Mükellefiyet tesis edilmeyen dönemlere ait olarak mükellefe sorumluluk yüklenemez

mahkeme-karariKonya Bölge İdare Mahkemesinin 5.10.2012 gün, esas 2012/1048 karar 2012/903 sayılı kararıyla aynen onanarak kesinleştirildi.

Konya Vergi Mahkemesi

Esas No: 2012/1048 Karar No : 2012/596

ÖZÜ: Mükellefiyet tesis edilmeyen dönemlere ait olarak mükellefe sorumluluk yüklenemez.

İstemin Özeti: Davacı  tarafından gelir vergisi gelir geçici vergisi ve katma değer vergisi beyannamesinin  elektronik ortamda verilmediğinden bahisle Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezası ile beyanname vermediğinden bahisle kesilen usulsüzlük cezasının, mükellefe tebliğ edilen ihbarnamenin usulüne uygun tanzim edilmediği, müvekkilinin araç alım satımı yaptığı tarihlerde vergi mükellefi olmadığı, 15.11.2011 tarihinde düzenlenen tutanakla geçmişe yönelik vergi mükellefiyeti tesis edildiği, mükellefiyetten haberdar olmadığı bir dönemde elektronik ortamda beyannamenin verilmesinin mümkün olmadığı, mükellefiyet ile ilgili yükümlülüklerinin ancak mükellefiyetin öğrenildiği tarihten itibaren başlaması gerektiği iddialarıyla terkini istenmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Vergi mahkemesince, işin gereği düşünüldü:

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesinin 1’inci fıkrasında bu kanunun  86, 148, 149, 150, 256 ve 257’nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257’nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil) maddede üç bent halinde sayılan özel usulsüzlük cezalarının kesilecği; 2’nci fıkrasında, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz  ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belgelerin süresi içinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında yapılacak tebliğlerde kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin şart olduğu, ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmayacağı, elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden  30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak 376 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine hiçbir halde sınırlı olmaksızın yıllık gelir vergisi beyannamesini ve geçici beyannamelerini yine ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı  gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Beyanname verme ve bildirimde bulunma gibi ykümlülükler, vergi mükellefi olmanın gereği olup, mükellefler açısından söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, kişi adına hukuka ve usulüne uygun olarak mükellefiyet tesis edilerek, bu mükellefiyetten kişinin yine usulüne uygun olarak haberdar edilmesi gerekmektedir.Kişinin hukuka uygun şekilde adına tesis edilen vergi mükellefiyetinden haberdar olması ile mükellefiyetin gereği olan yükümlülükleri yerine getirme ödevi doğacak olup, söz konusu yükümlülükleri yerine getirme ödevi mükellefiyetin iptali veya idare tarafından terkinine kadar devam edecektir.

Dava konusu olayda 15.11.2011 tarihli yoklama tutanağı ile gemişe yönelik olarak  davacı adına mükellefiyet tesis edildiği ve bu   mükellefiyet gereğince elektronik ortamda beyanname verilmediğinden bahisle özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezası kesilmişse de, henüz mükellef olmadığı dönemde beyanname vermesi mümkün olmadığından  kesilen dava konusu özel ususüzlük cezalarında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu cezaların terkinine,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir