Archive for Tebliğler

2016 asgari ücret net brüt işverene maliyeti

ASGARİ ÜCRETİN NETİ BRÜTÜ VE İŞVERENE MALİYETİ

01.01.2016- 31.12.2016

As.Üc. Çalışanlar İçin Kapıcılar için İşverene Maliyeti
Brüt Ücret 1,647 1,647 1,647
SSK İşçi payı (%14) 230,58 230,58
SSK İşveren payı (%20.5-5) 255,29
İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1) 16,47 16,47
İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2) 32,94
Gelir Vergisi Matrahı 1399,95
Gelir Vergisi (%15) 209,99
Damga Vergisi (binde 7,59) 12,50
Kesintiler Toplamı 469,54 247,05
Net 1177,46 1399,95
İşverene Toplam Maliyeti (%5 indirim dahil) 1935,23
Not : Bu hesaplamaya ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ dahil değildir.

Gelir vergisi Genel Tebiği 149

Maliye ve Gümrük Bakanlığından :

Gelir Vergisi Genel Tebiği
SERİ NO : 149

(18 Mart 1986 Tarih ve 19051 Sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı hükümlerinde 4.12.1985 tarih ve 3239 Sayılı Kanunla değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerden “ücretlerin vergilendirilmesi”ne ait hususlar 147 Seri No.lu “dahili tevkifata”a ilişkin hususlar da 148 noluGelir Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmış bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununda 3239 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden,yukarıda belirtilen tebliğlerde yapılan açıklamalar dışında kalan hususlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. Read more

maliye

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 454)

(20.06.2015 tarіh ve 29392 saуılı R.G de yayımlanmıştır.)

1. Gіrіş

4/1/1961 tarihli ve 213 ѕayılı Vergi Usul Kanununun mükеrrеr 257 ilе mükerrer 242 nci maddelerіnіn Maliуe Bаkаnlığınа verdiği yetkiye istinaden 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Reѕmî Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergі Uѕul Kanunu Genel Teblіğі ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve еlеktronik fatura (e-fаturа) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlеmlеrindе e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronіk Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zоrunluluğu Getirilen Mükellefler

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tеbliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave оlarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fаturа uygulamaѕına gеçmе zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönеmlеri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I ѕayılı listedeki malların іmalі, ithali, tеslimi vb. faaliуetleri nedeniyle Enerji Pіyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Baуilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sаhip olmaları nedeniyle bu bеnt kapsamında dеğеrlеndirilmеyеcеktir. Read more

Özel Tüketim vergisi Tebliği Seri No:34

maliye

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 34)

(19.04.2014 tarih ve 28977 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak bu Tebliğin (1.) bölümünde belirtilen mallarla sınırlı olmak üzere tevkifat uygulamasına geçilmesi uygun görülmüştür.

Bu uygulamanın usul ve esasları ise Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrası, 9 uncu maddesi, 14 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrası, 15 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun2 120 nci maddesi ile Mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde aşağıda belirlenmiştir.

1. TEVKİFAT UYGULAMASININ KAPSAMI VE NİTELİĞİ

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir. Read more

Harçlar Kanunu Genel Tebliği No:71

maliye

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 71) (30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Mük.R.G de yayımlanmıştır.)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,

“…

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

…”

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

——————————

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.