Archive for Pratik Bilgiler

Beyannamelerin İmzalatılmasının Üst Sınırı

 

 

27- BEYANNAMELERİN IMZALATILMASININ ÜST SINIRI

2012 Yılı Aktif Toplamı 5.580.000 TL
Net satışlar Toplamı 11.156.000 TL
– Bu hadlerden her hangi birinin aşılması beyannamelerin imzamecburiyetini ortadan kaldırmaktadır. Yeminli mali müşavirlerin tasdiki için herhangi bir koşul yoktur.  

 

28- İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR (2013 yılında)

3568 sk. göre çıkarılan 4 No.lu Tb. B bölümü ve %7,80’le artırılan
1- İkinci Sınıf tacirlerden  
a) Alım satım ve imalatta 186.000 TL
b) Diğerlerinde gayri safi hasılat 93.000 TL
Zirai kazancını İşletme Defterine göre tutanlarda 186.000 TL
3- Serbest Meslek Kazançlarında 130.000 TL
4- Hadlere bakılmaksızın noterler  

 

Damga vergisi oranları 2013

 

 

25- BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI (I Sayılı Tablo)(2013 yılı) (TL

a) Ücretlerde    (Binde 7,59)
b) Kiralarda  (Binde 1,89)
c) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 39,65
d) Kurumlar Vergisi Beyannamesi 53,00
e) Muhtasar ve KDV Beyannameleri 26,25
f) Bilançolar 30,60
g) Gelir tabloları 14,85
h) İşletme Hesabı Özetleri 14,85
i) SGK’ya verilen sigorta prim bildirgeleri 19,55
j) Diğer Beyannameler (Damga Vergisi Beyannamesi hariç) 26,25

 

26- Anonim, Eshamlı Komandit ve Limited şirketleri ile Yatırım Fonlarının

kuruluşlarına, Sermaye  Artırımlarına  ve süre uzatımlarına İlişkin Kağıtlar Damga Vergisinden Müstesnadır. (488 S.K. 2 Sayılı Tablo IV/16 bent)

 

 

Emlak vergisi Oranları

 

24-EMLAK VERGİSİ ORANLARI (EVK. Md. 8, 18)

Meskenlerde, Arazilerde % 0.1
Digerlerinde % 0.2
Arsalarda % 0.3
Not:    01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere büyükşehir

belediye sınırları ve mücavir alanlar için yukarıdaki

oranlar %100 artırımlı uygulanır.

 

Kanuni Faiz Oranı

23- KANUNİ FAİZ ORANI (3095 SK Md.1, TTK)

(31 Aralik 2004 tarihli R.G.’de yayimlanan 5277 sayili Bütçe Kanununun 37/8-e mad. ile) 1.1.2005-31,12,2005 arası %1
2005/9831 s.kararla 1.1.2006 dan itibaren aylık  %0,75

 

Merkez Bankasınca Belirlenen Faiz Oranları

22- MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN FAİZ ORANLARI
Reeskont Islemlerinde (13.01.2005-24.05.2005 tarihleri arasi) % 32
Avans Islemlerinde (13.01.2005-24.05.2005 tarihleri arasi) % 35
Reeskont Islemlerinde (25.05.2005-19.12.2006 tarihleri arası) % 23
Avans Islemlerinde (25.05.2005-19.12.2006 tarihleri arası) % 25
Reeskont Islemlerinde (20.12.2006 -27.12.2007 tarihleri arası) %27
Avans  Islemlerinde (20.12.2006 -27.12.2007 tarihleri arası) %29
Reeskont Islemlerinde (28.12.2007 – 8.4.2009 tarihleri arası) %25
Avans  Islemlerinde 28.12.2007 8.4.2009 tarihleri arası) %27
Reeskont Islemlerinde 9.4.2009 -11.06.2009 tarihleri arası) %19
Avans  Islemlerinde 9.4.2009 -11.06.2009 tarihleri arası) %20
Reeskont Islemlerinde 12.06.2009-21.12.2009 tarihleri arası) %18
Avans  Islemlerinde 12.06.2009 – 21.12.2009 tarihleri arası ) %19
Reeskont İşlemlerinde (22.12.2009 – 29.12.2010 tarihleri arası) %15
Avans İşlemlerinde (22.12.2009-29.12.2010 tarihleri arası) %16
Reeskont İşlemlerinde (30.12.2010-28.12.2011 tarihleri arası) %14
Avans İşlemlerinde (30.12.2010-28.12.2011 tarihleri arası) %15
Reeskont İşlemlerinde  (29.12.2011 -19.12.2012 tarihleri arası ) %17
Avans İşlemlerinde (29.12.2011 19.12.2012 tarihleri arası ) %17,75
Reeskont İşlemlerinde   20.12.2012 20.06.2013 tarihleri arası ) %13,50
Avans İşlemlerinde 20.12.2012 -20.06.2013 tarihleri arası ) %13,75
Reeskont İşlemlerinde   21.06.2013 den itibaren %9,50
Avans İşlemlerinde 21.06.2013 den itibaren %11