İhbar Tazminatı

 

4- İHBAR TAZMİNATI (Is Kan.Md. 17)

a) Isi 6 Aydan Az Sürmüs Olan Isçi Için 2 Haftalik Ücret
b) Isi 6 Aydan 1,5 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için 4 Haftalik Ücret
c) Isi 1,5 Yildan 3 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için 6 Haftalik Ücret
d) Isi 3 Yildan Fazla Sürmüs Olan Isçi Için 8 Haftalik Ücret

 

5- VERGİ VE PRİME TABİ OLMAYAN YARD. (01.07.2013) 657 sk. gereği (TL)

Yardımın Adı SSK’dan İstisna Tutar 657 sk. gereği (TL)
(*) a) Çocuk zammı: (G.V.K. açısından 0-6 yaş 72. ay dahil grub. çocuklar için bir kat artırımlı uygulanır) Aylık Asgari Ücretin %2’si

 

Aylık 19,20
b) Aile Yardımı:  (Katsayısı  2134) Aylık Asgari Ücretin %10’u Aylık 163,87
c) Yemek Yardımı: Günlük Asgari Ücretin %6’sı Günlük 12,00 TL
d) Evlenme ve Doğum Yardımı:  GVK md.25/5’te yazılı koşullarda
(*) 5944 s.Bütçe Kanunu 28/4 mad.göre G.V.K. yönünden çocuk sayısı sınırlaması kaldırılmıştır. Yür:15.01.2010)

 

6-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER (Is Kan.Md. 53)

a) 1 Yildan 5 Yila Kadar Olanlar (5 yil dahil) 14 Is Günü
b) 5 Yildan 15 Yila Kadar Olanlar 20 Is Günü
c) 15 Yil (Dahil) ve Daha Fazla Olanlar 26 Is Günü
d) 18 ve Daha Küçük Yastaki Isçilerle 50 ve Daha Yukari Yastaki Isçiler En Az 20 Is Günü

 

7- TAVAN ÜCRET (5510 s.k.mad.82)

 
a) 01.01.2004 – 30.06.2004 Dönemi Için 2.748.150.000.-
b) 01.07.2004- 31.12.2004 Dönemi Için 2.886.975.000.-
c) 01.01.2005- 31.12.2005 Dönemi İçin 3.176,70
d) 01.01.06  – 31.12.2006 Dönemi İçin 3.451,50
e ) 01.01.2007- 30.06.2007 Dönemi İçin 3.656,40
f) 1.7.2007 – 31.12.2007 Dönemi İçin 3.802,50
g) ) 01.01.2008- 30.06.2008 Dönemi için 3.954,60
ğ) 01.07.2008-31.12.2008 Dönemi için 4.151,70
h) 01.01.2009 – 30.06.2009 Dönemi için 4.329,00
ı)  01.07.2009 – 31.12.2009 Dönemi için 4.504,50
i) 01.01.2010 – 30.06.2010 Dönemi için 4.738,50
j) 01.07.2010 – 31.12.2010 Dönemi için 4.943,40
k) 01.01.2011- 30.06.2011 Dönemi için 5.177,40

l) 01.07.2011 – 31.12.2011 Dönemi için

5.440,50

m) 01.01.2012- 30.06.2012 Dönemi için

5.762,40

n) 01.07.2012- 31.12.2012 Dönemi için

6.113,40

o) 01.07.2012- 31.12.2012 Dönemi için

6.113,40

ö) 01.01.2013- 30.06.2013 Dönemi için

6.360,90

p) 01.07.2013-31.12.2013 Dönemi için

6.639.90

 

8- TABAN ÜCRET (5510 s.k.mad.82)

a) 01.01.2004 – 30.06.2004 Dönemi Için 549.630.000.-
b) 01.07.2004- 31.12.2004 Dönemi Için 444.150.000.-
c) 01.01.2005 -31.12.2005 Dönemi İçin 488,70
d) 01.01.2006 – 31.12.2006 Dönemi İçin 531,00
e)  01.01.2007- 30.06.2007 Dönemi İçin 562,50
f) 1.7.2007 – 31.12.2007 Dönemi İçin 585,00
g) 01.01.2008- 30.06.2008 Dönemi için      608,40

 

ğ) 01.07.2008-31.12.2008 Dönemi için 638,70
h) 01.01.2009 – 30.06.2009 Dönemi için 666
I) 01.07.2009 – 31.12.2009 Dönemi için 693
i) 01.01.2010 – 30.06.2010 Dönemi için 729
j) 01.07.2010 – 31.12.2010 Dönemi için 760,50
k) 01.01.2011- 30.06.2011 Dönemi için 796,50
l) 01.07.2011- 31.12.2011 Dönemi için 837,00
m) 01.01.2012- 30.06.2012 Dönemi için 886,50
n) 01.07.2012- 31.12.2012 Dönemi için 940,50
o) 01.01.2013- 30.06.2013 Dönemi için 978,60
ö) 01.07.2013-31.12.2013 Dönemi için 1021,50

 

9- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ (5510 sk. geç.md.14/a-b)

a)      İşverene tabi çalışan emeklilerden (1 ile 6.5 oranına ilaveten) İşçi Payı (%) İşveren Payı(%)
7.5 22.5
b)       Kendi hesabına bağımsız çalışan emeklilerin maaşlarından 1 Ekim -31 Aralık 2008 arası %12. 2009 da %13. 2010 da %14, 2011 ve sonrası %15  SGDP kesilir.

 

10- 4/a’YA GÖRE SİGORTA PRİM ORANLARI (5510 md.81)
  Isçi Payi (%) Isveren Payi(%)
Is Kazasi, Meslek Hast. Sigorta Primi 1 ile 6,5 arası
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5
Malüllük, Yaslilik ve Ölüm Sigorta Primi 9 11

 

NOT :

1 – İş kazası, meslek hastalıkları prim oranları işyerinin tehlike sınıfına  göre  değişmektedir.

 

 

 

11- 4/b’YE GÖRE SİGORTA PRİM ORANLARI

Aylık olarak beyan edilen kazanç üzerinden (%)
  İş Kazası, Meslek Hast. Sigorta Primi 1 ile 6,5 arası
Genel Sağlık Sigortası Primi 12,5
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi 20
NOT : 4/b kapsamındaki aynı zamanda  işveren ise aylık olarak beyan edeceği kazancı, çalıştırdığı sigortalının prime esas günlük kazancının en yükseğinin 30 katından az olamaz.

 

12- İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ

İşçi Payı %1 İşveren Payı %2 Devlet Katkı Payı %1

 

13- İSTEĞE BAĞLI VE ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMİ( 01.01.2013 itibariyle)
82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında                    kalmak üzere kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32’sidir.  (5510/41-52)      En az aylık tutar sağlık primi dahil 326,88 TL’dir.

 

14- SİGORTALI GİRİŞ BİLDİRİMİ

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde: Çalışmaya başladığı gün, Kuruma

b) İlk defa İşyeri  bildirgesi veren işyerlerinde: Bir ay içinde, Kuruma

c) Faaliyetteki işyerlerinde: İşe başlamadan önce, Kuruma

 

15- SİGORTALI ÇIKIŞ BİLDİRİMİ

a) 10 gün içinde Kuruma,

 

16- İŞYERİ BİLDİRİMİ

a) İşyeri bildirgesi: En geç sigortalı çalışmaya başladığı tarihte Kuruma

b) İşyeri kapanışı: Bir ay içinde Kurıma

c) İşyerinin miras yoluyla intikali: Ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma

d) İşyerinin devri, nakli ve intikali: Takip eden ongün içinde Kuruma,

 

17- İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

a) Kazadan sonraki üç iş gününde Kuruma (SGK md.13)

b) O yer yetkili kolluk kuvetlerine derhal (SGK md.13)

 

18- 5510 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI       (01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arası  Asgari Ücret: 1021,50 TL) 

CEZA İLGİLİ

MADDELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2013 YILI CEZA MİKTARI TL
102/a 8/1, 61

İşe giriş ve genel sağlık sigortasına ait bildirgeleri usulüne uygun ve zamınında vermeyenlere her bir sigortalı için

As.Üc.  Tutarında
   

Bildirgelerin verilmediğinin mahkeme kararıyla veya kurum tarafından tespiti her bir sigortalı için

As.Üc.  2 Katı
    Tespit tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bildirgelerin verilmemesi halinde her bir sigortalı için As.Üc.  5 Katı
102/b 11

İşyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ait bildirgeyi usulüne uygun ve zamanında bildirmeyenlere;

 
   

1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için

As.Üc. 3 Katı
   

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için

As.Üc. 2 Katı
    3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için As.Üc. Tutarında
    •    Süresi geçen bildirgelerin kuruma ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde As.Üc.  2/3’ü
102/c 86/1 Aylık prim ve hizmet belgesi ile  işyeri kayıtlarına ait belgeleri usulüne uygun ve zamanında göndermeyenlere her bir fiil için;  
   

1)  Belgelerin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

As.Üc. 1/5’i
    2) Belgelerin ek olması halinde asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına As.Üc. 1/8’i
  86/5 3)  Ek bildirgenin kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda (her bir ek belgede kayıtlı sig. sayısı başına) As.Üc. 1/2’si
    4)   Belgenin mahkeme kararı, kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tesbitler sonucu düzenlenmesi, asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık, As.Üc. 2 Katı
102/d 59 Kurumun incelemeye yetkili memurları veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden,  
    Kuruma bildirilmediği tesbit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,      As.Üc. 2 Katı
102/e 86/2 İşveren, işyeri defter, kayıt ve belgelerini kurum denetim ve kontrol memurlarınca istenilmesi  halinde onbeş gün içinde, mücbir sebep olmaksızın ibraz etmez ise;  
   

1) Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara

As.Üc. 12 Katı
    2)  Diğer defterleri tutmakla mükellef olanlara As.Üc. 6 Katı
    3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara As.Üc. 3 Katı
    4)  Tasdiksiz ve  tutulan defterlerin geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her biri takvim ayı için As.Üc. 1/2’si
    5) Ücret tediye bordrosunun imzasız ve gerekli bilgilerin olmaması durumunda geçerli sayılmaz ve herbir geçersiz ücret tediye bordrosu için As.Üc. 1/2’si
102/f 85/5

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar, Kurumca istenilen bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde kuruma vermemeleri durumunda aylık

As.Üc. 2 Katı
102/g 8/3, 9/1,3 47/3, 90/1

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık başlangıcından itibaren tescillerini yapan ilgili kurumların işe giriş bildirgesini engeç onbeş gün içinde ,Tarımsal faaliyette  bulunanların ise bir ay  içerisinde, köy ve mahalle muhtarları  ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına çalışanların sigortalılıklarının sona erdiğini on gün içinde,

 
   

Vazife malullüğüne sebep olan olayın kamu idaresince on beş gün içerisinde kamu idareleri, döner sermaye ve bankacılık kuruluşlarının ihale ile yaptırdıkları işleri üstlenenleri on beş gün içerisinde kuruma bildirmemeleri

As.Üc. Tutarında
102/g 8/7

Kamu idareleri ile bankaların, işlemlerini yaptığı kişilerin sigortasız olduğunu tespit ettiği  kişileri Kuruma bildirmemeleri halinde  sigortalı başına

As.Üc.  1/10’u
102/h 11/3,6

Ticaret sicil memurluklarının kendilerine bildirilen şirket kuruluşu, çalıştırılacak işçi sayısı ve işe başlama tarihinikuruma on gün içerisinde bildirmemeleri

 
   

Valilikler, blediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kuruluşların verdikleri yapı ve her türlü ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgileri kuruma vermemeleri halinde her bir         bildirimin yükümlülüğü için

As.Üc. Tutarında
102/ı-1   Kurumca denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurların, inceleme ve soruşturma görevini  yerine getirmesini engelleyen işverenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine As.Üc. 5 Katı
102/ı-2   Kurum görevlilerinin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla, cebir ve tehdit kullanan işvrenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine aylık As.Üc. 10  Katı
102/i 100 Kurum tarafıdan istenen bilgi ve belgeleri herhangi bir  mücbir sebep olmaksızın kuruma vermeyen her türlü kurum  ve kuruluşa aylık As.Üc. 5  Katı
102/i 100 Kurum tarafından istenen belgelerin  kuruma  geç verilmesi  halinde ise aylık As.Üc. 2 Katı
102/i 100 4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde işverenlerce istenilen bildirimlerin süresinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık As.Üc. 1/10’u

 

102/i 100 İstirahat raporlarının hiç bildirilmemesi halinde ise sigortalı  başına aylık As.Üc. 1/2’si
102/j 9 9/a’ya göre sigortalılığı sona erenler 506 sk.nun geçici 20’nci maddesinde yer alan sandıklara başlama ve sona ermesinde bildirimi süresi içinde vermeyenlere

„bir takvim ayında işlenen bu fillerden dolayı defter belgelerin ibraz edilmemesi halinde uygulanan ceza tutarını aşmamak kaydıyla“  her bir sigortalı için

As.Üc.  1/10’u
102/k 100 Bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlara As.Üc. ½’si
102/l 100 Ek-6: Ticari taksi, dolmuş vb. nitelikteki iş yerleri: kısmi  süreli çalışanlarınkuruma bildirim, meslek odalarının ise  kontrol yükümlülüklerini yerine getirilmemesi halinde (Her bir fiil için) As.Üc. Tutarında
102/2 8,9,1147,61,90 Süresi geçen bildirgelerin kendiliğinden 30 gün içinde verilip, tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içinde ödenmasi halinde (102-(a), (b). (g), (h) ve (j) bentlerinde cezaların As.Üc. ¼’ü

 

19- AVUKAT TUTMA ZORUNLULUĞU

SERMAYESİ 250.000 TL OLAN ANONİM ŞİRKETLERLE ÜYE SAYISI 100 VEYA DAHA FAZLA OLAN YAPI KOOPERATİFLERİ BİR AVUKAT TUTMAK ZORUNDADIR. Yür.10.11.2001 (1136 Say.Kan. Mad. 35/3) Bu hükme aykırı davranan kuruluşlara her ay için iki aylık Asgari ücretin brüt tutarı kadar İPC verilir.

 

20- YILLAR İTİBARİYLE GECİKME ZAMMI AYLIK  (6183 SK.Md.51)

31.01.2002 – 11.11.2003 Tarihleri Arası % 7
12.11.2003 – 1.3.2005 Tarihleri Arası % 4
02.03.2005 – 20.04.2006 Tarihleri Arası % 3
21.04.2006 – 18.11.2009 Tarihleri Arası %2,5
19.11.2009  – 18.10.2010 Tarihleri Arası % 1,95
19.10.2010 Tarihinden itibaren %1,40

 

21- YILLAR İTİBARİYLE TECİL FAİZİ AYLIK  (6183 SK.Md.48)

02.02.2002 -11.11.2003 Tarihleri Arasi %5
12.11.2003 -03.03.2005 Tarihleri Arasi %3
04.03.2005 -27.04.2006 Tarihleri Arası %2,5
28.04.2006 -20.11.2009 Tarihleri Arası %2
21.11.2009  -20.10.2010 Tarihleri Arası %1,58
21.10.2010 Tarihinden itibaren %1

 

22- MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN FAİZ ORANLARI
Reeskont Islemlerinde (13.01.2005-24.05.2005 tarihleri arasi) % 32
Avans Islemlerinde (13.01.2005-24.05.2005 tarihleri arasi) % 35
Reeskont Islemlerinde (25.05.2005-19.12.2006 tarihleri arası) % 23
Avans Islemlerinde (25.05.2005-19.12.2006 tarihleri arası) % 25
Reeskont Islemlerinde (20.12.2006 -27.12.2007 tarihleri arası) %27
Avans  Islemlerinde (20.12.2006 -27.12.2007 tarihleri arası) %29
Reeskont Islemlerinde (28.12.2007 – 8.4.2009 tarihleri arası) %25
Avans  Islemlerinde 28.12.2007 8.4.2009 tarihleri arası) %27
Reeskont Islemlerinde 9.4.2009 -11.06.2009 tarihleri arası) %19
Avans  Islemlerinde 9.4.2009 -11.06.2009 tarihleri arası) %20
Reeskont Islemlerinde 12.06.2009-21.12.2009 tarihleri arası) %18
Avans  Islemlerinde 12.06.2009 – 21.12.2009 tarihleri arası ) %19
Reeskont İşlemlerinde (22.12.2009 – 29.12.2010 tarihleri arası) %15
Avans İşlemlerinde (22.12.2009-29.12.2010 tarihleri arası) %16
Reeskont İşlemlerinde (30.12.2010-28.12.2011 tarihleri arası) %14
Avans İşlemlerinde (30.12.2010-28.12.2011 tarihleri arası) %15
Reeskont İşlemlerinde  (29.12.2011 -19.12.2012 tarihleri arası ) %17
Avans İşlemlerinde (29.12.2011 19.12.2012 tarihleri arası ) %17,75
Reeskont İşlemlerinde   20.12.2012 20.06.2013 tarihleri arası ) %13,50
Avans İşlemlerinde 20.12.2012 -20.06.2013 tarihleri arası ) %13,75
Reeskont İşlemlerinde   21.06.2013 den itibaren %9,50
Avans İşlemlerinde 21.06.2013 den itibaren %11

 

23- KANUNİ FAİZ ORANI (3095 SK Md.1, TTK)

(31 Aralik 2004 tarihli R.G.’de yayimlanan 5277 sayili Bütçe Kanununun 37/8-e mad. ile) 1.1.2005-31,12,2005 arası %1
2005/9831 s.kararla 1.1.2006 dan itibaren aylık  %0,75

 

24-EMLAK VERGİSİ ORANLARI (EVK. Md. 8, 18)

Meskenlerde, Arazilerde % 0.1
Digerlerinde % 0.2
Arsalarda % 0.3
Not:    01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere büyükşehir

belediye sınırları ve mücavir alanlar için yukarıdaki

oranlar %100 artırımlı uygulanır.

 

 

 

25- BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI (I Sayılı Tablo)(2013 yılı) (TL

a) Ücretlerde    (Binde 7,59)
b) Kiralarda  (Binde 1,89)
c) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 39,65
d) Kurumlar Vergisi Beyannamesi 53,00
e) Muhtasar ve KDV Beyannameleri 26,25
f) Bilançolar 30,60
g) Gelir tabloları 14,85
h) İşletme Hesabı Özetleri 14,85
i) SGK’ya verilen sigorta prim bildirgeleri 19,55
j) Diğer Beyannameler (Damga Vergisi Beyannamesi hariç) 26,25

 

26- Anonim, Eshamlı Komandit ve Limited şirketleri ile Yatırım Fonlarının

kuruluşlarına, Sermaye  Artırımlarına  ve süre uzatımlarına İlişkin Kağıtlar Damga Vergisinden Müstesnadır. (488 S.K. 2 Sayılı Tablo IV/16 bent)

 

 

 

27- BEYANNAMELERİN IMZALATILMASININ ÜST SINIRI

2012 Yılı Aktif Toplamı 5.580.000 TL
Net satışlar Toplamı 11.156.000 TL
– Bu hadlerden her hangi birinin aşılması beyannamelerin imzamecburiyetini ortadan kaldırmaktadır. Yeminli mali müşavirlerin tasdiki için herhangi bir koşul yoktur.  

 

28- İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR (2013 yılında)

3568 sk. göre çıkarılan 4 No.lu Tb. B bölümü ve %7,80’le artırılan
1- İkinci Sınıf tacirlerden  
a) Alım satım ve imalatta 186.000 TL
b) Diğerlerinde gayri safi hasılat 93.000 TL
Zirai kazancını İşletme Defterine göre tutanlarda 186.000 TL
3- Serbest Meslek Kazançlarında 130.000 TL
4- Hadlere bakılmaksızın noterler  

 

29- 1.1.2013 İTİBARİ İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE       TASDİK RAPORU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HADLER       (37 sıra no.lu Tebliğ %7,80 ile  artırılan)

1- İhracat ve ihraç kaydıyla tecil-terkin, uluslararası  taşımacılık hizmetleri, petrol arama, teşvik belgeli yatırımlarda, diplomatik istisnalarla ilgili işlemlerde: 392.000 TL
2- KVK md.5’de yer alan vergi dışı tutarlar ile kurum  kazancından indirilen gelirlere ilişkin işlemlerde: 204.000 TL
3- Bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatı ile ilgili işlemlerde 102.000 TL
4- Karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan belgelerde: 20.000 TL

 

30- EK MALİ TAB.DÜZEN.ZORUNDA OLANLAR

Yıllar Aktif Toplamı Net Satışlar Toplamı
2004 6.265.200 TL           veya 13.922.700 TL ’yi aşan 2005 yılında
2005 6.879.200 TL           veya 15.287.100 TL ’yi aşan 2006 yılında
2006 7.415.800 TL           veya 16.479.500 TL ’yi aşan 2007 yılında
2007 7.949.700 TL           veya 17.666.000 TL ’yi aşan 2008 yılında
2008 8.903.700 TL           veya 19.785.900 TL ’yi aşan 2009 yılında
2009 9.099.600 TL  veya 20.221.200 TL‘yi aşan 2010 yılında
2010 9.800.300 TL veya 21.778.200 TL‘yi aşan 2011 yılında
2011 10.805,800 TL veya 24.012.600 TL‘yi aşan 2012 yılında
2012 11.648.700 TL veya 28.885.600 TL‘yi aşan 2013 yılında

Temel mali tablo yanı sıra ek mali tablo düzenlemek zorundadır.

 

31- YEMEK BEDELİ (GVK Md. 23/8) (TL)

2003 Yılı İçin: 6.000.000.- 2004 Yılı İçin: 7.000.000.- 2005 Yılı İçin: 7.50
2006 Yılı İçin: 8.25 2007 Yılı İçin: 8,80 2008 Yılı İçin: 9,00
2009 Yılı İçin: 10,00 2010 Yılı için    10.00 2011 Yılı için    10,70
2012 Yılı için    11,70 2013 Yılı için 12  

 

 

32- YATIRIM İNDİRİMİ(GVK md.19)

• Yatırım İndirimi 08.04.2006’dan itibaren kaldırılmıştır.

• Devreden indirimler 2008 den sonraki yıllarda da uygulanacaktır.(GVK Geç.Mad.69)

• Tamamlanmamış yatırımlar tamamlanarak indirim uygulanacaktır.

• YMM tasdik şartı 250.00 TL dir.

 

 

33        – YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

5982 sayılı kanunla 23.09.2010 tarihi itibariyle yurtdışına çıkma hürriyetinin hakim kararıyla sınırlandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir