Archive for 02 Nisan 2014

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Üzerinden Yapılabilecek indirimler

maliye

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

Beyan esasına dayanan Türk Vergi Sistemimizde kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesi hükmüne göre, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunmakta ve ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içermektedir.

Kurumlar vergisi mükelleflerimiz, 2013 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini 1-25 Nisan 2014 tarihleri arasında bağlı bulundukları vergi dairesine vereceklerdir.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2013 hesap döneminde elde etmiş oldukları ve beyan etmeleri gereken kurum kazançları nedeniyle Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinden yapılacak indirimlere ilişkin açıklamalar, bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesi hükmüne göre, kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılabilecektir. Read more