KDV Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar

ALTINCI BÖLÜM
Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar

MADDE 17 1) Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar:

Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların:

a) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,

b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri.

2) Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar:

a) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve engelli bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun (6009 sayılı Kanunun 28.mad. ile değişen ibare.Yür:1.8.2010) “teslim ve hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler”

b) (5228 sayılı Kanunun 15. mad. değiştirilen bent. Yür: 31.07.2004) (5615 sayılı Kanunun 13. mad. değişen ibare.Yür:1.5.2007) “8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi (5904 sayılı Kanunun 13/a. mad. ile değişen ibare. Yür:3.7.2009)“özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin %10’unu,” (1) üniversite ve yüksekokullarda ise % 50’sini”(2) geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan (5281 sayılı Kanunun 43/14-b bendi ile değiştirilen ibare. Geç: 01.01.2005) “gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin” (3) teslimi, (4)

c)(4605 sayılı Kanun’un 6. maddesi ile eklenen bent. Yür:30.11.2000) Yabancı devletlerin Türkiye deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, bu maddenin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler.

Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari tutarlarını ve bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

d)(5226 sayılı Kanunun 19. maddesiyle eklenen bent. Yür:27.7.2004) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon prejelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler.

İstisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari standartları ve bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar (5281 sayılı kanunun 43/14-c bendi ile değiştirilen ibare.Geç: 01.01.2005)“Maliye Bakanlığınca” (5) belirlenir.

e) (5228 sayılı Kanunun 15. maddesiyle eklenen bent. Yür: 31.07.2004) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların bu kuruluşlar tarafından teslimi (motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç),

3) Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar:

a) Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler.

b) (3297 sayılı kanunla kaldırılmıştır.Yür:1.1.1987)

c)(3099 Sayılı Kanunun Geçici mad. kaldırılmıştır. Yür:13.12.1985)

4) Diğer İstisnalar:

a) (4842 sayılı Kanunun 23. maddesiyle değişen bent.Yür: 1.7.2003) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler,(6)

b) (3297 Sayılı Kanunun 6. mad.değişen bend. Yür: 01.01.1986) Gelir Vergisi Kanununa göre (4369 sayılı Kanunun 81/E-2 mad. ile değiştirilen ibare. Yür: 29.7.1998)(7) gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66’ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı tarafından yapılan teslim ve hizmetler, (8)

c) (4684 sayılı Kanun’un 19/A mad. değişen bend. Yür:3.7.2001) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinin (a) bendi hükümü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.),(9)

d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin (6225 sayılı Kanun’un 6’ncı mad. ile değişen ibare.Yür:26.04.2011) “kiralanması işlemleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri”,

e) (4842 sayılı Kanunun 23. mad. değişen bent.Yür:1.7.2003) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve (5766 sayılı Kanunun 12/a mad. değişen ibare. Yür:1.8.2008)“sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı” (10) sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri,(11)

f) (5602 sayılı kanunla değişen bent.Yür:1.4.2007) “Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler,”(12)

g) (5228 sayılı Kanunun 15. mad. değiştirilen bent. Yür: 01.08.2004)Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, (6111 s.kanunun 85. mad. ile eklenen ibare.Yür:25.2.2011) “tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları” (6322 sayılı Kanunun 21. mad. ile eklenen ibare.Yür:15.6.2012) “Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları” ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve (5766 sayılı Kanunun 12/b mad. değişen ibare. Yür:7.6.2008)“atıklarının teslimi”(13)(14)

h) (4697 sayılı Kanun’un 10.mad. değişen ibare.Yür:10.7.2001) Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri(15) kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler.

ı) (5228 sayılı Kanunun 15. mad. değiştirilen bent. Yür: 01.08.2004) Serbest bölgelerde verilen hizmetler, (16)

j) (3297 Sayılı Kanunun 6 ncı mad. eklenen bend yür: 20.06.1986) Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri,

k) (4369 sayılı Kanunun 60. mad. ile ilave edilmiştir. Yür: 1.8.1998) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri (….)(17)

l) (4842 sayılı Kanunun 23. mad. eklenen bent. Yür: 1.5.2003) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi,

m)(5228 sayılı Kanunun 15. mad. değiştirilen bent. Yür: 31.07.2004) Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi, Bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır. (18)

n) (5035 sayılı Kanunla eklenen bent. Yür:2.1.2004)Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri.

o)(5228 sayılı Kanunun 15. mad. eklenen bent. Geç:01.01.2004- Yür: 31.07.2004) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat (5615 sayılı Kanunun 13. maddesiyle değişen ibare.Yür:1.5.2007) “işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar” (19)için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması,

p) (5793 sayılı Kanunun 13.mad. değişen bent. Yür:6.8.2008) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri,”(20)

r)(5615 sayılı Kanunun 13. maddesiyle değişen bent. Yür: 01.05.2007) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile “taşınmazların” satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık “taşınmaz” ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları gayrimenkul ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.”(21)

s)(5378 sayılı Kanunun 32. maddesiyle eklenen bent.Yür:7.7.2005) Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları.

ş) (5582 sayılı Kanunun 35. maddesiyle eklenen bent Yür:6.3.2007) “2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı dahil).”

t) (5904 sayılı Kanunun 14. mad. ile eklenen bent. Yür:3.7.2009) “5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (d) alt bendi ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen işlemler hariç olmak üzere, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla teslimleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.).”

u) (6111 s.kanunun 85. mad. ile eklenen bent.Yür:25.2.2011) “Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri.”

v) (6327 sayılı Kanunun 12. mad. ile eklenen bent.Yür:29.06.2012) “3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından münhasıran uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak verilen hizmetler.”

____________________________________________

(1) Madde 17/2-b (5904 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:1.5.2007-2.7.2009 tarihleri arası) “özel okullar tarafından ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu,

(2) Madde 17/2-b (5615 sayılı kaknunla değişmeden önceki şekli.Yür:31.7.2004 -3.4.2007 tarihleri arası) (5228 sayılı Kanunun 14. maddesiyle değiştirilen bent. Geç:1.1.2004 ,Yür:31.07.2004) Üniversite ve yüksekokullar ile 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullar tarafından ilgili dönemdeki kapasitelerinin %10’unu

(3)) MADDE 17/2-b bendi (5281 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki ibare. Yür: 31.07.2004-31.12.2004 tarihleri arası) “gıda maddelerinin”

(4 ) MADDE 17/2- b) (5228 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli.Yür:02.01.2004 -30.07.2004 tarihleri arası) (5035 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen bent. Yür: 2.1.2004) Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin teslimi,

(5) Madde 17/2-d bendi (5281 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki ibare. Yür: 27.07.2004-31.12.2004 tarihleri arası) “Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle”

(6) Madde 17/4-a)(4842 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli: Yür: 2.11.1984-30.6.2003 ) a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf tarafından yapılan teslim ve hizmetler.

(7) Madde 17/4-b) (4369 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki ibare. Yürürlük: 1.1.1986-28.7.1998 tarihleri arası)vergiden muaf olan küçük çiftçiler ile kazançları götürü gider usulüne göre tespit edilen çiftçiler

(7) Madde 17/4 – b) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki hüküm) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan küçük çiftçiler tarafından yapılan teslim ve hizmetler;

(9) Madde 17/4 – c) (4684 sayılı Kanunla değişmeden vnceki bend. Yür: 01.01.1985 – 2. 7.2001 tarihleri arası)Gelir Vergisi Kanununun 81 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37 ve 39 uncu maddelerinde belirtilen işlemler,

(10)Madde 17/4-e (5766 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli. Yür:1.7.2003-31.7.2008 tarihleri arası) “tali acenteler dahil sigorta acente ve prodüktörlerinin

(11) Madde 17/4- e) (4842 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli.Yür. 20.6.1986-30.6.2003) (3297 Sayılı Kanunun 6. mad. değişen bend. Yür: 20.06.1986) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri,

(12) Madde 17/4-f (5602 kanunla değişmeden önceki şekli. Yür:1.1.1985 – 31.3.2007 tarihleri arası) (5228 sayılı Kanunun 15. mad. değiştirilen bent. Yür: M.P.İ.Genel Müd.Şans oyunlarına ait işletme hakkını devrettiği işletici firmanın sözleşme ile belirlenen şans oyunlarını fiilen oynatmaya başladığı tarih) “Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen piyango, sayısal loto, hemen kazan ve benzeri oyunların tertiplenmesi veya oynanması,”

(13) Madde 17/4-g (5766 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:1.8.2004-6.6.2008 tarihleri arası) “atıkları (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimi,

(14) Madde 17/4-g — (5228 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli. Yür:02.01.2004 – 31.07.2004 tarihleri arası) (5035 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen bent. Yür: 2.1.2004) Külçe altın, dore külçe altın, külçe gümüş, döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,

(15) MADDE 17/4 – h) (4697 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare. Yürürlük: 2.11.1984 -9.7.2001 tarihleri arası) Zirai sulama amaçlı su teslimleri

(16) Madde 17/4-ı — (5228 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli. Yür:02.01.2004 – 31.07.2004 tarihleri arası) (5035 sayılı Kanunun 8. mad.yeniden düzenlenen şekli. Yür:2.1.2004) Serbest bölgelerde verilen hizmetler, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,

(17 Madde 17/4-k (5904 sayılı Kanunla çıkarılan ibare.yür:1.8.1998-2.7.2009 tarihleri arası) “ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri.

(18) Madde 17/4-m (5228 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli. Yür: 26.12.2003 -30.07.2004 tarihleri arası) (5020 sayılı Kanunun 11. mad. değişen bent. Yür: 26.12.2003) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflas idarelerine ait mal ve hakların (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi ve kiralanması.

(19) Madde 17/4-o bendi (5615 sayılı kaknunla değişmeden önceki şekli.Yür:1.1.2004 -3.4.2007 tarihleri arası) “işlemlerine konu mallar”

(20)Madde 17/4-p (5793 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:1.5.2007-5.8.2008 tarihleri arası) (5766 sayılı Kanunun 12/b mad. değişen bent. Yür:7.6.2008)“Hazinece yapılan; gayrimenkul teslim ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri.”

(21) Madde 17/r bendi (5615 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:1.1.2005 -30.4.2007 tarihleri arası) (5281 sayılı Kanunun 33. maddesiyle eklenen bent. Geç: 01.01.2005) Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapanların, bu amaçla ellerinde bulundurdukları gayrimenkul ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır. Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir