İzmir SMMMO KDV Tevkifatı Sorunlar Çözüm Önerileri

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Tarafında 30.05.2012 Tarihinde Düzenlenen “KDV Tevkifatı Sorunlar Çözüm Önerileri” Seminerinde Katılımcı SMMM Meslektaşlarımca Yöneltilen Sorular ve Bunlara İlişkin Cevaplarım Aşağıdaki Gibidir.

Dr. Mustafa Bulut

Yeminli Mali Müşavir 

Soru :Kuyumcularda atölyeler tarafından fason olarak altın işlenmektedir. Satıcı altını atölyeye veriyor, karşılığında işçilik faturası kesiliyor ve altın irsaliye ile geliyor. Tevkifat eskiden yoktu, sanırım şimdi de yok. Ne dersiniz? Teşekkürler…

Cevap :Fason altın işleme işi ile ilgili tevkifat uygulaması şimdide yoktur.

Soru :Zirai ilaçlama yapan bir firma, bir firmanın 20 adet tavuk kümesine kemirgen ilaçlama işi yapıyor. Her bir kümese ayrı fatura keserse 1.000 TL altında kalıyor. Tevkifatlı fatura kesmeyecek doğru mudur? Her bir kümes için fatura kesebilir mi?

Cevap :Her bir kümes için ayrı  ayrı fatura kesemez. Tevkifat uygulamasından kaçınmak amacıyla tek bir işe ait tutarın sınırın altında kalacak şekilde faturalara bölünmesi halinde, aynı işe ait olduğu tespit edilen faturaların toplam tutarı üzerinde değerlendirme yapılarak, tevkifat uygulanır. (117 KDV G.T. (3.4.1.2) bölümü)

Soru :Kamu kurum ve kuruluşa tevkifat fatura kesiliyor. Fatura kesen ilgili dönemde beyan ediyor. Ancak faturayı alan kurum fatura onaylanmadı deyip faturayı iade ediyor ve durum karmaşık hale geliyor.

Cevap :İadelerde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı  üzerinden gerçekleştirilir. (117 KDV G.T. (4.1) ve (4.2 ) bölümleri) 

Soru :Dikim, nakış işlemlerinde ana tekstil maddesi üzerine nakış işleme yapılmışsa KDV tevkifatı?

Cevap :5/10 oranında tevkifata tabidir (117 KDV G.T. (3.2.7.2.2.) bölümü 3 fıkrası)

Soru  : Tekstil işi ile uğraşan Ltd. binası aktifinde kayıtlı tekstil işini bırakan Ltd aktifindeki binayı kiraya veriyor. Kiralayan Kdv mükellefi bu durmda tevkifat var mı?

Cevap :Tevkifat yoktur. (117 KDV G.T. (2.3.2) bölümü)

Soru :Alüminyum doğrama işi yapan mükellef yaptığı doğrama karşılığında tevkifata tabi mi? Doğrama şahıs ve inşaat firmalarına veya (Bim gibi firmaya kesilmesi durumunda farklılık var mı?

Cevap :Alüminyum doğrama işi yapan mükellef yaptığı doğrama karşılığında tevkifata tabi değildir. Zira Alüminyum doğrama işi 117 nolu tebliğde sayılan tevkifata tabi  işlemler arasında yer almamaktadır.

Soru :Benim firmam toptancıdan mal (alüminyum) alırken tevkifatlı mal almaktadır. Bunları boyalı ve mat olarak mat mal (alüminyum) boyalı olarak satmaktadır. Burada ayrı ayrı tevkifat yapılması gerekir veya uygulama gerekir mi?

Cevap :Alüminyum profilin boyanmış veya kaplanmış olması, bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir. (117 KDV G.T. (3.3.2.2.1) bölümü 2. fıkrası)

Soru :Organize San. Böl. işletmemize organize tarafından elektrik ve doğalgaz sağlanmaktadır. Tevkifat uygulanır mı? Uygulanırsa oran nedir?

Cevap :Organize San. Bölgeleri tarafından elektrik ve doğalgaz teslimlerinde tevkifat uygulaması  yoktur. 117 nolu tebliğde sayılan tevkifata tabi işlemler arasında yer almamaktadır.

Soru  :Plastik ambalaj ürün satışında tevkifat oranı nedir?

Cevap :Plastik ambalaj ürün satışında tevkifat uygulaması yoktur.

Soru :Ambalaj malzemesi ile birlikte gönderilen tahta paletlere de tevkifat uygulanmalı mı?

Cevap :Tevkifat yoktur. (117 KDV G.T. (3.3.6.2) bölümü 2. fıkrası)

Soru :İnşaat taahhüt firmasının yapmış olduğu inşaatta kullandığı hazır beton tevkifat kapsamında mıdır?

Bu inşaat mevcut bir hazır beton firması  fabrikanın içerisinde  yapılmakta ve hazır beton yine bu firmadan temin edilmektedir. bu durumda da Kdv tevkifatı yapılacak mıdır?

Cevap :İnşaat taahhüt firması  yapmış olduğu inşaat işini 117 KDV G.T. 3.2.1/b bölümünde sayılanlara karşı ifa etmesi halinde; hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine konulması işinin belirli bir yapım işinin bölümlerini teşkil eden işlerden olması nedeniyle inşaat taahhüt işi olrak kabul edilmesi ve 2/10 ornaında tevkifata tebi tutulması  gerekir. (117 KDV G.T. (3.2.1.2.2) Örnek 2)

Soru :Yapım işlerinde nakliye hizmeti yapılması halinde bütün nakliye hizmetlerini mi kapsar yoksa süreklilik arz eden nakliye işini mi kapsar? Örneğin; Şantiyeye malzeme getiren kamyoncunun 1 defaya mahsus kestiği nakliye faturası tevkifata tabi midir?

Cevap :Yapım işlerinde nakliye işleri yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmesi halinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. (117 KDV G.T. (3.2.1.2) bölümü  2 fıkrası ila (3.2.1.2.2) bölümü ve Örnek1)

Soru :Belediyelere, belediyelere bağlı (Bit) sular idaresi (İzsu, İzki vb.)’ne yapılan 1.000 TL’ye aşan tamir bakım onarım hizmetlerinde tevkifat var mıdır?

Cevap :Belediyelere yapılan tamir bakım onarım hizmetlerinde tevkifat yoktur. Ancak Belediyelerin teşkil ettikleri birliklere yapılan tamir bakım onarım hizmetlerinde (5/10) oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. (117 KDV G.T. (3.1.2/b) bölümünün 1. fıkrası ila (3.2.3) bölümü)

Soru :Asansör bakımı yapıldı 700 TL tevkifat yapılmadı. 1 gün sonra 500 TL bakım zorunluluğu oldu. Toplam tutar 1.200 TL muvazalı işleme girer mi?

Cevap :700 TL’lik bakım onarım işi ile 1 gün sonra doğan bakım zorunluluğunun aynı iş  olduğunun tespiti halinde muvazalı işleme girecek ve toplam tutar üzerinden tevkifata tabi olacaktır. (117 KDV G.T. (3.4.1.2) bölümü) Aksi takdirde tevkifat uygulanmayacaktır.

Soru  :Yapım işleri tevkifat kapsamında işçilik dahil midir?

Cevap :Yapım işlerinin 117 KDV G.T. (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara yapılması halinde; yapım işlerine ait tutarın işçilik dahil olarak belirlenmesi ve fatura edilmesi halinde aynı tebliğin (3.2.1) bölümüne kapsamında (2/10) oranında, ayrı olarak fatura edilmesi halinde ise (3.2.13) bölümü kapsamında (5/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

 

 

                                                                                                                                            

3

Soru :Kdv mükellefi olmaya kurumlara verilen rakamlar Kdv tevkifatına  tabidir. Bu kurumlar neler olabilir?

Cevap :Tevkifata tabi her bir işlem için ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekir.  Örneğin; Kiralama işlemi karşılığı yapılmış bir ödeme ise Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar

Soru :Kongrelere yapılan katılım karşılığı kesilen faturalar tevkifata tabi midir?

Cevap :117 KDV G.T. (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşların kongre hizmeti alımları (5/10) oranında tevkifata tabi tutulacak olup, sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından tertip edilen kongrelere yapılan katılımlar karşılığında kesilen faturalar tevkifata tabi değildir. (Tebliğin 3.2.4.2.2 bölümü)

Soru :Vergi mükellefi olmayan bir kişiden araç kiralama yapıldığı zaman, bu araç için ödenen ücrete hem Kdv tevkifatı hem de stopaj kesintisi yapılacak mıdır?

Cevap :Evet. 117 KDV G.T.’nin (2.3.) bölümüne istinaden tam tevkifata, hem de Gelir Vergisi Kanunu 94/-a maddesine istinaden stopaj kesintisine tabidir.

Soru :Ltd. Şti belediyeden iş yeri kiralamış, şirket kira bedelini bankaya yatırıyor, Kdv uygulanacak mı? Uygulaması nasıl olur?

Cevap :Belediyenin başka faaliyetleri dolayısıyla KDV mükellefi olması halinde, sorumluluk uygulaması  söz konusu olmayacak; belediye, kiralama faaliyetlerine ait KDV’yi diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edecektir Belediyenin KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Ltd. Şti. tam tevkifat kapsamında işlem tesis edilecektir.

Soru :Ltd. Şti aynı belediyeye kadastro+harita hizmetini veriyor. Şirket fatura keserken  Kdv durumunda tevkifat olacak mı? uygulaması nasıl olur?

Cevap :Kadastro ve harita hizmetlerinde 117 KDV G.T. (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilmesi halinde tevkifata tabi olup, belediyeler aynı tebliğin  (3.1.2/b) ayrımında yer almadığı için tevkifat uygulanmayacaktır.

Soru :Ortakları Hollandalı merkezi İzmir’de yeni şirket kuruyoruz. İştigal konumuz İzmir’den Avrupa’ya call center hizmeti vereceki Türkiye içine hiç hizmet vermeyecek. Kdv konumuz ne olacak?

Cevap :Ödevli şirketin faaliyet konusu 3065 sayılı KDVK’nun 1. maddesine istinaden KDV’nin konusuna girmekle beraber, söz konusu hizmetin Türkiye içine yapılmayacağı yurt dışındaki bir müşteriye yapılacağı ve yurt dışındaki müşteri tarafından  faydalanılması halinde hizmet ihracatı  kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda ödevli firmanın KDV mükellefi olması nedeniyle KDV beyannamesi vermesi, ancak istisna kapsamındaki hizmet teslimlerinin istisna olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Soru :Tevkifat uygulaması yapmadan %18 Kdv tutarı vergi dairesine ödenmesi halinde maliyenin yaklaşımı ne olur?

Cevap :KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması  kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması  zorunludur. (117 KDV G.T. (1) bölümü son fıkrası),

             KDV Kanununun (9/1) maddesi kapsamında sorumlu tayin edilenlerin, sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu vergi tutarının ikmalen veya resen tarh edilerek vergi ziyaı cezası kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanması gerekmektedir. (117 KDV G.T. (3.4.3.1.2) bölümü),

             Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacaktır.Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen KDV’nin ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanacaktır. (117 KDV G.T. (3.4.3.1.3) bölümü),

Soru :Alıcı tarafında yüklenilen 2 nolu Kdv tevkifatının 1 nolu beyannamede indirim konusu yapılmasının özellikleri nelerdir? Nasıl yapılır?

Cevap :Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması  ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı  tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirimin dayanağı 2 No.lu KDV beyannamesi olacaktır.

Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin;

– Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı  aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken,

– Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken,

1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Soru :Kasaplarda fatura kesme sınırı geçildiğinde tevkifat uygulanıyordu. 117 nolu Kdv tebliğinden sonra et ve et ürünlerinin teslimi ile ilgili bir kısım olmadığı için tevkifat uygulaması kalktı denildi ve 01.05.2012 tarihi itibariyle artık uygulanmıyor. Bu doğru mudur?

Cevap :Evet doğrudur. 117 Seri No.lu Tebliğin 7.35 no.lu bölümü ile kaldırılmış, yerine herhangi bir sorumluluk uygulaması getirilmemiştir. 

Soru :Resepsiyon elemanlar bilfiil sevk idare ve kontrolü firmamız tarafından karşılanmakta, bu elemanların Sgk primleri, yeme ve içme ihtiyaçları da firmamız tarafından karşılanmakta ve kıyafetleri, denetimi, teçhizatları, sözleşme şartları gereği firmamız tarafından sağlanmaktadır.

Cevap :Resepsiyon elemanlarının firmanıza ücretli statüsünde hizmet akdi ile bağlı olmaması  ve firmanızın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması  halinde işgücü temin hizmeti kapsamında 9/10 oranında tevkifat uygulanacaktır. (117 No.lu teb. 3.2.5.) 

Soru :Kamu kurumu (Üniversiteye ait sosyal tesis işletmesi)

İşletme (Üniversiteye bağlı özel bir firmadan temizlik hizmeti almaktadır, sözleşmede temizlik hizmet alımı olarak geçiyor). Sevk ve idare kuruma ait. Temizlik alım mı yoksa işgücü hizmet alım mı?

Cevap :Eğer temizlik malzemeleri hizmeti alan tarafından karşılanıyor ve çalışanların sevk ve idaresi de hizmeti alana aitse, söz konusu hizmetin işgücü  hizmet alımı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  Ancak tebliğin 3.1.4 nolu bölümünün dikkate alınarak hizmeti sunan ve hizmeti alanların her ikisinin de belirlenmiş alıcı olması halinde tevkifat uygulanmayacaktır.

Soru :Özel hastanelere yapılan cihaz bakımlarında 1/3 olan tevkifat oranı ne olmuştur?

Cevap :Özel hastane Tebliğin 3.1.2/b ayrımında sayılan belirlenmiş alıcılardan olmadığı  için tevkifat uygulanmayacaktır. 5/10 oranındaki tevkifat sadece 3.1.2/b bölümünde sayılan belirlenmiş alıcıların söz konusu hizmeti almaları halinde uygulanacaktır.(117 No.lu Tebliğ  3.2.3 bölümü) 

Soru : Bilgisayar programcısı mükellefimizin durumu nedir?

-Hizmet program bedeli olarak alınıyorsa,

-Hizmet program bedeli alımı sonrasında yıllık bakım ve hizmet  bedeli olarak alınıyorsa nasıl olacak?

Cevap :Tebliğin 3.1.2/b bölümünde sayılan belirlenmiş alıcılara verilen yıllık bakım ve hizmet bedeli  Tebliğin 3.2.3 bölümü kapsamında 5/10 oranında tevkifata tabi olacaktır. Program bedeli  de diğer hizmetler kapsamında (tebliğin 3.2.13  bölümü) 5/10 oranında tevkifata tabidir. Ancak bu hizmetin 5018  sayılı kanunda  sayılan kurum ve kuruluşlara yapılması gerekir.

Soru :Üç aylık Kdv mükellefiyeti olan basit usul mükellefi, servis işletmesi işi yapmaktadır. aradaki 1 ve 2. aylardaki Kdv tevkifatını hangi dönemde bildirecektir?

Cevap :Birinci üç aylık beyannamenin verileceği  tarih olan 26 Nisan tarihi mesai bitimine kadar vereceği beyannamede bildirecektir. 

Soru :Basit Usule tabi servisçi şirkete kestiği fatura %50 tavkifata tabi mi yoksa kdv mükellefi mi olması gerekiyor?

Cevap :Basit usule tabi olan servis işletmesi yapan kişinin KDV mükellefiyetinin bulunması  halinde tevkifat uygulaması söz konusu olabilecektir.  

Soru :Serbest bölgede faaliyet gösteren Ltd. Şti. personel taşıma hizmeti alması durumunda Kdv tevkifatı yapacak mı?

Cevap :KDV Kanununun 17.4.1 bendine göre serbest bölgelerde verilen hizmetler kdv’den istisnadır. Ayrıca kanunun 12. maddesi  ile serbest bölgelerdeki mükelleflere yapılan fason hizmetler kdv’den istisnadır. Dolayısıyla serbest bölgede faaliyet faaliyet  gösteren firmanın  kdv mükellefi olması halinde , kdv’ ye tabi  olan personel taşıma hizmeti  için tevkifat yapacaktır.

Soru :Serbest Bölgede faaliyet gösteren ve Kdv mükellefiyeti olmayan bir şirketin personelinin serbest bölgeye taşınması hizmetinde Kdv tevkifatı karşısındaki durumu nedir?

Cevap :Serbest bölgelerde verilen hizmetler KDV’ den istisna bulunmaktadır. Ancak   serbest bölge dışında Türkiye içinde bir yerden serbest bölgeye yapılan hizmetler ise (fason hizmet hariç) istisna kapsamına girmeyeceğinden KDV ye tabi tutulacaktır. Öte yandan serbest bölgedeki firma KDV mükellefi olmadığı ve belirlenmiş alıcılar arasında da sayılmadığı için söz konusu hizmet tevkifat kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

Soru :Kdv mükellefine verilen sürekli avukatlık danışmanlık hizmeti faturasında tevkifat uygulanacak mı?

Cevap :Hayır uygulanmayacak.Avukatların Tebliğin 3.1.2/b ayrımında sayılan belirlenmiş alıcılara verdikleri danışmanlık hizmetleri tevkifata tabidir.

Soru :Serbest meslek erbabı avukatların vergi mükelleflerine (sürekli) yaptığı danışmanlık, eğitim hizmetleri tevkifata tabi midir?

Cevap :Avukatların Tebliğin 3.1.2/b ayrımında sayılanlara verdiği danışmanlık hizmetleri 9/10 oranında tevkifata tabidir. Diğer KDV mükelleflerine verilen danışmanlık hizmetine tevkifat uygulanmayacaktır. Eğitim hizmetleri ise, herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde veriliyor ve bedeli ayrıca belirleniyorsa yine belirlenmiş alıcılara verilmiş olması kaydıyla danışmanlık hizmetleri kapsamında 9/10 oranında tevkifata tabi olacaktır. (117 No.lu Teb. 3.2.2 bölümü) 

Soru :Mimarların vergi mükelleflerine kestiği proje hizmetleri tevkifata tabi midir?

Cevap :Hayır tevkifata tabi değildir. Yalnızca Tebliğin 3.1.2/b ayrımında sayılan belirlenmiş  alıcılara verilen proje hizmetleri 9/10 oranında tevkifata tabidir.  

Soru :İşhanı yönetimi kdv mükellefi değildir. Bir firmaya tamirat işi verilmiştir. Bu firma faturayı tevkifatlı mı düzenleyecektir?

Cevap :Hayır, fatura tevkifatlı  düzenlenmeyecektir. Tebliğin 3.1.6 bölümüne göre belirlenmiş  alıcı (3.1.2/b) olmaması kaydıyla, KDV mükellefiyeti bulunmayanların kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanması söz konusu olmayacaktır.  

Soru :Okul aile birliği tarafından kiraya verilen kantine ait, kantini işleten gerçek kişi 2 nolu kdv beyanı verip tevkifatı ödemek zorunda mı? Eğer kdvyi tevkifat şeklinde öderse, kantini işletenin vereceği 1 nolu kdv de indirim konusu yapacak mı? Ayrıca, kiracı olan kantinci, aylık hasılatının %1 ini ilçe milli eğitim müdürlüğüne makbuz karşılığı ödüyor. Bu ödeme hangi konumda değerlendirilecektir?

Cevap :Okul aile birliğinin KDV mükellefiyetinin bulunmaması ve kiracının KDV mükellefi olması halinde, kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı  kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan (2 No.lu KDV beyannamesi ile) edilecektir. (Tebliğin 2.3 bölümü) İlçe milli eğitim müdürlüğüne makbuz karşılığı hasılattan verilen pay G.V.K. hükümlerine göre  ayrıca değerlendirilmelidir.

Soru :Esnaf odalarına verilen serbest meslek hizmetlerinde tevkifat yapılacak mı? Oran nedir?

Cevap :Serbest meslek hizmetinin niteliğine bakmak gerekir. Tebliğin 3.2.2 bölümü kapsamında ise, 9/10 oranında tevkifat yapılacak Esnaf odaları Tebliğin 3.1.2/b ayrımında sayılan belirlenmiş alıcılar arasında yer alıyor.). Ancak tebliğin 2.2 bölümü kapsamında verilen serbest meslek hizmeti ise ( esnaf odaları  GVK’ nın 94. maddesi gereği gelir vergisi tevkifatı  yapmakla sorumlu olanlar arasında yer aldığından ) bu bölüm kapsamında tam tevkifata tabi tutulacaktır.

Soru :Muhasebe hizmetleri tevkifata tabi midir? (danışmanlık evet)

Cevap :Tebliğin 3.2.2 bölümü  kapsamında 9/10 oranında tevkifata tabidir. 

Soru :Mali müşavirlik Smmm makbuzunda tevkifat uygulayacak mıyız?

Cevap :Evet . 9/10 oranında tevkifat uygulanacak. 

Soru :Serbest bölgede Kdv uygulaması yok ama kdv 2 ile ilgili işlemler oluyor. Bu durumla ilgili kdv 2 mükellefiyetini anlık olarak açtırıp vermek gerekir mi?

Cevap :Hayır. Çünkü serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar belirlenmiş alıcılar arasında sayılmamaktadır.

Soru :Serbest bölgede faaliyet gösteren bir firmanın, Türkiye’den aldığı taşımacılık (işçi servisleri) hizmetlerinde, Kdv mükellefiyeti olması nedeni ile tevkifat olacak mıdır?

Cevap :Evet olacaktır.

Soru : Şirket çalışanının çocuğunun öğrenci servis bedelini ödüyor. Fatura bu şirkete kesilirse tevkifat yapılacak mı?

Cevap :Şirket, çalışanlarının  çocuklarına belirli bir güzergah dahilinde taşımacılık hizmeti ihdas etmişse, söz konusu taşımacılık hizmeti alımı tevkifata tabi. Ancak münferiden yapılan taşıma işleri servis taşımacılığı  kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Soru :Bir servis taşıma firması mutad olarak personel taşıyor. Servis hizmetini alan firma stopaj kesiyor. Arızi olarak ta hafta sonu araç boşken bir trizm firmasına arabaşını kiralıyor yada yolcusunu taşıyor. İzmir – Bodrum gibi hizmeti alan turizm firması stopaj yapacak mıdır?

Cevap :Turizm firmasının, servis taşımacılığı kapsamında tevkifat uygulaması söz konusu değildir.  

Soru :Üç araç sahibi olan bir servis taşımacılığı işi ile istigal eden mükellef, 3 aracını da tek bir firmaya çalıştırıyorsa ve keseceği 3 tane faturanın 1 tanesini 1000 TL’nin altındaysa; 2 fatura için kdv tevkifatı uygulayıp 1 tane faturaya uygulamayacak mı?? yoksa aynı firma olduğu için uygulaması gerekiyor mu?

Cevap :Tek fatura kesilmesi ve toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV’ ye 5/10 oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

Soru :Bu tebliğ ile basit usul vergi mükelleflerine hangisi bir mükellefiyet getirildi mi?  basit usul terziden alınan hizmet faturasına Kdv 2 beyanı verilecek mi?

Cevap :Tebliğin 2.3  Kirala işlemleri, 2.4 reklam verme işlemleri

Evet getirildi. Kiralama ve  reklam verme işlemlerinde kiraya verenin yada reklam hizmeti verenin KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde, basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından tevkifata tabi tutulacaklardır.

Hayır Tebliğin 3.2.7.1 bölümüne göre basit usul terzi kdv mükellefi olmadığından düzenleyeceği  faturada kdv hesaplamayacak dolayısıyla hizmeti alan tarafından tevkifat yapılmayacaktır.

Soru :Mobilyacının yaptığı dolap, raf, hazır mutfak, kapı, pencere, laminant parkedöşeme imalatları tevkifata tabi midir?

Cevap :Tebliğin 3.3.6 bölümü

Hayır tevkifata tabi değildir.Tomruk, odun kereste kırpıntı, atık vb. mahiyette olmayan mobilya, kapı  pencere doğması, döşeme malzemesi, sunta, levha, labri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.

Soru :Eczaneler Sgk’ya kestiği faturalara Kdv tevkifatı uygulacak mı? Kdv mükellefi olmayan sigorta şirketinden kiralanan bir yeri başka firmaya kiraya veriyor. Tevkifat 2. aşamada var mıdır?

Cevap :Eczanelerin SGK’ya kestiği faturalar 117 nolu tebliğde tevkifata tabi teslimler arasında yer almadığından tevkifat uygulanmayacaktır.

Tebliğin  2.3.2 ve 2.3.3. bölümlerine göre sigorta şirketinden kiralayan kişinin kdv mükellefi olması halinde, 2. aşamada tevkifat uygulamasına gerek bulunmamaktadır. Eğer kiralayan kişi kdv mükellefi değilse tevkifat sigorta şirketi tarafından yapılacaktır. Kdv mükellefi olmayan kişi tarafından yine kdv mükellefi olmayan kişiye kiralama halinde tevkifat söz konusu değildir. Kdv mükellefine kiralanmış ise kiralayan tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

Soru :Basket spor klübümde saha içine aldığımız tabela reklam gelirleri tevkifata tabi midir? ayrıca kombine satış faturaları tevkifata tabi midir?

Cevap :Tebliğin 3.2.9 bölümüne göre spor klübünün profeslonel spor klubü olması halinde tevkifat söz konusudur. Kombine bilet satışları bu bölümde sayılan tevkifata tabi işlemler arasında olmadığından tevkifat uygulanmayacaktır. Tevkifat oranı 9/10

Soru :Gayrimenkul değerleme firmasında, bankaya tevkifatlı fatura düzenliyoruz. Bizim diğer illerde taşeron olarak hizmet aldığımız değerleme firmaları, bize tevkifatlı fatura mı düzenleyecek?

Cevap :Hayır tevkifatlı fatura düzenlenmeyecek. Tebliğin 3.2.2.1 bölümüne göre tebliğin 3.1.2/b bölümünde sayılanlara verilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetleri tevkifata tabidir.

Soru :Firmamız kuors (maden)üretimi yapmaktadır. Yaptığı işlem doğrultusunda çıkardığı madeni hammadde olarak SPK’ya tabi şirket vermektedir. İşlem sonrasında karşı firmaya taşıma, yıkama, hammadde, işçilik ve ssk prim ödemelerinin tümünü üretim bedeli altında fatura edilerek bedeli tahsil edilmektedir. Yaptığımız işlem  tevkifata tabi midir ve faturayı bu şekilde kesmemiz uygun mudur?

Cevap :Tebliğin 3.3.1.2. bölümünde sayılan metaller arasında kuars sayılmadığından tevkifat uygulaması söz konusu değildir.

Soru :Firmamız kendi makinası ile müşterinin işyerinde fotokopi çekme hizmeti vermektedir. Kağıt hariç bütün malzeme tarafımızdan temin edilmektedir. Çeliken fotokopi sayısı birim fiyatla çarpılıp fatura edilmektedir. Bu işlemde tevkifat uygulaması nasıldır?

Cevap :Bu işlem tevkifata tabi değildir. Çünkü fotokopi çekimi tebliğin 3.2.12 bölümünde sayılan baskı ve basım hizmetleri kapsamında  bulunmamaktadır. Ayrıca her türlü baskı ve basım işlerinde tevkifat  tebliğin 3.1.2/b bölümünde sayılanlara yapılması halinde sözkonusudur. 

Soru :Hurda metal ve plastikte istisnadan yararlananlar kdvsiz fatura kesiyordu. Şmdi nasıl olacak ? istisna devam ediyor mu?

Cevap :Tebliğin 3.3.3.1  bölümüne göre istisna devam ediyor 

Soru :Bir firmadan temizlik hizmet, almaktayız. Temizlik hizmeti sözleşmemiz var. Bu sözleşmede 10 personel fabrikamızda çalışacağı ve bizim çalışma saati ve kurallarımıza aynen uyacağı belirtilmektedir. Bu işlem temizlik çevre bakım hizmeti olarak mı yoksa işgücü hizmeti olarak mı değerlendirilir? <personeller sürekli sadece bizde çalışıyor.

Cevap :Bu işlem  işgücü  temini hizmeti olarak değerlendirilir. Tebliğin 3.2.5.1 bölümüne göre 9/10 oranında tevkifata tabidir. 

Soru :Fason tekstil firmasına yaptırılan yıkama işçiliğinde (kimyasal malzeme vs. işi yapan firma kullanıyor) kdv oranı %18 dir. Yapılan yıkama işçiliği ile birlikte ütüleme, iplik temizleme veya lazer işlemi yapılırsa tevkifata tabi midir?

Cevap :Kimyasal malzeme işi yapan firma tarafından karşılandığından dolayı yıkama işlemi tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Yıkama işlemi ile birlikte  yapılan ütüleme, iplik temizleme veya lazer işlemi  yıkama işlemi için düzenlenen faturada gösterilmesi halinde yıkama işleminin tabi olduğu şekilde tevkifata tabi tutulacaktır. Ancak tebliğde bu kısım açık olarak belirtilmemiştir. 

Soru :Mükellef kalite hizmet TSE stantları vb. (Iso9001 vb.) işi ile uğraşıyor. Ulaştırma bölge müdürlüğüne şimdiye kadar ½ tevkifatlı fatura kesiyordu. Bu oran 9/10 olarak mı işleme devam edecek?

Cevap :Evet 9/10 olarak devam edecek

Soru : Yedi günlük dönemlerde irsaliye ile hizmet teslimlerinde fatura düzenlenirse, işin devamlığı varsa ve toplamda 1 ay içinde 1.000TL geçerse tevkifat uygulanacak mı?

Cevap :  Hayır uygulanmayacak. Ancak sözleşmenin tetkik edilerek tevkifattan kaçınmak için  faturanın yedi günlük süreler halinde kesildiğinin tespit edilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır.

                                                                                                                                            

Soru :2 nolu kdv beyannamesindeki tutar ödenmezse asıl satıcının yapması gereken bir iş var mıdır?

Cevap :Tebliğin 6. bölümüm gereği bildirim zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartıyla  yapması gereken bir işlem bulunmamaktadır.

Soru :1.000TL sınırı olan tevkifatta bir ay içinde aynı müşteri iki kere mal aldıysa ve bu iki faturanın toplamı 1.000TLyi geçiyorsa tevkifat durumu ne olacak?

Cevap :Tevkifat zorunluluğundan kaçınma amacıyla bedelin bölünüp  bölünmediğine bakılacak iki ayrı  teslim söz konusu ise her bir fatura için ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

Soru :Yapım işlerinde şu anda uygulanan belediye başkanlıklarına yapılanlar kapsam dışı mıdır?

Cevap :Evet kapsam dışıdır. Çünkü  yapım işlerinde tevkifat yapacak belirlenmiş alıcılar  tebliğin 3.1.2/b bölümünde sayılmış olup, belediyeler belirlenmiş  alıcılar arasında bulunmamaktadır.

Soru :Fason tekstil işlemlerinde sadece belirlenmiş alıcılara yapılanlar mı kapsamda?

Cevap :Hayır. Tebliğin 3.2.7.1 bölümüne göre belirlenmiş alıcılar ile birlikte kdv mükellefleri de tevkifat yapmakla sorumlu bulunuyor 

Soru :A inşaatını yapan B firması inşaatın hazır betonunu C den alıyor. C firması hazır betonu hazırlıyor, naklediyor ve yerine koyuyor. Bu tevkifata tabi midir?

Cevap :Tebliğin  3.2.1.2.3.  ve 3.2.1.2.4 bölümlerine göre ilk yüklenicinin Tebliğin (3.1.2/b)  bölümünde sayılanlardan olması halinde tevkifat yapılacaktır. Yüklenicinin belirlenmiş alıcılardan olmaması halinde tevkifat söz konusu değildir. 

Soru :Yapılan inşaat yapım işinde nakliye, forklift ve vinç çalışması hizmetlerinin devri durumu ve tevkifata tabi midir? (İdare: İl özel idare)

Cevap :Tebliğin 3.2.1.2.2. bölümüne göre tevkifata tabidir  Tevkifat oranı 2/10

Soru :Yapılan inşaat binasının tanıtım amacıyla idaresinin talebi doğrultusunda tanıtım fotoğraf ve filmlerinin çekilmesi tevkifata tabi midir? (İdare : İl özel idaresi)

Cevap :Tebliğin 3.2.1.2 bölümüne göre 5/10 oranında tevkifata tabidir.

Soru :Müze inşaatı işi için yazılım firmasının sunduğu yazılım hazırlaması hizmeti tevkifata tabi midir? (İdare : İl özel idaresi, hizmeti satın aldığımız firma yerli firma)

Cevap :Tebliğin 3.2.13 bölümü  kapsamında  5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Soru :Alüminyum profil alan mükellef, bunları belirli bir işlemden geçirerek (raylı sistem, sineklik vb.) inşaatlara monte ediyor. Hizmeti alan inşaat firması tevkifat uygulayacak mı?

Cevap :Hayır uygulamayacak. Çünkü  tebliğin 3.3.2.2.2. bölümüne göre işlemden geçirilen ve  yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi olmayacaktır.

Soru :Y işletmesi, X Ltd. Şti ne gelinlik ve abiye işi yaptırıyor. bu işlem sonucunda Y işletmesi ½ kdvyi 2 nolu kdv beyanında beyan ediyor. X Ltd. Şti 1 nolu kdv beyanında kısmı tevkifata tabi işlemler bölümünde 1 nolu kdv beyanını veriyor. Y işletmesi bu iş için kumaş ve iplik vs. X Ltd. Şti ne veriyor. X Ltd. Şti kdv iadesi alabilir mi? İade talebi elektronik ortamda mı yapılacak? Y işletmesi kesilen kdvnin yani %8lik kdv indirimi mi yapacak yoksa 1/2sini mi indirecek?

Cevap : X Ldt. Şti., Y işletmesi tarafından tevkifata tabi tutulan ve 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ½ KDV’nin iadesini, elektronik ortamda gönderdiği listelere ilişkin internet vergi dairesi liste alındısı ekli bir iade talep dilekçesini vergi dairesine vererek yapacaktır. Y işletmesi %8lik KDV indirimi yapacak olup, bunun 1/2 sinin kaynağı kesilen fatura, geri kalan tevkif edilen kısmının dayanağıda Y işletmesi tarafından verilen 2 Nolu KDV beyannamesi olacaktır. 

Soru : Yerel gazete çıkan gerçek usulde kdv mükellefi gazetesinde her ay yazı yazan kişiden brüt tutarı üzerinden %17 stopaj ve % 18 kdv tevkifatı yapmaktadır. Aynı ay tevkif ettiği kdvyi 2 nolu kdv ile maliyeye ödemekte ve yine aynı ay kdv beyannamesinde (1 nolu) indirim konusu yapmaktadır. Bu işlem doğru mu? Yazı yazanın serbest meslek defteri tutmasa da olur mu?

Cevap :  Bu işlem doğrudur. Tebliğin 2.2.2 bölümüne göre serbest meslek defteri tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Soru : Kalıp imalatçısı olan gerçek usulde kdv mükellefi kişi yine kendi gibi gerçek usulde kdv mükelleflerine kalıp tamiri yapmaktadır. Hizmeti alan kdv mükellefi bizden tevkifat yapacak mı yoksa hizmet bedeli+kdv normal fatura kesmesi yeterli mi? Belediyeye yaparsa olur mu?

Cevap :  Bu tevkifat tebliğin 3.2.1/b bölümünde sayılan belirlenmiş alıcılar tarafından yapılacaktır. Gerçek usulde kdv mükellefleri belrlenmiş alıcılar arasında yer almadığından tevkifat yapılmayacaktır. Hizmet bedeli + kdv  normal fatura düzenlenmesi yeterlidir. Alıcı belediye olsa dahi tevkifat sözkonusu değildir.

Soru : Hammaddesini karşı firmanın verdiği ürünle makinemizle tolu plastik fırçası üretirsek tevkifata girer mi?

Cevap : 117 nolu tebliğde sayılan tevkifata tabi işlemlerden olmadığı için tevkifata girmez. 

Soru : Fason tekstil işi yapan bir firma  sürekli iş yaptığı firmaya örnek olarak 15-20 adet 1.000Tl üzerinde fatura kesmektedir. Ay içerisinde 1000 TL altında kalan faturalar için tevkifat uygulayacak mıdır? Buradaki kıstas sürekli çalışmak mıdır? Örnek: Fason iş yaptıran bir firma 1000 parça bir ürünü fason dikim yapılmak üzere fason iş yapan bir firmaya göndermiştir.

-1000 parça ürünün toplamı 1000TL altında kalırsa tevkifat var mıdır?

-1000 üründen 200 parçası fatura edilmiş ve 1000TL altındaysa sürekli iş yapılan bir firmaya kesilen fatura tevkifata tabi midir?

Cevap : Uygulamayacaktır. Buradaki kıstas sürekli çalışmak değil yapılan işin bütünlük arzetmesidir. 1000 parça ürünün toplamı 1000 TL altında kalırsa tevkifat yapılmayacaktır. Ancak 1000 üründen 200 parçası  fatura edilmiş ise burada tavkifattan kaçınmak için işlemin parçalara bölünmesi söz konusu olup, toplam tutar üzerinden kdv tevkifatı yapılacaktır.

Dr. Mustafa Bulut

Yeminli Mali Müşavir 

5 comments

 1. YUNUS ERTÜRK dedi ki:

  MERHABALAR… İŞ SAĞLIĞI UZMANLIĞI, İSO DANIŞMANLIĞI VE İŞ YERLERİNDE KULLANILAN BASINCLI KABLARIN DAYANIKLILIĞINI ÖLÇEN LTD. ŞTİ. FİRMAMIZ VAR KDV TEVKİFATINA DAHİLMİDİR.FATURA KESİLEN FİRMALAR LTD. VE A.Ş. DİR. CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.

 2. FATİH dedi ki:

  pvc kapı pencere imalatı yapan firmayız tevkifata giriyor muyuz ?

 3. Aslı cankat dedi ki:

  A inşaatını yapan B firması inşaat için İskele dikme işi yaptırıyor. C firması iskeleyi dikiyor. Bu tevkifata tabi midir?

 4. yusuf dedi ki:

  Merhabalar.biz laboratuvar işini yapıyoruz atık su ve toz ölçüm analizlerini yapıp raporluyoruz.bu durumda biz tevkifata tabimiyiz.

  ikinci sorum sınır 1.000 tl olarak belirlenmiş sanırım.bu sınıra kdv dahil mi yoksa kdv siz kısmınımı alacaz.

 5. Seyfi GÖKTEKİN dedi ki:

  Milli REğitim Müdürlükleri ilköğretim öğrencilerini taşımaktadır. Taşıma ödenekleri özel idare bütçesine aktarılmakta, Vali/kaymakamlar Harcama Yetkilisi, Milli Eğitim Müdürleri Gerçekleştirme Görevlisi olarak ödemeler yapılmaktadır. İhaleler özel idare adına yapılmaktadır.
  1. Sözleşmeye idare adına kim imza atacaktır. (Özel İdare mi? Milli Eğitim mi?)
  2. Kdv tevkifatı (2 nolu beyanname) kim tarafından verilecektir. (Özel İdare mi? Milli Eğitim mi?)

  İlgililerin cevap vermesi dileğimle, hoşcakalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir