Archive for Pratik Bilgiler

Şirketin sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının iptali

mahkeme-karari

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

E.No : 2009/11773 K.No : 2011/7602

Tarih : 16.06.2011

ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ İPTALİ

ÖZÜ: Anonim şirketlerde, son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığının anlaşılması durumunda, yönetim kurulunun derhal toplanarak durumu genel kurula bildirmesi, şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcut ise yönetim kurulunun şirket aktiflerinin satış fiyatları esas alınarak bir ara bilanço düzenlemesi ve sermayenin tamamlanmasına ya da mevcut 1/3 sermaye ile yetinmeye karar vermesi gerekmektedir. Şirketin aktiflerinin şirket borçlarını karşılamaya yetmediği taktirde yönetim kurulunun durumu derhal mahkemeye bildirmesi zorunludur. Şirket genel kurulu, sermayenin artırılmasına dair bir karar veremez. Kanun genel kurula bu yetkiyi vermemiştir. Sermayenin artırılmasına dair alınan karar batıldır.

(6762 s. TTK. m.324)

(818 s. BK m.20)

Haziran 2014 vergi beyanname takvimi

maliye

SON ÖDEME GÜNÜ HAZİRAN 2014  BEYAN VEYÜKÜMLÜLÜKLERİ
09 Haziran 1-  Mayıs  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
10 Haziran 1-  16 -31 Mayıs  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi
16 Haziran 1- Mayıs Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Mayıs  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Mayıs Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile  III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

 

20 Haziran 1-İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
23 Haziran 1- Mayıs Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Mayıs Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Mayıs Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

24 Haziran 1-   Mayıs  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
25 Haziran 1-   1-15  Haziran  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
26 Haziran 1- Mayıs Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2- Mayıs Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3- Mayıs Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

30 Haziran 1- Mayıs Ayna Ait Form (Ba) ve (Bs)nin verilmesi (VUK Teb. 396)

2- Mayıs Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

3- Basit usule tabi olanların 2. Taksit Ödemesi

4- Ticaret ve Sanayı Odaları ile Ticaret Borsaları Aidatı 1. Taksit Ödenmesi

5- Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (TTK md.64)

  Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Haziran’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Haziran çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Üzerinden Yapılabilecek indirimler

maliye

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

Beyan esasına dayanan Türk Vergi Sistemimizde kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesi hükmüne göre, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunmakta ve ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içermektedir.

Kurumlar vergisi mükelleflerimiz, 2013 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini 1-25 Nisan 2014 tarihleri arasında bağlı bulundukları vergi dairesine vereceklerdir.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2013 hesap döneminde elde etmiş oldukları ve beyan etmeleri gereken kurum kazançları nedeniyle Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinden yapılacak indirimlere ilişkin açıklamalar, bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesi hükmüne göre, kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılabilecektir. Read more

MAHSUPTAN ARTANIN NAKDEN IADESI

MAHSUPTAN ARTANIN NAKDEN IADESI (GVK Gen.Teb.No:252)

1- Inceleme ve teminat aranmadan 10.000 TL
2- YMM raporu aranan sinir 100.000 TL
3- 100.000 TL’yi aşan iade için inceleme raporu şarttır.

Tevkif Suretiyle Ödenen Verginin Mahsubu

TEVKIF SURETIYLE ÖDENEN VERGININ MAHSUBU

1- Kesilen verginin beyannamede gösterilen gelire ilişkin olması,
2- İstenen belgelerin ibrazı ve formun doldurulması,
3-  Belgelerin yıllık beyanname ile birlikte verilmesi şartıyla,

Mahsuben iade işlemi için belli bir sınır yoktur, inceleme ve teminat aranmaz YMM raporu istenmez (GVK Gn.Tb.No:252).