İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI KABUL EDİLDİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TBMMM’ DE KABUL EDİLDİ.

 

TBMM Genel Kurulu’nda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı kabul edilerek  yasalaştı.

Kanun, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve  güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki,  sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor.

Kanuna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), genel kolluk kuvvetleri ve MİT  Müsteşarlığı’nın faaliyetlerinde, afet ve acil durum birimlerinin müdahale  faaliyetlerinde, ev hizmetlerinde, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve  hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar hakkında, hükümlü ve tutuklulara yönelik  infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim,  güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde uygulanmayacak.

İşveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak, sağlık ve  güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun  iyileştirilmesi için çalışmalar yapacak. İşyerinde alınan iş sağlığı ve  güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek ve denetleyecek.

İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer  sağlık personeli görevlendirecek.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini  yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacak. Bu kişiler, görevlerini mesleğin  gerektirdiği ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütecek.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde iş sağlığı ve  güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildirecek.

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün  bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde  ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi  askıya alınacak.

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için, çok tehlikeli sınıfta yer  alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B)  sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranacak.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak veya  yaptıracak. Risk değerlendirmesinde; belirli risklerden etkilenecek çalışanların  durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,  işyerinin tertip ve düzeni gibi konular dikkate alınacak.

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlayacak.  Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamayacak. Eğitimlerde geçen süre  çalışma süresinden sayılacak. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin  üzerinde olması halinde bu süreler fazla sürelerle çalışma ya da fazla çalışma  olarak değerlendirilecek.

İşveren; meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirecek;  çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyerek, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri  alacak, acil durum planlarını hazırlayacak.

 

İşveren, ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda,  çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere  gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapacak.

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar, İş Sağlığı ve  Güvenliği Kurulu’na veya işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve  gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilecek. Kurul veya  işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecek.

Çalışanlar, ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda, işyerini  veya tehlikeli bölgeyi terk ederek güvenli yere gidecek.

İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin  alınmadığı durumlarda iş sözleşmelerini feshedebilecek.

İşveren; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutacak,  gerekli incelemeleri yapacak, bunlarla ilgili raporları düzenleyecek, işyerinde  çalışan temsilcisi görevlendirecek.

 

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin  belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi  kurulacak. Konsey; Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel  Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı, ilgili bakanlıklardan birer genel müdür,  Yükseköğretim Kurulu’ndan bir yürütme kurulu üyesi; sendikaların üst  kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçü ile TOBB, TESK, Türk Tabipler  Birliği, TMMOB ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden birer yönetim kurulu  üyesinden oluşacak.

 

İşveren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde kurul oluşturacak.

 

Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi, teftişi, bakanlık iş müfetişlerince yapılacak.

 

İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan  bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir  bölümününde veya tamamında iş durdurulacak.

 

”Çok tehlikeli” sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli  kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların  olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak.

 

İşveren işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini  ödeyecek veya aynı ücretle başka bir iş verecek.

 

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene, her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2 bin TL ceza uygulanacak.

 

İş yerinde iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene,  görevlendirmediği her kişi için 5 bin TL, aykırılığın devam ettiği her ay için  aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 TL; risk  değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3 bin TL ceza verilecek.

 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma  yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumlarına ile ortak sağlık ve  güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene 5  bin TL, büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50 bin TL,  güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini  faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya  durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işyerine 80 bin TL idari para cezası verilecek.

İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde  alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasak olacak.

 

İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi  zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine  sahip olacak.

 

Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni  denetlemekle görevlendirilen, kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki  satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olan,  işinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan  çalışanlar için yaptırım uygulanmayacak.

 

İşveren, işletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek  işyerleri için işyerlerinin büyüklüğüne göre, büyük kaza önleme politika belgesi  veya güvenlik raporu hazırlayacak.

TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve  radyolar; ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt  dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında  uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapacak.

 

Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere,  08:00-22:00 saatleri arasında yapılacak ve yayınların kopyaları her ay düzenli  olarak RTÜK’e teslim edilecek. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık 60  dakikalık süreye dahil edilmeyecek. Bu programlar, Bakanlık, bağlı ve ilgili  kuruluşları, RTÜK, bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde meslek  kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanacak.

 

Bu düzenleme kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmeyecek.

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde gerçekleştirilen işyeri  hekimliği ücreti ödemeleri nedeniyle kamu görevlileri haklarında idari veya mali  yargılama ve takibat yapılamayacak, başlatılanlar işlemden kaldırılacak, bu  ödemeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemeyecek.

16-18 yaşlar arasındaki gençlerin çalışabilecekleri işler, Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir