4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununa ekli (I) sayılı listenin (b) cetvelinde yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisi ile ilgili karar

Karar Sayısı : 2012/3792

(09.10.2012 tarih ve 28436 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2012 tarihli ve 103112 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN  MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için aşağıda G.T.İ.P. numaralan itibarıyla karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutan uygulanır. Bu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile aşağıda belirlenen oranlara göre hesaplanan vergi tutarların arasındaki fark için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır. Oranların uygulanması sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki 4 hane dikkate alınır.

(2) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

                         (I) SAYILI LİSTE                               (B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi ORAN(%)
2707.10 Benzol (Benzen)

0,75

2707.20 Toluol (Toluen)

0,75

2707.50.90.00.11 Solvent nafta

(Çözücü nafta)

0,75

2710.11.21.00.00 White spirit

0,75

2710.11.25.00.00 Diğerleri

0,75

2710.11.90.00.11 Diğer solventler

(Çözücüler) (Petrol eteri)

0,75

2710.11.90.00.19 Diğerleri

(Petrol eteri)

0,75

2710.19.29.00.00 Diğerleri

(Petrol eteri)

0,75

2901.10.00.90.11 Hekzan

0,75

2901.10.00.90.12 Hep tan

0,75

2901.10.00.90.13 Pentan

0,75

2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol)

0,75

2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol)

0,75

2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

0,75

3811.21.00.10.00 (Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

0,75

3811.29.00.10.00 (Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

0,75

3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

0,75

3814.00.90 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar Diğerleri

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

2,50

3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için  anorganik karma çözücüler ve incelticiler

2,50

2710.19.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar

28,50

 

2710.19.75.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar)

2710.19.71.00  Alt pozisyonunda  belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

28,50

2710.19.81.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

28,50

2710.19.83.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

28,50

2710.19.85.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafın

28,50

2710.19.87.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktör yağları

28,50

2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

28,50

2710.19.93.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

28,50

2710.19.99.00.25 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar

28,50

2710.19.99.00.21 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Spindle oil

28,50

2710.19.99.00.22 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Light neutral

28,50

2710.19.99.00.23 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Heavy neutral

28,50

2710.19.99.00.24 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Bright stock

28,50

2710.19.99.00.98 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Diğerleri

(Yalnız baz yağlar)

28,50

2710.19.25.00.11 Gazyağı

2,00

2710.19.25.00.19 Diğerleri

2,00

3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,43

3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

1,43

3403.19.90.00.00 (Yağlama müstahzarları) Diğerleri

1,43

3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,43

3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

1,43

 

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, aynı cetvelde yer alan vergi tutarı daha düşük malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için imal edilen malın tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarı uygulanır. Bu malların teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi tutarları ile imal edilen malın tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarı arasındaki fark için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır.

(2) 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

MADDE 3- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24 ve 2710.19.99.00.98 G.T.İ.P. numaralarında yer alan baz yağların; aynı cetvelde yer alan G.T.İ.P. numaraları aşağıda yazılı malların imalinde kullanılması ve imal edilen malların aynı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilerek ihracının gerçekleşmesi halinde, baz yağlar için özel tüketim vergisi tutan 0,0500 TL/Kilogram olarak uygulanır. Baz yağların teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi tutarları ile 0,0500 TL/Kilogram arasındaki fark için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır.

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi
2710.19.71,00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar)

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.81.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafın
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Dişli yağlan ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin islenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3403.19.90.00.00 (Yağlama müstahzarları) Diğerleri
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları) Diğerleri

 


        MADDE 4- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca (I) sayılı listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin tecil edilecek kısmı sıfır olarak uygulanır.

MADDE 5- (1) 30/11/2002 tarihli ve 2002/4930 sayılı Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesi ile 13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir