Archive for 09 Temmuz 2013

2013 yılı Yeminli Mali Müşavir YMM Tasdik Raporu hadleri

29- 1.1.2013 İTİBARİ İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE       TASDİK RAPORU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HADLER       (37 sıra no.lu Tebliğ %7,80 ile  artırılan)

1- İhracat ve ihraç kaydıyla tecil-terkin, uluslararası  taşımacılık hizmetleri, petrol arama, teşvik belgeli yatırımlarda, diplomatik istisnalarla ilgili işlemlerde: 392.000 TL
2- KVK md.5’de yer alan vergi dışı tutarlar ile kurum  kazancından indirilen gelirlere ilişkin işlemlerde: 204.000 TL
3- Bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatı ile ilgili işlemlerde 102.000 TL
4- Karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan belgelerde: 20.000 TL

 

Beyannamelerin İmzalatılmasının Üst Sınırı

 

 

27- BEYANNAMELERİN IMZALATILMASININ ÜST SINIRI

2012 Yılı Aktif Toplamı 5.580.000 TL
Net satışlar Toplamı 11.156.000 TL
– Bu hadlerden her hangi birinin aşılması beyannamelerin imzamecburiyetini ortadan kaldırmaktadır. Yeminli mali müşavirlerin tasdiki için herhangi bir koşul yoktur.  

 

28- İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR (2013 yılında)

3568 sk. göre çıkarılan 4 No.lu Tb. B bölümü ve %7,80’le artırılan
1- İkinci Sınıf tacirlerden  
a) Alım satım ve imalatta 186.000 TL
b) Diğerlerinde gayri safi hasılat 93.000 TL
Zirai kazancını İşletme Defterine göre tutanlarda 186.000 TL
3- Serbest Meslek Kazançlarında 130.000 TL
4- Hadlere bakılmaksızın noterler  

 

Damga vergisi oranları 2013

 

 

25- BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI (I Sayılı Tablo)(2013 yılı) (TL

a) Ücretlerde    (Binde 7,59)
b) Kiralarda  (Binde 1,89)
c) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 39,65
d) Kurumlar Vergisi Beyannamesi 53,00
e) Muhtasar ve KDV Beyannameleri 26,25
f) Bilançolar 30,60
g) Gelir tabloları 14,85
h) İşletme Hesabı Özetleri 14,85
i) SGK’ya verilen sigorta prim bildirgeleri 19,55
j) Diğer Beyannameler (Damga Vergisi Beyannamesi hariç) 26,25

 

26- Anonim, Eshamlı Komandit ve Limited şirketleri ile Yatırım Fonlarının

kuruluşlarına, Sermaye  Artırımlarına  ve süre uzatımlarına İlişkin Kağıtlar Damga Vergisinden Müstesnadır. (488 S.K. 2 Sayılı Tablo IV/16 bent)

 

 

Emlak vergisi Oranları

 

24-EMLAK VERGİSİ ORANLARI (EVK. Md. 8, 18)

Meskenlerde, Arazilerde % 0.1
Digerlerinde % 0.2
Arsalarda % 0.3
Not:    01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere büyükşehir

belediye sınırları ve mücavir alanlar için yukarıdaki

oranlar %100 artırımlı uygulanır.

 

Kanuni Faiz Oranı

23- KANUNİ FAİZ ORANI (3095 SK Md.1, TTK)

(31 Aralik 2004 tarihli R.G.’de yayimlanan 5277 sayili Bütçe Kanununun 37/8-e mad. ile) 1.1.2005-31,12,2005 arası %1
2005/9831 s.kararla 1.1.2006 dan itibaren aylık  %0,75