Archive for Pratik Bilgiler

ANONİM ŞİRKET KARAR DEFTERİNİN KAPANIŞ VE ARA TASDİK

yeni-ttk-internet-sitesi

A.Ş KARAR DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİ VE ARA TASDİKLER
31/01/2017 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKİR
Değerli üyеmiz, 12/01/2017
Kapanış tasdiki yapılacak defter ve ara (devam) tasdiki yаpılаcаk defterler ile ilgili bilgiler
aşağıda bеlirtilmiştir.
A)- KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER :
A.Ş. YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ
1- Anonim şirketler, sermаyesi paylara bölünmüş komаndit şirkеtlеr ve kooperatifler:
Anonim şirket ve sermayesі paуlara bölünmüş komandit şirkеtlеr ile koopеratiflеrin tutmаk zorundа
olduklаrı Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kаpаnış tasdikleri іzleyen hesap dönеminin ilk ayı
sonuna ( 31.01.2017 tarihine ) kadar yapılmaѕı gerekir.
2- Lіmіted Şirketler:
Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Dеftеrinin kaрanış tasdikinin
de izleуen yıl іlk ayın sonuna (31.01.2017 tarіhіne) kаdаr yaрılması zorunludur. Ancak; Limited
şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle geçmiş yıldа
kullаnılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki уapıldıktan sonrа, tekrаr açılış
tasdikinin yapılmamaѕı tavsіye olunur.
YUKARIDAKİ DEFTERLER DIŞINDAKİ DEFTERLER KAPANIŞ TASDİKİNE TABİ
DEĞİLDİR.
B)- ARA TASDİK (ONAY YENİLEME) :
YEVMİYE Defteri,
Defteri KEBİR,
ENVANTER Defteri,
İŞLETME Defteri ,
SERBEST MESLEK KAZANÇ Defteri ,
DAMGA VERGİSİ Defteri,
YÖNETİM KURULU KARAR Defteri’nin ,
yeterli yaprakları bulunması halinde yеni hesap dönеminin ilk ayı (Ocak/2017) içerisinde
onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. (VUK. 222. Md. /
19.12.2012 tarihli RG’de Yayım.Tic.Deft. İlişkin Tebliğ/Md. 16.)
Pаy defterі ile genel kurul toplantı vе müzakere defterі yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla
іzleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.
Bilgilerinize rica ederim.
Saygılarımla,
Yücel Akdеmir
Başkan

2016 asgari ücret net brüt işverene maliyeti

ASGARİ ÜCRETİN NETİ BRÜTÜ VE İŞVERENE MALİYETİ

01.01.2016- 31.12.2016

As.Üc. Çalışanlar İçin Kapıcılar için İşverene Maliyeti
Brüt Ücret 1,647 1,647 1,647
SSK İşçi payı (%14) 230,58 230,58
SSK İşveren payı (%20.5-5) 255,29
İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1) 16,47 16,47
İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2) 32,94
Gelir Vergisi Matrahı 1399,95
Gelir Vergisi (%15) 209,99
Damga Vergisi (binde 7,59) 12,50
Kesintiler Toplamı 469,54 247,05
Net 1177,46 1399,95
İşverene Toplam Maliyeti (%5 indirim dahil) 1935,23
Not : Bu hesaplamaya ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ dahil değildir.

2015 yılı ihbar tazminatları

4- İHBAR TAZMİNATI (Is Kan.Md. 17)
a) Isi 6 Aydan Az Sürmüs Olan Isçi Için 2 Haftalik Ücret
b) Isi 6 Aydan 1,5 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için 4 Haftalik Ücret
c) Isi 1,5 Yildan 3 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için 6 Haftalik Ücret
d) Isi 3 Yildan Fazla Sürmüs Olan Isçi Için 8 Haftalik Ücret

2015 Asgari ücret net brüt işverene maliyeti

1- ASGARİ ÜCRETİN NET’İ BRÜT’Ü VE İŞVERENE MALİYETİ

01.01.2015- 30.06.2015 arası 01.07.2015-31.12.2015 arası
As.Üc. Çalışan- lar İçin Kapıcılar için İşverene Maliyeti As.Üc. Çalışanlar İçin Kapıcılar için İşverene Maliyeti
Brüt Ücret 1201,50 1201,50 1201,50 1273,50 1273,50 1273,50
SSK İşçi payı (%14) 168,21 168,21 178,29 178,29
SSK İşveren payı (%20.5-5) 186,23 197,39
İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1) 12,02 12,02 12,74 12,74
İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2) 24,03 25,47
Gelir Vergisi Matrahı 1021,27 1082,47
Gelir Vergisi (%15) 153,19 162,37
Damga Vergisi (binde 7,59) 9,12 9,67
Kesintiler Toplamı 342,54 180,23 363,07 191,03
Net 858,96 1021,27 910,43 1082,47
İşverene Toplam Maliyeti (%5 indirim dahil)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine ilişkin Sirküler

maliye

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/66

Konusu  : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Tarihi : 10/06/2014

Sayısı : KDV-66 /2014-1

1. Giriş

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı ankara escort Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlara ilişkin açıklamalar, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Tebliğin Yürürlüğüne İlişkin Açıklama

2.1. Genel Açıklama

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, 1 Mayıs 2014 tarihinden eryaman escort itibaren yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten sonraki işlemlere Tebliğde belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Tebliğin yürürlük tarihinden önceki işlemlere ise mülga Tebliğlerde yer alan düzenlemelerin uygulanacağı açıktır.

2.2. İade Uygulaması

Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin ankara escort bayan iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak suretiyle ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğindeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Tebliğin yürürlük tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri ise, standart iade talep dilekçesi Tebliğin yürürlük tarihinden sonra verilse dahi mülga Tebliğlerdeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.

2.3. Proje Uygulaması Getirilen İşler

Tebliğ ile proje uygulaması getirilen istisnalarda (KDV Kanununun 13/a, 13/c, 13/e ve Geçici 29 maddelerinde düzenlenen istisnalar), söz konusu istisnalardan yararlanılabilmesi için alınması gereken istisna belgesinden önce, istisna konusu mal veya hizmetlere ilişkin “Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste”nin istisna belgesi talebinde bulunanlar tarafından elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, proje uygulaması getirilen işlere ilişkin olarak, Tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi alınmış olması halinde, “Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste”nin Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesine gerek yoktur. Ayrıca, proje uygulaması getirilen ve Tebliğin yürürlüğünden önce başlanılmış ve halen devam eden işlemlerde, söz konusu proje uygulaması sona erene kadar Tebliğin yürürlük tarihinden sonra yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin iade taleplerinde de Tebliğin yürürlüğünden önceki usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

Proje uygulaması getirilen işlere ilişkin Tebliğin yürürlüğünden sonra istisna belgesi talebinde bulunulması halinde, “Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste”nin elektronik ortamda Başkanlığımıza gönderilmesini takiben istisna belgesi verilir. Ancak, Başkanlığımızda mal ve hizmet listelerinin alınmasına yönelik sistemsel altyapı oluşturulması çalışmaları tamamlanana kadar listelerin elektronik ortamda sisteme girilmesi beklenilmeden istisna belgesi verilir. Sistem altyapı çalışması tamamlanınca, mal ve hizmet listeleri ile birlikte istisna kapsamındaki alımlara ilişkin bilgiler de alıcı tarafından sisteme girilir.

Proje uygulaması getirilen istisnalarda, Tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi almak üzere İdareye başvuranların talepleri de Tebliğin yürürlüğünden önceki usul ve esaslara göre değerlendirilir.

2.4. İndirimli Teminat Uygulaması

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin yürürlüğünden itibaren İTUS (İndirimli Teminat Uygulama Sistemi) sertifikası alan mükellefler, iade hakkı doğuran bütün işlemleri için (tam istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler, indirimli oran, tevkifat) indirimli teminat uygulamasından faydalanabilir.

Tebliğin (IV/B.1.2.1.1.) bölümünde ihraç kayıtlı teslimde bulunan imalatçılar için aranacağı belirtilen “İlgili sicile kayıtlı olma” şartı, sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olmayı veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olmayı ifade etmektedir.

Tebliğin yürürlüğünden önce indirimli teminat uygulaması kapsamında olan mükelleflerin İTUS sertifikası almak için bağlı olduğu vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa yeniden başvurması gerekmektedir. Tebliğde belirlenen şartları taşıyanlara vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık tarafından İTUS sertifikası verilir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, son olumlu rapor vergi dairesine intikal ettikten sonra (diğer şartlar da gerçekleşmişse) raporun ilgili olduğu vergilendirme döneminden sonraki dönemlere ilişkin iade talepleri için indirimli teminat uygulamasına başlanacağı ve raporun ait olduğu vergilendirme döneminden sonraki dönemler için verilen teminatların, indirimli teminat tutarını aşan kısmının iade edileceği belirtilmiştir. Bu itibarla, İTUS sertifikası almaya hak kazanan mükelleflerin son raporun ait olduğu dönem ile sertifika tarihi arasındaki iade taleplerinde de indirimli teminat uygulanacağı açıktır.

İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin İTUS sertifikası başvurularının değerlendirilmesinde beş vergilendirme döneminin hesabında, bu mükelleflerin yılı içerisinde mahsuben iade talep edilen dönemlere ilişkin vergi inceleme raporları veya YMM raporları da dikkate alınır. Ayrıca, indirimli orana tabi işlemlerden doğan yıllık iade taleplerine ilişkin düzenlenen olumlu raporlar, kapsadığı her bir vergilendirme dönemi için olumlu rapor olarak değerlendirilir.

3. ATİK (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) Satışları

Mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet satışları 1 no.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığının “Diğer İşlemler” tablosunda “503” kodlu “Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları” satırında beyan edilecektir.

Bu satışlar nedeniyle hesaplanan KDV’nin 1 no.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığındaki “İlave edilecek KDV” satırına yazılmak suretiyle beyanı mümkün değildir.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı