Archive for 30 Ağustos 2013

Yurtdışında Bulunan Bilgisayar Donanımı ile ilgili Özelge

maliye

Tarih  : 29.11.2012

Sayı    : B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-315-239

ŞİRKET ENVANTERİNE KAYITLI ANCAK YURT DIŞINDA BULUNAN BİLGİSAYAR DONANIMININ ALIMI VE KURULUMU İLE MUHAFAZA, BAKIM, GÜVENLİK VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ KARŞILIĞI ÖDENEN BEDELLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Kayıtlı dilekçenizde; şirketinizin “bilgisayar donanım” (ana server) yatırımı yapmaya karar verdiği, söz konusu bilgisayar donanım alımının Almanya’da mukim ……….. firmasından yapılacağı ve bahsi geçen donanımın, sistem güvenliğini daha etkin koruma altında tutabilmek, bakım ve koruma maliyetini düşürmek, çıkabilecek problemlere profesyonel çözümler üretmek gibi sebeplerle  Türkiye’ye ithal edilmeden, ………. firması tarafından muhafaza edileceği, ………. firmasının Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren firmalara da bilgisayar donanımı (ana server) ile ilgili bakım, güvenlik ve geliştirme konularında hizmet sunduğu ve ilgili bilgisayar donanımlarını Almanya’da bulunan işyerinde muhafaza ettiği, şirketinizin ………. firmasına, kullanacağı bilgisayar donanımının alımı ve kurulumu ile ilgili yıllık bakım ve operasyon bedeli ödeyeceği, bahse konu bilgisayar donanımının şirketiniz envanterine kaydedileceği ancak ilgili donanımın ithal işlemi yapılmadan Almanya’da mukim ………. firması tarafından kurulup muhafaza edileceği ve kullanımının şirketinize ait olacağından bahisle bahsi geçen donanımın amortisman yoluyla mı yoksa direkt gider yazmak suretiyle mi itfa edileceği ile katma değer vergisi ve kurumlar vergisi  açısından ödenmesi gereken bir vergi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Read more

Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ

Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından:

BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SERİ NO: 1)

(21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Bu Tebliğde, 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun10 uncu maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa2 eklenen geçici 82 nci maddede düzenlenen bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

1. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Uygulaması

Bireysel katılım yatırımcısı, 4059 sayılı Kanunun3 ek 5 inci maddesi kapsamında Hazine Müsteşarlığınca devlet desteklerinden yararlanmaları için kendilerine lisans verilecek olan, kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişi yatırımcılardır. Read more

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No:5

Maliye Bakanlığından:

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 5)

(17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

6495 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası 1/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, ikinci ve üçüncü fıkraları ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

I – KANUN HÜKMÜ Read more

Haciz emrine süresinde yanıt verilmez ise kesinleşir

Danıştay 3. Daire

Esas No: 2007/4962 Karar No : 2009/3113

ÖZÜ: Haciz emrine süresinde yanıt verilmez ise, kesinleşir.

Davanın Özeti: Bir başka mükellefin vergi borcu nedeniyle 6183 sayılı Yasanın 79’uncu maddesi gereğince davacı kurum adına düzenlenen haciz bildirisine süresinde itiraz edilmemesi üzerine söz konusu borcun davacının zimmetinde sayılması suretiyle düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı; asıl vergi borçlusu gerçek kişinin ortağı olduğu davacı şirkette hak ediş ve alacağı varsa haciz şerhi konularak davalı idarenin banka hesabına aktarılmasının istendiği haciz bildirisinin davacı kuruma usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine karşın süresinde itiraz edilmemesi üzerine borç zimmetinde sayılan davacı kurumun bu durumun aksini haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde açacağı menfi tespit davasında ileri sürerek kanıtlanmasına olanak tanıyan 6183 sayılı Yasanın 79’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası dikkate alındığında düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden vergi mahkemesi kararının; haciz bildirisine süresinde itiraz edilmemesinin içeriğinin doğru olduğu anlamını taşımadığı, …. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan menfi tespit davasının bekletici mesele sayılması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü.

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan vergi mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına.

 

SGK Sağlık Uygulama Tebliği

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı R.G de yayımlanmıştır.) Genel Hükümler

1.1- Amaç

(1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan sonra Kurum olarak ifade edilecektir) karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen Kurumca ödenecek bedellerin bildirilmesidir.

1.2 – Kapsam

(1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. Read more