Faaliyeti bulunmayan mükelleften ödeme emri ile vergi istenmez

İzmir 1. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2011/1194 Karar No : 2012/290

ÖZÜ: Faaliyeti bulunmayan mükelleften ödeme emri ile vergi istenmez.

İstemin Özeti: Davacı tarafından, adına tanzim ve tebliğ olunan ödeme emirlerinin; ödeme emri öncesinde kendisine herhangi bir ihbarname tebligatı yapılmadığı, ödeme emri içeriği amme alacağına konu hiç bir ticari faaliyetinin bulunmadığı, nüfus cüzdanının çalınarak sahte bir kimlik üretildiği iddia edilerek iptali istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Vergi mahkemesince işin gereği görüşüldü:

Dava, davacı tarafından, adına tanzim ve tebliğ olunan  ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından verilen ve mahkememiz kayıtlarına giren dilekçede, davalı idarenin davacının mükellefiyetini … tarihi itibari ile terkin edip bu durumu …… sayılı işlemle davacıya bildirdiği belirtilmiş buna binaen mahkememizce yapılan ara karar henüz tebligat aşamasında iken bu kez davalı idarece verilen mahkememiz kayıtlarına dilekçede söz konusu ödeme emrinin takipten kaldırıldığı belirtilmiş ve buna ilişkin bilgi ve belgeler gönderilmiştir.

Bu durumda, davaya konu edilen ödeme emirlerinin takipten kaldırıldığı anlaşıldığından, ortada davaya konu işlemin bulunmaması nedeniyle davanın esası hakkında karar verilmesine mahal bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, KONUSU KALMAYAN DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir