Archive for 30 Mayıs 2014

Haziran 2014 vergi beyanname takvimi

maliye

SON ÖDEME GÜNÜ HAZİRAN 2014  BEYAN VEYÜKÜMLÜLÜKLERİ
09 Haziran 1-  Mayıs  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
10 Haziran 1-  16 -31 Mayıs  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi
16 Haziran 1- Mayıs Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Mayıs  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Mayıs Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile  III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

 

20 Haziran 1-İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
23 Haziran 1- Mayıs Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Mayıs Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Mayıs Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

24 Haziran 1-   Mayıs  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
25 Haziran 1-   1-15  Haziran  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
26 Haziran 1- Mayıs Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2- Mayıs Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3- Mayıs Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

30 Haziran 1- Mayıs Ayna Ait Form (Ba) ve (Bs)nin verilmesi (VUK Teb. 396)

2- Mayıs Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

3- Basit usule tabi olanların 2. Taksit Ödemesi

4- Ticaret ve Sanayı Odaları ile Ticaret Borsaları Aidatı 1. Taksit Ödenmesi

5- Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (TTK md.64)

  Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Haziran’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Haziran çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Özel Tüketim vergisi Tebliği Seri No:34

maliye

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 34)

(19.04.2014 tarih ve 28977 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak bu Tebliğin (1.) bölümünde belirtilen mallarla sınırlı olmak üzere tevkifat uygulamasına geçilmesi uygun görülmüştür.

Bu uygulamanın usul ve esasları ise Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrası, 9 uncu maddesi, 14 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrası, 15 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun2 120 nci maddesi ile Mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde aşağıda belirlenmiştir.

1. TEVKİFAT UYGULAMASININ KAPSAMI VE NİTELİĞİ

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir. Read more

Mükellefiyet tesis edilmeyen dönemlere ait olarak mükellefe sorumluluk yüklenemez

mahkeme-karariKonya Bölge İdare Mahkemesinin 5.10.2012 gün, esas 2012/1048 karar 2012/903 sayılı kararıyla aynen onanarak kesinleştirildi.

Konya Vergi Mahkemesi

Esas No: 2012/1048 Karar No : 2012/596

ÖZÜ: Mükellefiyet tesis edilmeyen dönemlere ait olarak mükellefe sorumluluk yüklenemez.

İstemin Özeti: Davacı  tarafından gelir vergisi gelir geçici vergisi ve katma değer vergisi beyannamesinin  elektronik ortamda verilmediğinden bahisle Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezası ile beyanname vermediğinden bahisle kesilen usulsüzlük cezasının, mükellefe tebliğ edilen ihbarnamenin usulüne uygun tanzim edilmediği, müvekkilinin araç alım satımı yaptığı tarihlerde vergi mükellefi olmadığı, 15.11.2011 tarihinde düzenlenen tutanakla geçmişe yönelik vergi mükellefiyeti tesis edildiği, mükellefiyetten haberdar olmadığı bir dönemde elektronik ortamda beyannamenin verilmesinin mümkün olmadığı, mükellefiyet ile ilgili yükümlülüklerinin ancak mükellefiyetin öğrenildiği tarihten itibaren başlaması gerektiği iddialarıyla terkini istenmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Vergi mahkemesince, işin gereği düşünüldü:

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesinin 1’inci fıkrasında bu kanunun  86, 148, 149, 150, 256 ve 257’nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257’nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil) maddede üç bent halinde sayılan özel usulsüzlük cezalarının kesilecği; 2’nci fıkrasında, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz  ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belgelerin süresi içinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında yapılacak tebliğlerde kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin şart olduğu, ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmayacağı, elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden  30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak 376 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine hiçbir halde sınırlı olmaksızın yıllık gelir vergisi beyannamesini ve geçici beyannamelerini yine ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı  gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Beyanname verme ve bildirimde bulunma gibi ykümlülükler, vergi mükellefi olmanın gereği olup, mükellefler açısından söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, kişi adına hukuka ve usulüne uygun olarak mükellefiyet tesis edilerek, bu mükellefiyetten kişinin yine usulüne uygun olarak haberdar edilmesi gerekmektedir.Kişinin hukuka uygun şekilde adına tesis edilen vergi mükellefiyetinden haberdar olması ile mükellefiyetin gereği olan yükümlülükleri yerine getirme ödevi doğacak olup, söz konusu yükümlülükleri yerine getirme ödevi mükellefiyetin iptali veya idare tarafından terkinine kadar devam edecektir.

Dava konusu olayda 15.11.2011 tarihli yoklama tutanağı ile gemişe yönelik olarak  davacı adına mükellefiyet tesis edildiği ve bu   mükellefiyet gereğince elektronik ortamda beyanname verilmediğinden bahisle özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezası kesilmişse de, henüz mükellef olmadığı dönemde beyanname vermesi mümkün olmadığından  kesilen dava konusu özel ususüzlük cezalarında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu cezaların terkinine,