Geç gelen faturanın Ba-Bs formunda bildirilmesinde esas alınacak tarih

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 B.07.1.GİB.4.31.15.02-VUK-01-08-8 Tarih: 10.03.2011

Konu :Geç gelen faturanın Ba-Bs formunda bildirilmesinde esas alınacak tarih hk.

Başkanlığımıza bağlı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. Kimlik numarasında kayıtlı olduğunuz faaliyetiniz hakkında verdiğiniz ilgide kayıtlı özelge talep formunda, bazı mal alışlarınızdan dolayı adınıza düzenlenen faturaların posta yolu ile gönderildiği, elinize geç sürede ulaşan bu faturaları elinize geçtiği tarihte henüz beyanname verme süresi geçmemiş döneme ait KDV beyannamesinde indirim konusu yaparak beyanlarınıza dahil ettiğinizi ve bu döneme ilişkin Ba formu ile beyan ettiğinizi, oluşan bu durum nedeniyle kayıtlı olduğunuz Vergi Dairesi Müdürlüğünce Ba formunuzda tespit edilen uyumsuzluğun giderilmesinin istenildiğini, ancak yapılacak bu düzeltmenin Vergi Usul Kanununun 355’inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesine neden olacağını belirterek, faturanın sonradan ulaşması durumunda, faturanın kayıtlara alındığı tarihte mi, yoksa düzenlendiği tarih itibariyle mi form Ba’ya dahil edilmesi gerektiği konusunda bilgi verilmesi talep edilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan; 350, 362, 381 ve 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını «Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)» ile; mal ve hizmet satışlarını ise «Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)» ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

 

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin «Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler» başlıklı 1.2’nci bölümünde, «Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu,müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi,sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.» denilmektedir.

 

Bahse konu Tebliğin «2-Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Süresi» başlıklı 2’nci bölümün «Dönemi» başlıklı (2.1.) bendinde; «Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir.

Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir.» hükmü yer almaktadır.

 

Bu itibarla; yükümlülük kapsamındaki kayıtlı olduğunuz faaliyetiniz ile ilgili olarak yaptığınız ve aylık dönemler itibariyle bildirmek zorunda olduğunuz mal ve/veya hizmet alışlarınızın bildirileceği aylık dönemin, bu alışlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir