İdari para cezasını peşin ödeyene yüzde 25 indirim geç verilen bildirimlerde 1/4 indirim

İdari para cezasını peşin ödeyene yüzde 25 indirim ayrıca süresi geçen bildirimleri 30 gün içinde kendiliğinden haber vermek şartıyla V.U.K pişmanlık hükümlerine benzer şekilde 15 gün içinde ödenmek kaydıyla 1/4 oranında ödeyecekler.
26/01/2012 tarihli, 28185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11’inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları” başlıklı 102’nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Söz konusu fıkranın yeni haline göre; mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102’nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanacak.

İYİ NİYETLİYE YÜZDE 75

Dörtte üç oranındaki pişmanlık indiriminden yararlanılabilmesi için ise;

1- Bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi,

2- Dörtte bir oranında tahakkuk ettirilen idari para cezasının SGK tarafından yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi, şartlarının birlikte yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen sürelerin geçirilmesi halinde pişmanlık indiriminden yararlanılması mümkün olmayacaktır.

ÖRNEK HESAPLAMA

abcx Ltd. Şti.’nin 17/02/2012 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlamasına rağmen, en geç bu tarihte verilmesi gereken iş yeri bildirgesini yasal süresi geçtikten sonra 10/03/2012 tarihinde SGK’ya kendi isteğiyle (herhangi bir tespit olmadan) verdiği varsayıldığında, 2.659.50 TL olarak uygulanması gereken idari para cezası, pişmanlık indirimi nedeniyle 664,88 TL olarak tahakkuk ettirilecektir.

İNDİRİMİN DE İNDİRİMİ VAR

İlave olarak peşin ödeme indirimi de var. Diğer taraftan, pişmanlık indiriminden yararlananlar, dörtte bir tutar üzerinden tahakkuk ettirilen idari para cezalarını, 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, SGK’ya itiraz etmeden veya yargı yoluna başvurmadan tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödemeleri halinde, ayrıca %25 oranında peşin ödeme indiriminden de yararlanacaklardır.

KAPSAM GENİŞLETİLMELİ

SGK idari para cezalarındaki pişmanlık indiriminin kapsamının genişletilmesi ve indirim tutarlarının artırılması olumlu bir düzenleme olmakla birlikte, işverenlerin en fazla maruz kaldıkları aylık prim ve hizmet belgelerine bağlı idari para cezalarının uygulamanın dışında tutulmuş olması önemli bir eksikliktir.

Kanun öncesi için de indirimden yararlanılabilecektir. Ayrıca, 6270 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenlenme 26/01/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, lehe olan ceza hükümlerinin geçmişe de uygulanması yönündeki ceza hukuku genel prensibi gereği, yasal verme süresi 30 günü geçmemiş olan 26/01/2012 tarihinden önceki bildirge, belge ve bilgi verme yükümlülüklerine bağlı idari para cezaları için de pişmanlık indiriminin uygulanması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir