Harçlar Kanunu 8-9 Sayılı Tarife

(8) SAYILI TARİFE

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1,033.75

b)Memleket içinde imal olunanlar

516.25

c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
-Hariçten ithal edilenler

516.25

-Memleket içinde imal olunanlardan

257.60

2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)
a) Başvuru harcı

17.40

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

17.40

 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

86.95

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

86.95

e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

86.95

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

86.95

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;
– Devir

86.95

– Veraset

86.95

– Lisans

99.70

– Rehin

86.95

– Mevki fiil

86.95

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

99.70

3. Endüstriyel tasarımlar:
a) Tekli tasarım başvuru harcı

27.05

b) Çoklu tasarım (5’e kadar) başvuru harcı

71.60

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

14.85

d) Tasarım tescil harcı

28.65

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

170.90

f) Süre uzatımı ile yenileme (6’şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)

257.30

g) Devir şerhi tescil

86.95

h) Lisans işlemi kayıt harcı

170.90

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı

49.45

i) Birleşme kayıt harcı

127.95

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı

99.70

k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi

28.65

l) Menşei memleket belgelerinden

99.70

m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı

618.50

4. Markalar:
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)

71.60

b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)

71.60

c) Marka yenileme harcı

186.15

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

248.20

e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı

150.85

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

138.25

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

248.20

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

91.25

ı) Rehine işlemi kayıt harcı

143.30

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

99.70

j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı

71.60

k) Öncelikli başvuru harcı

1,158.20

l) Uluslararası başvuru harcı

71.60

5. Coğrafi işaretler:
a) Başvuru harcı

17.40

b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı

17.40

c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı

17.40

6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı

248.20

b) Sicil yenileme harcı

248.20

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

248.20

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:
(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden

309.25

2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)

775.10

3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için)

2,715.60

4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri

4,656.60

b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri

5,432.40

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri

7,761.45

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri

11,798.65

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için)

15,524.50

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)

516.25

7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden

387.05

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden

1,939.30

Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar
IV- Petrol işlemleri:
1. Sicil işlemleri:
a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden

387.05

b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden

464.30

c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden

231.75

d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden

387.05

e)Diğer hususların tescilinden

153.90

2. Ruhsatlar:
a)Müsaade vesikaları

1,033.75

b)Arama ruhsatnameleri

1,551.40

c)İşletme ruhsatnameleri

12,936.90

d)Belgeler

1,551.40

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.
3. Tarifelerin tasdiki

257.60

V- Satış ruhsatnameleri:
1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 10.000’den aşağı yerlerde

19.55

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

50.45

Nüfusu 50.000’den yukarı olan yerlerde

102.45

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 30.000’e kadar olan mahallerde

516.25

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde

1,033.75

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde

1,551.40

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

2,586.80

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı  olan mahallerde

5,173.95

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 5.000’e kadar olan mahaller için

50.45

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için

102.45

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için

257.60

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için

412.95

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

619.95

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

826.90

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

1,033.75

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

1,551.40

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:
a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

516.25

b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

309.25

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
a)Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

516.25

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

516.25

c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

516.25

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:
a)Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

516.25

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

516.25

c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

516.25

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

516.25

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

205.70

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:
a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek  ruhsatnameler

153.90

b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler

153.90

c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler

153.90

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri

775.10

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:
20 yataklıya kadar olanlar

1,033.50

20-50 yataklıya kadar olanlar

1,551.40

50-100 yataklıya kadar olanlar

2,586.80

100 yatak veya daha yukarı olanlar

4,139.00

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)
b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

1,033.75

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler

516.25

11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri

516.25

12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :
a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)

102.45

b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)

50.45

c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)

257.60

14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
Gümrük müşavirliği izin belgesi

2,069.30

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi

1,033.75

15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004): Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan

135.50

b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

148.10

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1/1/2004)
a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

618.50

b)Bulundurma vesikaları

989.55

c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

24.15

17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82’nci maddeleri ile değişen bent.Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:
a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

1,033.75

b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

2,069.30

c)Özel dersanelerden (Her yıl için)

2,069.30

d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000’e kadar olan şehirlerde

699.40

Nüfusu 500.000’e kadar olan şehirlerde

1,399.40

Nüfusu 500.000’den yukarı olan şehirlerde

2,099.15

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)
19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine
a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

153.90

b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

257.60

c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

309.25

d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

412.95

e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

619.95

f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

153.90

g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

257.60

h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

309.25

i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

412.95

j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

619.95

Turistik müessese harcı alınır.
20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)

(Binde 0,22)

Ancak, bu miktar (10.349,30 TL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomaları:
1. (4369 sayılı Kanunun 82’nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

6.40

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

10.40

VIII – Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı: (Ek : 4/12/1985 – 3239/96-c md; Mülga : 28/5/1986 – 3293/7 md; Yeniden düzenleme: 31/5/2012-6322/20 md.)

115.00

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

1,551.40

b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

3,104.00

c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

6,209.75

d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,

9,055.25

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:
(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
1- Genel antrepo izin belgeleri:
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:
-Açma

27,168.45

-İşletme (Her yıl için)

9,055.25

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma

18,112.15

-İşletme (Her yıl için)

9,055.25

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma

18,112.15

-İşletme (Her yıl için)

9,055.25

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma

18,112.15

-İşletme (Her yıl için)

9,055.25

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden

4,526.90

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden

4,526.90

2- Özel antrepo izin belgeleri:
-Açma

13,583.35

-İşletme (Her yıl için)

6,726.55

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:
-Açma

27,168.45

-İşletme (Her yıl için)

9,055.25

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:
-Açma

13,583.35

-İşletme (Her yıl için)

6,726.55

XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:05/02/2010)
1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

284,866.50

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

284,866.50

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

17,091.95

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

51,275.95

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde

68,367.95

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:05/02/2010)
3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

42,211.25

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

42,211.25

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

42,211.25

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

21,105.45

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

42,211.25

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

21,105.45

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:
(5615 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)
a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

19,688.40

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

9,844.10

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)
a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

105,529.50

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

74,278.20

(Ek:31/5/2012-6322/20 md.) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

42,211.25

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

21,105.45

10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)
XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları: (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen  madde, Yürürlük:6/6/2008)  
1- Başvuru harcı

43,869.35

2- Yenileme harcı

35,095.40

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hü
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan

313.25

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan

626.55

12 metreden 20 metreye kadar olanlardan

1,253.30

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan

2,506.75

30 metreden büyük olanlardan

5,013.55

alınır.
Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnad
XIV- (Ek: 31/5/2012-6322/20 md.)Denetim yetkilendirmebelgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:
1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):
a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl

34,500.00

bb) Takip eden yıllarda 11.500 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir öncekiyıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75’i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl

17,250.00

bb) Takip eden yıllarda 5.750 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir öncekiyıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75’i

2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:
a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

2,070.00

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

1,035.00

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

517.50

Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar
XV – Elektrik üretimi lisans harçları:1- (6456 sayılı kanunun 17. mad. ile eklenen bölüm. Yür: 01.01.2014) “Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.”

Binde 15

 

(9) SAYILI TARİFE

Trafik Harçları :
I- Tescil harçları:
(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)
II- Sürücü belgesi harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

110.80

b) B sınıfı sürücü belgesinden

333.60

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

110.80

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

222.40

e) Diğer sürücü belgelerinden

556.35

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
III- Sınav harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)
IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirti
V- Teknik muayene harçları
(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)
VI- Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

308.65

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

619.15

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

1,240.70

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

619.15

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

3,103.60

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden

1,809.50

bb) Diğerlerinden

179.45

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

205.50

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir