Archive for SGK

Eş Adına ödenen İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Gider olarak İndirilebilirmi

Eş Adına ödenen İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Gider Olarak İndirilebilirmi

Eş adına ödenen isteğe bağlı sigorta primleri, kanunda sayılan indirimi yapılabilecek prim ve katkı payları arasında yer almadığından, ücretin safi tutarının tespitinde gider olarak indirilmesinin mümkün olmadığı hk.

Dilekçenizde; … Hastanesinde memur olarak çalıştığınız ve eşiniz adına ödenen isteğe bağlı sigorta primlerinin, ücretinizin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde ücretin tanımı yapılmış olup, aynı Kanun’un 63. maddesinde; “Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır….3- Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini ) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz….”hükmü yer almaktadır.Diğer taraftan, 3 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin “3.1- Ödenen Katkı Payları ve Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi” başlıklı bölümünde;”…İndirim konusu yapılacak katkı payı veya prim tutarının tespitinde esas alınacak ücret işveren tarafından çalışana hizmeti karşılığında ödenen aylık (maaş), prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlarının toplamı olacaktır. Gider karşılığı ödenen tutarlar (yapılan gerçek bir giderin karşılığı olsun olmasın) dikkate alınmayacaktır.Bir takvim yılı içerisinde bireysel emeklilik ve diğer şahıs sigorta primleri ile ilgili olarak yapılabilecek indirim tutarı asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacaktır. Bu sınırlama yıllık bazda dikkate alınacak olup, yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.Ücretlinin eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da yukarıda belirtilen sınırlamalar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir….”açıklamalarına yer verilmiştir.Buna göre, eşiniz adına ödediğiniz isteğe bağlı sigorta primleri, kanunda sayılan indirimi yapılabilecek prim ve katkı payları arasında yer almadığından, ücretinizin safi tutarının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır