GVK madde 94 ile KVK 15 inci madde tevkifat yürürlüğü

GVK 94 KVK 15 Tevkifatlarla ilgili yürürlük

30 Haziran 2012
CUMARTESİResmî Gazete

Sayı : 28339


BAKANLAR
KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2012/3322

193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 15 inci maddesinde yer alan bazı tevkifat
nispetlerine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının
6/6/2012 tarihli ve 626 sayılı yazısı
üzerine, adı geçen kanunların anılan maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 6/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

B. ARINÇ A. BABACAN
B. ATALAY B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN F. ŞAHİN E.
BAĞIŞ N. ERGÜN

Adalet Bakanı Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi
Bakanı

T. YILDIZ S. KILIÇ M.
M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ
F. ÇELİK M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER S. ERGİN V.
EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı
Milli Savunma Bakanı V. Orman ve Su İşleri Bakanı

T. YILDIZ B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı V.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı


6/6/2012

TARİHLİ VE 2012/3322 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 –

12/1/2009

tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin
birinci fıkrasının (5) numaralı bendine aşağıdaki bent eklenmiş, (10)
numaralı bendinin (a) alt bendi ile (13) numaralı bendinin (a) alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yabancı
devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası
kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin
kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,”

“a) Başbayiler hariç
olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon
ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans
oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan
bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri
ödemelerden %15,”

“a) 9 uncu maddenin
birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia
bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden
%2,”

MADDE 2 –

12/1/2009

tarihli ve 2009/14594 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin
birinci fıkrasının (7) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bent eklenmiş ve diğer bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“8 – Başbayiler hariç
olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon
ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans
oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan
bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri
ödemelerden %15,”

MADDE 3 –
Bu Kararın;

a) 1 inci maddesiyle
2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin


birinci

fıkrasının (10) numaralı bendinin (a) alt bendinde yapılan değişiklik ve
2 nci maddesi


1/7/2012

tarihinde,

b) Diğer hükümleri
yayımı tarihinde,


yürürlüğe

girer.

MADDE 4 –
Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı
yürütür.


12/1/2009

tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3/2/2009

27130


12/1/2009

tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
Değişiklik Yapan

Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29/12/2010

27800

29/6/2011

27979


12/1/2009

tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3/2/2009

27130


12/1/2009

tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
Değişiklik Yapan

Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29/12/2010

27800

29/6/2011

27979

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir