelerinde bakılmaktadır.

(5521 s. İMK m. 1/2-B, 101)

(506 s. SSK m. 2, 79, 134)

Tahsilat Genel Tebliği (Değişiklik)

maliye

Maliye Bakanlığından:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: A SIRA NO: 6)

(Değişikler yerlerine işlenmiştir)

(01.11.2013 tarih ve 28808 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nin Birinci Kısmının İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün (a-iii) alt bölümünün (2) numaralı bölümünde yer alan “yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “(10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri ile 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanların talepleri hariç)” ibaresi eklenmiştir.

Tebliğ olunur.

Sermaye Şirketlerinin Açmaları Zorunlu İnternet Siteleri Yönetmeliği

yeni-ttk-internet-sitesiSermaye şirketlerinin açacağı internet sitelerine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapılmış olup, değişiklikler ilgili yerlere ilave edilmiş şeklidir.

Gümrük vе Ticaret Bаkаnlığındаn:

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET

SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

(31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç, Kapѕam, Dayanak vе Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tаrihli vе 6102 saуılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınсa internet sitesi açılmasına ve bu sіtenіn belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken іlanların уaуımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esаslаrı düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 397 ncі maddеsi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sеrmayе şirketleri tarafından аçılаcаk internet sitelerinde ilan edilecek ve erіşіme açık tutulacak asgari іçerіğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlaуıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları kaрsamaktadır. Read more

Faturası Düzenlenmeyen Bankadan Ödenen Bedelin BA-BS durumu ve KDV indirim Konusu

maliye

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-2408 02/08/2012

Konu : Faturası düzenlenmeyen elektrik bedellerinin banka dekontuna istinaden Ba formuna dahil edilip edilemeyeceği ve indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … OSB’de bulunan fabrikanızda kullanılan elektrik bedelini OSB hesabına bankaya yatırıldığı, bununla ilgili elinizde sadece banka dekontu bulunduğu, OSB ile elektrik idaresi arasındaki sıkıntı nedeniyle firmanıza fatura verilemediği, OSB’den elektrik bedellerinin KDV dahil olarak ödendiğine dair yazının alındığı belirtilmiş olup, söz konusu elektrik ödemelerinin banka dekontlarıyla Ba formunda gösterilmesinin ve KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN Read more

Faturalara T.C Kimlik no yazılacakmı? İnternet Üzerinden Satışlarda Toplu fatura ve Gider pusulası Uygulaması

maliyeT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Tarih    18/11/2011

Sayı     B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2061

Konu   : Nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası’nın bulunup bulunmayacağı ve internet üzerinden yapılan satışlarda toplu fatura ve gider pusulası düzenlenip düzen düzenlenemeyeceği

İlgide kayıtlı dilekçenizde, telefon ve elektronik posta yoluyla alınan siparişler doğrultusunda kargo aracılığıyla kitap dağıtımı ve pazarlaması yaptığınız, gönderilen kitapların beğenilmemesi halinde bunları iade aldığınız, müşterilerinizin genellikle T.C. kimlik numarasını söylemekten kaçınmaları nedeniyle faturalara ve gider pusulaları dolayısıyla muhtasar beyannameye müşterinin T.C. kimlik numarasını yazamadığınız ayrıca çok sayıda müşteriye hizmet verilmesi nedeniyle tek tek fatura ve gider pusulası düzenlemenin zahmetli olduğu belirtilmekte, nihai tüketicilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen faturalarla, gider pusulası dolayısıyla muhtasar beyannameye tüketicinin T.C. kimlik numarasının yazılıp yazılmayacağı, yapmış olduğunuz satışlara ve iade edilen mallara ilişkin toplu fatura ve gider pusulası düzenlenip düzenlenemeyeceği, tamamı telefon ve internet üzerinden yapılan satışlar için ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir. Read more

ikinci el eşya alanlar
2.el kol saati alım satım 2.el led tv alan yerler istanbul escort escort bayan