Archive for Mevzuat

Özel usulsüzlük cezası kesilmesi için önceden bildirim kaldırıldı

mahkeme-karari

İzmir Bölge İdare Mahkemesi

Esas No: 2013/3632 Karar No : 2013/3472

ÖZÜ: Özel usulsüzlük cezası kesilmesi için önceden bildirim kaldırıldı, zira genel tebliğler birer bildirimdir.

İstemin Özeti: Davacı firma adına, ihbarname ile resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ile beyannamenin yasal süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka aykırı olduğu, yeterli inceleme yapılmadığı iddia edilerek kaldırılması istemiyle açılan davayı; davacı tarafından ilgili dönem beyannamesinin yasal süresi içerisinde verilmemiş olması resen takdir nedenleri arasında sayılırken, bir başka resen takdir nedeni olarak defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikaların vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek durumda olmasının sayılması, kurumlar vergisinin beyana dayalı bir vergi olması hususlarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde, davacının defter kayıtlarının bir anlamda davacının beyanı niteliğinde olduğundan ve aksi ankara escort bayan ispatlanıncaya kadar  defter ve kayıtları geçerli olduğundan, öncelikle davacının defter ve kayıtları üzerinde inceleme yapılması, bunun mümkün olmaması halinde gerçek durumun tespitine yönelik objektif, nesnel ve hukuken geçerli tespit ve değerlendirmelere başvurulabilmesi hukukun gereği olup, davacının defter ve kayıtları üzerinde herhangi bir inceleme yapılması yoluna gidilmeden ve kısıtlı tespitler  ile matrah takdir edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı, uyuşmazlık konusu özel usulsüzlük cezasına gelince; her ne kadar 213 sayılı Yasanın mükerrer  355’inci  maddesi esas alınarak ceza kesilebilmesi için öncelikle yazılı uyarıda bulunulması gerektiği iddia edilmiş ise de, beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi ile ilgili düzenlemenin kanunun  verdiği yetkiye dayalı olarak Maliye Bakanlığınca belirlendiği ve bunun gereğinin yerine getirilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceği hususu genel düzenleyici işlemlerle açıklığa kavuşturulduğu  hususu dikkate alındığında, bu hususta ayrıca bir yazılı tebligata gerek bulunmadığı çankaya escort gibi, 213 sayılı Yasanın 355. maddesine kanun ile eklenen fıkra ile,  bu durumlarda ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmayacağı açık yasa hükmüne bağlanmış olduğundan, olayda, davacının elektronik ortamda beyanname vermesi gereken mükellefler içinde yer aldığı, bunaankara escort karşın kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda yasal süresi içinde vermediği görüldüğünden, kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçeleriyle kısmen kabul, kısmen reddeden …. Vergi Mahkemesi Hakimliğinin kararının kabule ilişkin kısmının davalı idarece, yasal dayanaktan yoksun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

….. Bölge İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:

…. Vergi Mahkemesi Hakimliğince verilen kararın kabule ilişkin kısmı  usul ve yasaya uygun olup, kararın bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, itirazın reddine, anılan kararın onanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine ilişkin Sirküler

maliye

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/66

Konusu  : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Tarihi : 10/06/2014

Sayısı : KDV-66 /2014-1

1. Giriş

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı ankara escort Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlara ilişkin açıklamalar, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Tebliğin Yürürlüğüne İlişkin Açıklama

2.1. Genel Açıklama

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, 1 Mayıs 2014 tarihinden eryaman escort itibaren yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten sonraki işlemlere Tebliğde belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Tebliğin yürürlük tarihinden önceki işlemlere ise mülga Tebliğlerde yer alan düzenlemelerin uygulanacağı açıktır.

2.2. İade Uygulaması

Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin ankara escort bayan iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak suretiyle ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğindeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Tebliğin yürürlük tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri ise, standart iade talep dilekçesi Tebliğin yürürlük tarihinden sonra verilse dahi mülga Tebliğlerdeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.

2.3. Proje Uygulaması Getirilen İşler

Tebliğ ile proje uygulaması getirilen istisnalarda (KDV Kanununun 13/a, 13/c, 13/e ve Geçici 29 maddelerinde düzenlenen istisnalar), söz konusu istisnalardan yararlanılabilmesi için alınması gereken istisna belgesinden önce, istisna konusu mal veya hizmetlere ilişkin “Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste”nin istisna belgesi talebinde bulunanlar tarafından elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, proje uygulaması getirilen işlere ilişkin olarak, Tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi alınmış olması halinde, “Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste”nin Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesine gerek yoktur. Ayrıca, proje uygulaması getirilen ve Tebliğin yürürlüğünden önce başlanılmış ve halen devam eden işlemlerde, söz konusu proje uygulaması sona erene kadar Tebliğin yürürlük tarihinden sonra yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin iade taleplerinde de Tebliğin yürürlüğünden önceki usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

Proje uygulaması getirilen işlere ilişkin Tebliğin yürürlüğünden sonra istisna belgesi talebinde bulunulması halinde, “Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste”nin elektronik ortamda Başkanlığımıza gönderilmesini takiben istisna belgesi verilir. Ancak, Başkanlığımızda mal ve hizmet listelerinin alınmasına yönelik sistemsel altyapı oluşturulması çalışmaları tamamlanana kadar listelerin elektronik ortamda sisteme girilmesi beklenilmeden istisna belgesi verilir. Sistem altyapı çalışması tamamlanınca, mal ve hizmet listeleri ile birlikte istisna kapsamındaki alımlara ilişkin bilgiler de alıcı tarafından sisteme girilir.

Proje uygulaması getirilen istisnalarda, Tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi almak üzere İdareye başvuranların talepleri de Tebliğin yürürlüğünden önceki usul ve esaslara göre değerlendirilir.

2.4. İndirimli Teminat Uygulaması

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin yürürlüğünden itibaren İTUS (İndirimli Teminat Uygulama Sistemi) sertifikası alan mükellefler, iade hakkı doğuran bütün işlemleri için (tam istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler, indirimli oran, tevkifat) indirimli teminat uygulamasından faydalanabilir.

Tebliğin (IV/B.1.2.1.1.) bölümünde ihraç kayıtlı teslimde bulunan imalatçılar için aranacağı belirtilen “İlgili sicile kayıtlı olma” şartı, sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olmayı veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olmayı ifade etmektedir.

Tebliğin yürürlüğünden önce indirimli teminat uygulaması kapsamında olan mükelleflerin İTUS sertifikası almak için bağlı olduğu vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa yeniden başvurması gerekmektedir. Tebliğde belirlenen şartları taşıyanlara vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık tarafından İTUS sertifikası verilir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, son olumlu rapor vergi dairesine intikal ettikten sonra (diğer şartlar da gerçekleşmişse) raporun ilgili olduğu vergilendirme döneminden sonraki dönemlere ilişkin iade talepleri için indirimli teminat uygulamasına başlanacağı ve raporun ait olduğu vergilendirme döneminden sonraki dönemler için verilen teminatların, indirimli teminat tutarını aşan kısmının iade edileceği belirtilmiştir. Bu itibarla, İTUS sertifikası almaya hak kazanan mükelleflerin son raporun ait olduğu dönem ile sertifika tarihi arasındaki iade taleplerinde de indirimli teminat uygulanacağı açıktır.

İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin İTUS sertifikası başvurularının değerlendirilmesinde beş vergilendirme döneminin hesabında, bu mükelleflerin yılı içerisinde mahsuben iade talep edilen dönemlere ilişkin vergi inceleme raporları veya YMM raporları da dikkate alınır. Ayrıca, indirimli orana tabi işlemlerden doğan yıllık iade taleplerine ilişkin düzenlenen olumlu raporlar, kapsadığı her bir vergilendirme dönemi için olumlu rapor olarak değerlendirilir.

3. ATİK (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) Satışları

Mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet satışları 1 no.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığının “Diğer İşlemler” tablosunda “503” kodlu “Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları” satırında beyan edilecektir.

Bu satışlar nedeniyle hesaplanan KDV’nin 1 no.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığındaki “İlave edilecek KDV” satırına yazılmak suretiyle beyanı mümkün değildir.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

Şirketin sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının iptali

mahkeme-karari

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

E.No : 2009/11773 K.No : 2011/7602

Tarih : 16.06.2011

ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ İPTALİ

ÖZÜ: Anonim şirketlerde, son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığının anlaşılması durumunda, yönetim kurulunun derhal toplanarak durumu genel kurula bildirmesi, şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcut ise yönetim kurulunun şirket aktiflerinin satış fiyatları esas alınarak bir ara bilanço düzenlemesi ve sermayenin tamamlanmasına ya da mevcut 1/3 sermaye ile yetinmeye karar vermesi gerekmektedir. Şirketin aktiflerinin şirket borçlarını karşılamaya yetmediği taktirde yönetim kurulunun durumu derhal mahkemeye bildirmesi zorunludur. Şirket genel kurulu, sermayenin artırılmasına dair bir karar veremez. Kanun genel kurula bu yetkiyi vermemiştir. Sermayenin artırılmasına dair alınan karar batıldır.

(6762 s. TTK. m.324)

(818 s. BK m.20)

Haziran 2014 vergi beyanname takvimi

maliye

SON ÖDEME GÜNÜ HAZİRAN 2014  BEYAN VEYÜKÜMLÜLÜKLERİ
09 Haziran 1-  Mayıs  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
10 Haziran 1-  16 -31 Mayıs  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi
16 Haziran 1- Mayıs Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Mayıs  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Mayıs Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile  III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

 

20 Haziran 1-İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
23 Haziran 1- Mayıs Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Mayıs Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Mayıs Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

24 Haziran 1-   Mayıs  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
25 Haziran 1-   1-15  Haziran  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
26 Haziran 1- Mayıs Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2- Mayıs Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3- Mayıs Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

30 Haziran 1- Mayıs Ayna Ait Form (Ba) ve (Bs)nin verilmesi (VUK Teb. 396)

2- Mayıs Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

3- Basit usule tabi olanların 2. Taksit Ödemesi

4- Ticaret ve Sanayı Odaları ile Ticaret Borsaları Aidatı 1. Taksit Ödenmesi

5- Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (TTK md.64)

  Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Haziran’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Haziran çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Özel Tüketim vergisi Tebliği Seri No:34

maliye

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 34)

(19.04.2014 tarih ve 28977 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak bu Tebliğin (1.) bölümünde belirtilen mallarla sınırlı olmak üzere tevkifat uygulamasına geçilmesi uygun görülmüştür.

Bu uygulamanın usul ve esasları ise Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrası, 9 uncu maddesi, 14 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrası, 15 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun2 120 nci maddesi ile Mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde aşağıda belirlenmiştir.

1. TEVKİFAT UYGULAMASININ KAPSAMI VE NİTELİĞİ

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir. Read more