Araç Satışının yanında promosyon hizmet paketi verilmesinin KVK ve KDV açısından değerlendirilmesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı:B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-1-78

06/03/2012

Konu : Araç satışının yanında promosyon olarak hizmet paketi verilmesi halinde, hizmet paketinin KVK ve KDV açısından değerlendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızın araç kiralama ve  ikinci el satışı faaliyetinde bulunduğu ve satışlarınızı artırmak amacıyla ikinci el araç satışı esnasında araç ile birlikte müşterilerinize kasko ve tamir bakım hizmet paketini promosyon olarak vermek istediğinizi belirterek, promosyon alışlarınıza ait yüklendiğiniz katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile promosyon alışlarınızın gider yazılıp yazılmayacağı hususlarında bilgi istenilmektedir.

1) Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde ise;

“Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce;

1- İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

2- İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde ise, safi kazancın tespit edilmesinde indirilebilecek giderler sayılmış olup, aynı maddenin (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir.

Promosyon kampanyalarının düzenlenmesindeki amaç; ürün satışının, dolayısıyla işletmenin ticari kazancının artırılmasıdır. Bu nedenle, promosyon amaçlı bedelsiz verilen malın, satışların artırılması amacıyla yapılan pazarlama harcaması niteliğinde olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak, promosyon amaçlı bedelsiz verilen malın kurum kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilebilmesi için, işin ehemmiyet ve genişliği ile orantılı olmasının gerekeceği tabiidir.

Buna göre, şirketinizin satışlarını artırmak amacıyla ikinci el araç satışı esnasında araç ile birlikte müşterilerinize promosyon olarak verilen kasko ve tamir bakım hizmet paketi alış bedellerinin, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işin ehemmiyet ve genişliği ile orantılı olması şartıyla Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

2) KDV Kanunu Yönünden:

KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-4/1 inci maddesinde, hizmetin; teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

hüküm altına alınmıştır.

50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde, promosyon ürünleri numune ve eşantiyonların KDV karşısındaki durumuyla ilgili olarak açıklama yapılmıştır.

Buna göre, satışlarınızı artırmak amacıyla ikinci el araç teslimi ile birlikte bedelsiz verilen tamir ve bakım hizmetleri, teslim edilen araç bedeli içinde tahsil edilmiş ve vergilendirilmiş olduğundan, bu hizmetler vergiye tabi tutulmayacaktır.

Öte yandan, söz konusu bedelsiz verilen hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV nin 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/1) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde prensip olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir