Archive for Yargıtıy Kararları

Şirketin sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının iptali

mahkeme-karari

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

E.No : 2009/11773 K.No : 2011/7602

Tarih : 16.06.2011

ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ İPTALİ

ÖZÜ: Anonim şirketlerde, son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığının anlaşılması durumunda, yönetim kurulunun derhal toplanarak durumu genel kurula bildirmesi, şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcut ise yönetim kurulunun şirket aktiflerinin satış fiyatları esas alınarak bir ara bilanço düzenlemesi ve sermayenin tamamlanmasına ya da mevcut 1/3 sermaye ile yetinmeye karar vermesi gerekmektedir. Şirketin aktiflerinin şirket borçlarını karşılamaya yetmediği taktirde yönetim kurulunun durumu derhal mahkemeye bildirmesi zorunludur. Şirket genel kurulu, sermayenin artırılmasına dair bir karar veremez. Kanun genel kurula bu yetkiyi vermemiştir. Sermayenin artırılmasına dair alınan karar batıldır.

(6762 s. TTK. m.324)

(818 s. BK m.20)

Yeni TTK 547/2 Tasfiye hakkında Yargıtay Kararı

mahkeme-karari

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/18445 K.No : 2014/1153

Tarih : 16.01.2014

                            •  USULSÜZ TASFİYE

                            •  TASFİYE EDİLEN ŞİRKETİN YENİDEN  SİCİLE TESCİLİ (İHYASI)

                            •  TASFİYE MEMURU  GÖREVLENDİRİLMESİ

ÖZÜ: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 547/2’nci maddesi gereğince, ihya (yeniden tescil) isteminin kabulüne karar verilmesi halinde, ektasfiye işlemlerini yapması için son tasfiye memuru yahut yeni bir kişinin tasfiye memuru olarak atanıp, keyfiyetin tescil ve ilanına karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

          (6102 s. TTK md.547/2)

 

İşverenin Kusur ve Sorumluluğu

mahkeme-karari

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2010/5719   K.No : 2012/1105

Tarih : 06.02.2012

                            •  İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN  DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

                            •  İŞVERENİN KUSUR SORUMLULUĞU

ÖZÜ:     İşverenin iş kazası sonucu meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu,yasa ve içtihatlarla belirlenmiş haller dışında ilke olarak iş akdinden doğan işçiyi gözetme (koruma) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluktur. Mahkemece, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişilerden, yöntemince rapor alınmalı,  olayda işverenin ve işçinin kusur oranları saptanmalı, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan artışlara göre hesaplanan tüm peşin sermaye değeri kurumdan sorulmalı ve bildirilen miktar hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan ücret artışları ve 60 yaştan sonra bakiye ömrüne kadar (pasif dönemde) asgari ücret esas alınarak hesaplanan tazminattan indirilerek karar verilmelidir.

          ( 4857 s. İş K. m.77)

(506 s. SSK ek m.38)


Diyarbakır escort bayan


Konya escort bayan

Bodrum’da geceleri yanlız geçmez
Bodrum escort bayan


Ankara escort bayan


Malatya escort bayanTekirdağ escort bayan

İşverene ait iş yerinde geçen zamanların tespiti

 

mahkeme-karariYARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2010/7600 K.No : 2012/2773

Tarih :01.03.2012

• İŞVERENE AİT İŞ YERİNDE GEÇEN ZAMANLARIN TESPİTİ

• KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ

• GÖREVLİ MAHKEME

ÖZÜ: Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar 506 sayılı Yasaya göre sigortalı sayılacağı gibi, yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalıların çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlamaları halinde, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılarının nazara alınacak ve bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülecektir.

Usta öğreticisi olan davalı 506 sayılı Yasaya tabi sigortalı olup, hizmet akdinin koşulları da oluştuğndan, açılan tespit davasına iş mahkemelerinde bakılmaktadır.

(5521 s. İMK m. 1/2-B, 101)

(506 s. SSK m. 2, 79, 134)