Genel Sağlık Sigortası İlave Ücret Alınması

İLAVE ÜCRET:

a) İlave Ücret Alınması

İlave ücret 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
73. Maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. İlave ücretin alınmasına
ilişkin hususlar ise Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.3. numaralı maddesinde
açıklanmıştır. Buna göre;

Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları,
SUT ve ekinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin, SUT eki Ek-8
Listesi üzerinden fatura edilen malzeme ve ilaçlar ile SUT eki Ek-9 Listesi
dışında fatura edilebilecek malzeme ve ilaçlar hariç olmak üzere tamamı
üzerinden, Kurumca belirlenen oranı geçmemek üzere kişilerden ilave ücret
alabilir.
Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları Kurumca belirlenen ilave ücret
oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve
kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorundadır.
Sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri
için talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez.

b) İlave Ücret Alınmayacak Kişiler

Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla,
24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref
aylığı alan kişilerden,

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,

Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık
alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri
hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz.

c) Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Alabilecekleri İlave
Ücret Tavan Oranları

(1) 29/1/2010 tarihinde yayımlanan “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite
Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” gereği
oluşturulan Komisyon tarafından Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel
hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden
01/1/2011 tarihinden itibaren alabilecekleri ilave ücret oranları, alfabetik
sıralı olarak ekli dosyada yer almaktadır. (Ek:1)

(2) Kısmi branş sözleşmesi bulunan hastaneler için 2011 yılı ilave ücret tavan
oranı %30 olarak uygulanacaktır.
(3) 07/01/2011tarihinden sonra açılan özel hastanelerin ilave ücret tavan oranı
Kurumumuza başvuruda bulunmaları halinde Komisyon tarafından Yönerge
doğrultusunda belirlenerek ilgili hastaneye bildirilecektir.

(4) Vakıf üniversite hastaneleri için 2011 yılı ilave ücret tavan oranı %70
olarak uygulanacaktır.

(5) Aşağıda belirtilen sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret
alınmayacaktır.

· Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan
sağlık hizmetleri,

· Yoğun bakım hizmetleri,

· Yanık tedavisi hizmetleri,

· Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

· Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

· Organ, doku ve hücre nakilleri,

· Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

· Diyaliz tedavileri,

· Kardiyovasküler cerrahi işlemleri.

(6) Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk
edilmeleri koşuluyla;

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine
göre şeref aylığı alan kişilerden,

b) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,

c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık
alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

ilave ücret alınmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir