Archive for 20 Kasım 2013

Limited Şirket den tahsil edilemeyen vergi alacağı hisseleri oranında ortaklardan aranır

mahkeme-karari

Danıştay 9. Daire

Esas No: 2010/8851 Karar No : 2013/3804

ÖZÜ: Ltd.Şti.den tahsil edilemeyen vergi alacağı hisseleri oranında ortaklardan aranır.

İstemin Özeti: Davacı ortağı olduğu …… Ltd.Şti.nin vadesinde ödenmeyen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ve hesaplanan gecikme faizinin tahsili amacıyla davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davayı kabul eden vergi mahkemesinin kararının; 5766 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer verilen “Bu kanunla 6183 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ve eklenen hükümler, hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında da uygulanır” hükmü nedeniyle davacının ortağı olduğu şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağından geçmişe dönük olarak sermaye hissesi oranında sorumlu bulunduğu belirtilerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Vergi mahkemesi kararının dayandığı hukuki sebepler ve gerekçesi dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığı.

İşverenin Kusur ve Sorumluluğu

mahkeme-karari

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2010/5719   K.No : 2012/1105

Tarih : 06.02.2012

                            •  İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN  DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

                            •  İŞVERENİN KUSUR SORUMLULUĞU

ÖZÜ:     İşverenin iş kazası sonucu meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu,yasa ve içtihatlarla belirlenmiş haller dışında ilke olarak iş akdinden doğan işçiyi gözetme (koruma) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluktur. Mahkemece, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişilerden, yöntemince rapor alınmalı,  olayda işverenin ve işçinin kusur oranları saptanmalı, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan artışlara göre hesaplanan tüm peşin sermaye değeri kurumdan sorulmalı ve bildirilen miktar hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan ücret artışları ve 60 yaştan sonra bakiye ömrüne kadar (pasif dönemde) asgari ücret esas alınarak hesaplanan tazminattan indirilerek karar verilmelidir.

          ( 4857 s. İş K. m.77)

(506 s. SSK ek m.38)


Diyarbakır escort bayan


Konya escort bayan

Bodrum’da geceleri yanlız geçmez
Bodrum escort bayan


Ankara escort bayan


Malatya escort bayanTekirdağ escort bayan

İşverene ait iş yerinde geçen zamanların tespiti

 

mahkeme-karariYARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2010/7600 K.No : 2012/2773

Tarih :01.03.2012

• İŞVERENE AİT İŞ YERİNDE GEÇEN ZAMANLARIN TESPİTİ

• KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ

• GÖREVLİ MAHKEME

ÖZÜ: Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar 506 sayılı Yasaya göre sigortalı sayılacağı gibi, yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalıların çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlamaları halinde, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılarının nazara alınacak ve bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülecektir.

Usta öğreticisi olan davalı 506 sayılı Yasaya tabi sigortalı olup, hizmet akdinin koşulları da oluştuğndan, açılan tespit davasına iş mahkemelerinde bakılmaktadır.

(5521 s. İMK m. 1/2-B, 101)

(506 s. SSK m. 2, 79, 134)