Archive for Mevzuat

Sermaye Şirketlerinin Açmaları Zorunlu İnternet Siteleri Yönetmeliği

yeni-ttk-internet-sitesiSermaye şirketlerinin açacağı internet sitelerine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapılmış olup, değişiklikler ilgili yerlere ilave edilmiş şeklidir.

Gümrük vе Ticaret Bаkаnlığındаn:

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET

SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

(31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç, Kapѕam, Dayanak vе Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tаrihli vе 6102 saуılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınсa internet sitesi açılmasına ve bu sіtenіn belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken іlanların уaуımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esаslаrı düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 397 ncі maddеsi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sеrmayе şirketleri tarafından аçılаcаk internet sitelerinde ilan edilecek ve erіşіme açık tutulacak asgari іçerіğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlaуıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları kaрsamaktadır. Read more

Faturası Düzenlenmeyen Bankadan Ödenen Bedelin BA-BS durumu ve KDV indirim Konusu

maliye

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-2408 02/08/2012

Konu : Faturası düzenlenmeyen elektrik bedellerinin banka dekontuna istinaden Ba formuna dahil edilip edilemeyeceği ve indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … OSB’de bulunan fabrikanızda kullanılan elektrik bedelini OSB hesabına bankaya yatırıldığı, bununla ilgili elinizde sadece banka dekontu bulunduğu, OSB ile elektrik idaresi arasındaki sıkıntı nedeniyle firmanıza fatura verilemediği, OSB’den elektrik bedellerinin KDV dahil olarak ödendiğine dair yazının alındığı belirtilmiş olup, söz konusu elektrik ödemelerinin banka dekontlarıyla Ba formunda gösterilmesinin ve KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN Read more

Faturalara T.C Kimlik no yazılacakmı? İnternet Üzerinden Satışlarda Toplu fatura ve Gider pusulası Uygulaması

maliyeT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Tarih    18/11/2011

Sayı     B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2061

Konu   : Nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası’nın bulunup bulunmayacağı ve internet üzerinden yapılan satışlarda toplu fatura ve gider pusulası düzenlenip düzen düzenlenemeyeceği

İlgide kayıtlı dilekçenizde, telefon ve elektronik posta yoluyla alınan siparişler doğrultusunda kargo aracılığıyla kitap dağıtımı ve pazarlaması yaptığınız, gönderilen kitapların beğenilmemesi halinde bunları iade aldığınız, müşterilerinizin genellikle T.C. kimlik numarasını söylemekten kaçınmaları nedeniyle faturalara ve gider pusulaları dolayısıyla muhtasar beyannameye müşterinin T.C. kimlik numarasını yazamadığınız ayrıca çok sayıda müşteriye hizmet verilmesi nedeniyle tek tek fatura ve gider pusulası düzenlemenin zahmetli olduğu belirtilmekte, nihai tüketicilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen faturalarla, gider pusulası dolayısıyla muhtasar beyannameye tüketicinin T.C. kimlik numarasının yazılıp yazılmayacağı, yapmış olduğunuz satışlara ve iade edilen mallara ilişkin toplu fatura ve gider pusulası düzenlenip düzenlenemeyeceği, tamamı telefon ve internet üzerinden yapılan satışlar için ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir. Read more

E-defter ve E-Fatura Zorunluluğu

maliyeE-DEFTER VE E-FATURA ZORUNLULUĞU

I- GİRİŞ:

Maliye Bakanlığı mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma uygulaması ile ilgili olarak bugüne kadar 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği, 397,416,421 ve 424 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile 58 Sıra No’lu V.U.K. sirkülerini yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 397 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. 397 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir. Daha sonra yayımlanan 416 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile de 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere(Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler) elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır. Read more

Limited Şirket hisse devri ve Vergi borçları

mahkeme-karariİZMİR

Bölge İdare Mahkemesi

Esas No: 2012/8227

Karar No : 2012/8794

ÖZÜ: Limited şirketten tahsil olanağı kalmayan amme borçlarından dolayı ortaklar için öngörülen sorumluluk, ortak sıfatına ve ortaklık payına bağlı bir sorumluluk olduğundan, hisse devri halinde hisseyi devralan kişinin, şirketin mali durumunu bildiği kabul edildiğinden, devir tarihinden önceki ve sonraki dönemlere ait vergi borçlarının devreden ortaktan aranmasına yasal imkan bulunmadığı hk.

İstemin Özeti:Davacı mevduat hesabına konulan haciz işleminin iptali istemiyle açılan davayı “Asıl Borçlu olan …. Tekstil Ürünleri Pazarlama İnşaat Sanayi Limited Şirketinin vergi borçlarının bulunduğu, asıl borçlu şirketin adresinde bulunmadığı gibi vergi borcunu karşılayacak mal varlığının da bulunmadığı hususlarının savunma ekinde ibraz edilen belgelerden açık bulunduğu, alacağın şirketten tahsil edilemeyeceğini bu hususlardan anlaşılması nedeniyle şirketten tahsil edilemeyen alacak nedeniyle şirket ortağı adına ödeme emirleri düzenlenerek ilanen tebliğ edilmesine karşın davaya konu edilmediği anlaşıldığından  davacı adına ödeme emri tebliğine karşın süresinde ödenmeyen alacağın tahsili amacıyla haciz işlemi uygulanmasında yasaya aykırılık görülmediği” gerekçesiyle reddeden izmir 2. VergiMahemesi Hakimliğinin 10.07.2012 gün ve E:2012/505, K:2012/696 sayılı kararının, söz konusu şirketteki ortaklığından 2005 yılında ayrıldığı kararın yasal dayanaktan yoksun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Read more