Aktifte iki yıllık bulundurma süresinin hesabı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/12-66

13/06/2011

Konu : Organize sanayi bölgesinde tahsis edilen arsa üzerine inşa edilen fabrika binasının satışında KVK 5/1-e ve KDV 17/4-r göre aktifte iki yıllık bulundurma süresinin hesabı

İlgide kayıtlı Özelge Talep Formu ekindeki dilekçede, Şirketinizin …. Organize Sanayi Bölgesinde kendi tesislerinizde otomotiv yedek parça imalatı faaliyetinde bulunduğu; Organize Bölgesi Yönetim Kurulunun 26.04.2007 tarihinde aldığı kararla şirketinize tahsis edilen arsanın devrine karar verildiği ve Mayıs/2007 tarihinde söz konusu arsanın şirketinize devredildiği; fabrika ve eklerine ait inşaatın tamamlanarak üretime hazır hale gelmesi üzerine vergi dairesine müracaat etmeniz neticesinde 24.07.2008 tarihinde tanzim edilen yoklama fişi ile şirketin 16.07.2008 tarihi itibariyle söz konusu inşaatın bulunduğu adrese taşınarak otomotiv yan sanayi üretim işine başladığının tespit edildiği; fabrika binası, mütemmim cüzleri ve diğer eklentiler ile birlikte 16.07.2008 tarihin itibarıyla muhasebe kayıtlarında gösterildiği; söz konusu taşınmaza ait yapı kullanım izin belgesinin de Kasım 2009 tarihinde alındığı belirtilerek; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e bendi ve 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-r bendi uygulaması bakımından aktifleştirme tarihi konusunda tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

I-KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75′lik kısmının kurumlar vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.2.2.1 Taşınmazlar” başlıklı bölümünde;

“Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır.

Fiiliyatta cins tashihinin kurum adına tapuya tescilinin yapılmasında çeşitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığının, tespitinde, işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilebilmesi mümkün olabilecektir.

Örneğin; organize sanayi bölgeleri tarafından verilen tahsis belgesine istinaden veya çeşitli nedenlerle iki yıldan fazla süreyle fiilen kullanılan ancak, tapuda kurum adına henüz tescil edilmemiş bir taşınmazın tahsis belgesine dayanılarak veya zilyetliğin devri suretiyle satılması durumunda bir taşınmaz satışından bahsedilemeyeceğinden istisna uygulanmayacak, ancak, iki tam yıl kullanıldığı yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde tevsik edilen taşınmazın tapuda kurum adına tescil edildikten sonra satılması halinde, satıştan elde edilen kazançlar bu istisna kapsamında değerlendirilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; Şirketiniz, 16.07.2008 tarihinde vergi dairesinin tespitine istinaden muhasebe kayıtlarında “Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabından “Binalar” hesabına devredilerek aktife alınan fabrika binasının, … Vergi Dairesi Müdürlüğünce düzenlenen 24.07.2008 tarih ve 20083723/4006 sayılı yoklama fişi ile 16.07.2008 tarihinden itibaren fiilen işyeri olarak kullanılmaya başlanıldığı tespit edildiğinden, söz konusu taşınmazın tapuda kurum adına tescil edildikten sonra satılması halinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı istisnadan yararlanılabilmesi için maddede yazılı “iki tam yıl süre ile aktifte bulundurma” şartının uygulanmasında, iki yıllık sürenin başlangıcı olarak fabrika binasının fiilen kullanıldığının tespit edildiği 16.07.2008 tarihinin esas alınması gerekmektedir.

II-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Kurumların aktiflerinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde bulunan ancak çeşitli nedenlerle tapuya tescilin geç yapıldığı durumlarda fiilen iki yıldan fazla süreyle sahip olunduğu yapı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilen gayrimenkullerin tesliminde de Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesinde yer alan istisnanın uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Veraset ve İntikal Vergisi İstisnalar

İstisnalar :

MADDE 4   Aşağıda gösterilen İntikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır :

a) Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;

b) (4008 Sayılı Kanunun 36’ncı maddesi ile değiştirilen bent.Yür: 6.7.1994) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin  33.328.000.000.- lirası (44 No’lu Tebliğ ile 2013 yılı için 140.774 TL) (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 106.043.000.000 lirası (2013 Yılı için 281.720 TL)(■)

c) Örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayrimenkuller hariç);

ç) Bilumum sadakalar;

d) (4008 Sayılı Kanunun 36’ncı maddesi ile değiştirilen bent.Yür: 6.7.1994)   İvazsız suretle vaki intikallerin 1.224.000.000 lirası; (2013 Yılı için 3.244 TL)(■)

e) (4008 Sayılı Kanunun 36’ncı maddesi ile değiştirilen  bent. Yür: 6.7.1994) Para ve mal üzerine düzenlenen (5904 sayılı kanunun 31/a mad. değişen ibare.Yür:3.7.2009)“yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin”(*) 1.224.000.000 lirası; (2013 Yılı için 3.244TL)(■)

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şumülüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar;

g) Amme idaresi ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit yetimlerine tekel bayilerinden ödenen paralar;

h) Harbde veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve tâlimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve eşlerine ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;

i) Borçlar Kanununun 242 inci maddesine göre rücu, şartı ile yapılan hibelerde bağışlanan bağışlayandan evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;

j) (2353 sayılı Kanunun 1.  mad.  değişen bent. Yü:1.1.1981) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar (Kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe);

k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.

l) (3393 Sayılı Kanunla eklenen bend.Yür: 30.6.1987) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka satışından elde edilen paralardan, ticari plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.

m) (5226 sayılı Kanunun 18. mad. eklenen bent. Yür:27.7.2004) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

o) (6327 sayılı Kanunun 2. mad. ile eklenen bent.Yür:01.01.2013) “28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının hak kazanılan kısımları.”

n) (5234 sayılı Kanunun 8. mad. eklenen bent. Yür:01.01.2005)Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar.

(4008 Sayılı Kanunun 36. mad. ile ilave edilmiştir.Yür 6.7.1994) (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tesbit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.


(■) Madde 4 — Bu maddenin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları için yürürlükte olan en son tebliğe bakınız.

(*) Madde 4/e-(5904 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:6.7.1994-2.7.209 tarihleri arası)”yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin”

Araç Satışının yanında promosyon hizmet paketi verilmesinin KVK ve KDV açısından değerlendirilmesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı:B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-1-78

06/03/2012

Konu : Araç satışının yanında promosyon olarak hizmet paketi verilmesi halinde, hizmet paketinin KVK ve KDV açısından değerlendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızın araç kiralama ve  ikinci el satışı faaliyetinde bulunduğu ve satışlarınızı artırmak amacıyla ikinci el araç satışı esnasında araç ile birlikte müşterilerinize kasko ve tamir bakım hizmet paketini promosyon olarak vermek istediğinizi belirterek, promosyon alışlarınıza ait yüklendiğiniz katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile promosyon alışlarınızın gider yazılıp yazılmayacağı hususlarında bilgi istenilmektedir.

1) Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

Read more

ALTIN SATIŞLARINDA KDV

ALTIN SATIŞLARINDA KDV

I-  GİRİŞ

Son günlerde altın piyasasında oldukça hareketli günler yaşanıyor. Altın fiyatlarının aşağı yönlü bir seyir izlediğini gördük. Altın fiyatlarının düşmesi nedeniyle kuyumculardan altın alım taleplerinin artış gösterdiği görülmektedir. Tam bu noktada, altın satışlarının Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumunu irdelemek gerektiği ihtiyacının mevcut olduğunu müşahede etmiş bulunmaktayız. Zira, altın satışlarında belirlenmiş olan işçilik tutarlarının kuyumcular tarafından belirleneceği algısı bulunmaktadır.

Bu bağlamda, yanlış algıyı değiştirmek amacıyla kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin altın satışlarında, hesaplamaları gereken KDV tutarının belirlenmesi süreci hakkında açıklamalar yapılacaktır.

II-  ALTIN SATIŞLARININ KDV KARŞISINDAKİ  DURUMU

Read more

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ HAKKINDA

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak; mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişiklikleri güncel olarak takip edebilmek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Mükellef Bilgileri Bildirimi” verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bildirimler, her yıl 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) kurumlar vergisi mükellefleri, ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri tarafından verilecektir.

Bildirimler, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı olmak üzere 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında internet vergi dairesi üzerinden yalnızca elektronik ortamda verilecektir. Elektronik ortamda verilmeyen bildirimler hiç verilmemiş sayılacak olup, bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için 31 Mayıs günü saat 24.00’e kadar onaylama işleminin yapılması zorunludur.

 

Bildirimler:

– Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce,

– Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirlerce gönderilecektir.

Ancak, bildirimde istenen bilgilerin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, bu bildirimlerin meslektaşlarımız tarafından verileceği anlaşılmaktadır.

Bildirimini elektronik ortamda vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesinde özel usulsüzlük cezası ön görülmüş bulunmaktadır. Hatalı bildirimlerdeki düzeltmelerin ilk on gün içinde yapılması halinde ceza uygulanmayacak, takip eden 15 gün içinde yapılması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 355 inci maddesine göre 1/5 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Meslektaşlarımızın bu bildirimleri göndermeleri karşılığında en az tarifedeki kadar ücret uygulamasında bulunmaları gerekmekte olup, ücret alınmaması halinde bu durum, haksız rekabet fiili olarak değerlendirilecektir.

escort bayanistanbul escortescort bayan