KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI TEBLİĞİ

9 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî   Gazete

Sayı : 28379

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret   Bakanlığından:

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında   uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye   Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve   sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret   Kanununun 509 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına, 565 inci maddesinin ikinci   fıkrasına ve 644 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak   hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a)   Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

b) Kâr payı: Net dönem   kârı veya serbest yedek akçeler üzerinden ortaklara ve kâra katılan diğer   kimselere genel kurulca dağıtılmasına karar verilen tutarı,

c) Kâr payı avansı:   Kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan   kârlar üzerinden bu Tebliğ hükümlerine göre hesaplanan tutarı,

ç) Ortak: Anonim   şirketlerin pay sahiplerini, limited ve sermayesi paylara bölünmüş   komandit şirketlerin ortaklarını,

d) Serbest yedek akçe:   Genel kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını   aşan kısmı ile Kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca   ayrılmasına karar verilen yedek akçeleri,

e) Şirket: 2499 sayılı   Kanuna tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi   paylara bölünmüş komandit şirketleri,

f) Sözleşme: Anonim   şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin esas   sözleşmesini, limitedşirketlerin şirket sözleşmesini,

g) Yönetim organı:   Anonim şirketlerde yönetim kurulunu, limited şirketlerde müdür veya   müdürler kurulunu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi   veya yöneticileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Kâr payı avansı   dağıtım şartları

MADDE 5 – (1) Şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel   kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kâr payı   avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara   dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir.

Şirket genel kurulunca   alınacak kararın içeriği

MADDE 6 – (1) Şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtımına karar   verildiği durumda bu kararda ayrıca aşağıdaki hususların belirtilmesi   zorunludur.

a) İlgili hesap dönemi   sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net   dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının   varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup   edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması   halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı   üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

b) İlgili hesap dönemi   sonunda zarar oluşması durumunda;

1) Varsa bir önceki   yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek   akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin   oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı   avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete   iade edileceği,

2) Genel kanuni yedek   akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu   sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı   avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan   kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde   ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından   şirkete iade edileceği.

(2) Birinci fıkrada   belirtilen hususlar, kâr payı avansı dağıtılacak hesap dönemi içinde   yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır. Anonim ve sermayesi   paylara bölünmüş komandit şirketlerde, genel kurulca bu yönde karar   alınabilmesi için sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların   sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır olması, bu nisabın   toplantı süresince korunması ve toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun   kâr payı avansı dağıtılması yönünde kullanılmış   olması, limited şirketlerde ise toplantıda temsil edilen oyların   salt çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde olması gereklidir.

(3) İlgili hesap   dönemi öncesinde ödenen kâr payı avanslarının, ilgili olduğu yılın net dönem   kârından mahsup edilmesi şarttır. Bu işlem yapılmadan, şirket genel kurulunca   kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı avansı ödenmesine karar verilemez.

Dağıtılacak kâr payı   avansı tutarı ve hesaplanması

MADDE 7 – (1) Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının   tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre   ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa   senedi sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların,   oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ödenecek kâr payı   avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez.

(2) Aynı hesap dönemi   içinde izleyen ara dönemlerde de kâr oluşması halinde dağıtılacak kâr payı   avansı tutarı birinci fıkrada belirtilenlerin yanı sıra önceki ara dönem veya   dönemlerde ödenmiş olan kâr payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanır.   Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez.

Kâr payı avansı   ödemeleri

MADDE 8 – (1) Kâr payı avansı, dağıtım tarihleri itibarıyla ortaklara payları   oranında ödenir.

(2) Kâr payı avansı,   kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir. İntifa senedi   sahiplerine, ortak olmayan yönetim organı üyelerine ve ortaklar dışında kâra   katılan diğer kimselere kâr payı avansı ödenemez.

(3) Ortakların sermaye   taahhüt borçları dışında şirkete borçlu olmaları halinde söz konusu borç   ortağa ödenecek kâr payı avansından mahsup edilir.

(4) Bir hesap   döneminde kâr payı avansı dağıtan ve ardından sermaye artırımı gerçekleştiren   şirket, aynı hesap döneminde tekrar kâr payı avansı dağıtmak istediğinde   aşağıda belirtilen esaslara uyar.

a) Sermaye artırımı   sonrasında yapılacak kâr payı avansı ödemesinde, yeni ortaklara öncelik   verilir.

b) Söz konusu öncelik,   eski ve yeni ortakların dönem içerisinde her pay için aldıkları toplam kâr   payı avans tutarları eşitleninceye kadar devam eder.

c) Eski ve yeni   ortakların hesap dönemi içerisinde her pay için aldıkları toplam kâr payı   avans tutarları eşitlendikten sonra, kalan kâr payı avansı tutarı veya bir   sonraki ara hesap döneminde ödenecek kâr payı avansı tutarı mevcut ortaklara   payları nispetinde ödenir.

Kâr payı avansı   işlemlerinde yönetim organının görevleri

MADDE 9 – (1) Genel kurul tarafından kâr payı avansı dağıtılmasına karar   verilmesi ve ara dönem finansal tablolara göre de kâr edilmiş olması halinde   şirket yönetim organınca sırasıyla aşağıdaki görevler yerine getirilir.

a) Kâr payı avansı   dağıtımına ilişkin rapor hazırlanır ve bu raporda;

1) Kâr payı avansı   dağıtımına dayanak oluşturan ara dönem finansal tabloların Kanunun 515 inci   maddesinde belirtilen dürüst resim ilkesine uygun olarak hazırlandığı,

2) Dağıtılacak kâr   payı avansı tutarının 7 nci maddeye uygun olarak hesaplandığı,

belirtilir. Yapılan   hesaplamalara ve diğer şartların yerine getirilmiş olduğuna dayanak teşkil   eden belgeler bu rapora ek yapılır.

b) Raporda tespit   edilen kâr payı avansının ortaklara ödenmesine ve bu ödemelerin yapılma   usulüne ilişkin karar alınır.

c) Kâr payı avansı   tutarları 8 inci maddeye uygun olarak kararı izleyen en geç 6 hafta   içerisinde ödenir.

(2) Hamiline yazılı   pay senedi sahiplerine kâr payı avansı ödenirken gerekli güvence yönetim   organı tarafından alınır.

(3)   6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumların ortaya   çıkması halinde fazladan ödenen kâr payı avanslarının ortaklardan tahsil   edilerek şirkete iadesine ilişkin işlemler yönetim organınca yerine   getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kâr payı avansı   hesaplama tablosu

MADDE 10 – (1) Dağıtılacak kâr payı avansı tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo   ek-1’de yer almaktadır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012 yılına ilişkin hesap döneminde kâr payı avansı dağıtacak   şirketler, avans tutarının hesaplanmasında 29/6/1956 tarihli ve   6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre düzenlenen bilançoları esas alır. 9   uncu madde uyarınca düzenlenecek raporda, kâr payı avansı dağıtımına dayanak   oluşturan ara dönem bilançosunun gerçeğe uygun olarak düzenlendiği   belirtilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir