Özel usulsüzlük cezası kesilmesi için önceden bildirim kaldırıldı

mahkeme-karari

İzmir Bölge İdare Mahkemesi

Esas No: 2013/3632 Karar No : 2013/3472

ÖZÜ: Özel usulsüzlük cezası kesilmesi için önceden bildirim kaldırıldı, zira genel tebliğler birer bildirimdir.

İstemin Özeti: Davacı firma adına, ihbarname ile resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ile beyannamenin yasal süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka aykırı olduğu, yeterli inceleme yapılmadığı iddia edilerek kaldırılması istemiyle açılan davayı; davacı tarafından ilgili dönem beyannamesinin yasal süresi içerisinde verilmemiş olması resen takdir nedenleri arasında sayılırken, bir başka resen takdir nedeni olarak defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikaların vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek durumda olmasının sayılması, kurumlar vergisinin beyana dayalı bir vergi olması hususlarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde, davacının defter kayıtlarının bir anlamda davacının beyanı niteliğinde olduğundan ve aksi ankara escort bayan ispatlanıncaya kadar  defter ve kayıtları geçerli olduğundan, öncelikle davacının defter ve kayıtları üzerinde inceleme yapılması, bunun mümkün olmaması halinde gerçek durumun tespitine yönelik objektif, nesnel ve hukuken geçerli tespit ve değerlendirmelere başvurulabilmesi hukukun gereği olup, davacının defter ve kayıtları üzerinde herhangi bir inceleme yapılması yoluna gidilmeden ve kısıtlı tespitler  ile matrah takdir edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı, uyuşmazlık konusu özel usulsüzlük cezasına gelince; her ne kadar 213 sayılı Yasanın mükerrer  355’inci  maddesi esas alınarak ceza kesilebilmesi için öncelikle yazılı uyarıda bulunulması gerektiği iddia edilmiş ise de, beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi ile ilgili düzenlemenin kanunun  verdiği yetkiye dayalı olarak Maliye Bakanlığınca belirlendiği ve bunun gereğinin yerine getirilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceği hususu genel düzenleyici işlemlerle açıklığa kavuşturulduğu  hususu dikkate alındığında, bu hususta ayrıca bir yazılı tebligata gerek bulunmadığı çankaya escort gibi, 213 sayılı Yasanın 355. maddesine kanun ile eklenen fıkra ile,  bu durumlarda ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmayacağı açık yasa hükmüne bağlanmış olduğundan, olayda, davacının elektronik ortamda beyanname vermesi gereken mükellefler içinde yer aldığı, bunaankara escort karşın kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda yasal süresi içinde vermediği görüldüğünden, kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçeleriyle kısmen kabul, kısmen reddeden …. Vergi Mahkemesi Hakimliğinin kararının kabule ilişkin kısmının davalı idarece, yasal dayanaktan yoksun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

….. Bölge İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:

…. Vergi Mahkemesi Hakimliğince verilen kararın kabule ilişkin kısmı  usul ve yasaya uygun olup, kararın bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, itirazın reddine, anılan kararın onanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir