Archive for 01 Temmuz 2013

Faaliyeti bulunmayan mükelleften ödeme emri ile vergi istenmez

İzmir 1. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2011/1194 Karar No : 2012/290

ÖZÜ: Faaliyeti bulunmayan mükelleften ödeme emri ile vergi istenmez.

İstemin Özeti: Davacı tarafından, adına tanzim ve tebliğ olunan ödeme emirlerinin; ödeme emri öncesinde kendisine herhangi bir ihbarname tebligatı yapılmadığı, ödeme emri içeriği amme alacağına konu hiç bir ticari faaliyetinin bulunmadığı, nüfus cüzdanının çalınarak sahte bir kimlik üretildiği iddia edilerek iptali istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Vergi mahkemesince işin gereği görüşüldü:

Dava, davacı tarafından, adına tanzim ve tebliğ olunan  ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından verilen ve mahkememiz kayıtlarına giren dilekçede, davalı idarenin davacının mükellefiyetini … tarihi itibari ile terkin edip bu durumu …… sayılı işlemle davacıya bildirdiği belirtilmiş buna binaen mahkememizce yapılan ara karar henüz tebligat aşamasında iken bu kez davalı idarece verilen mahkememiz kayıtlarına dilekçede söz konusu ödeme emrinin takipten kaldırıldığı belirtilmiş ve buna ilişkin bilgi ve belgeler gönderilmiştir.

Bu durumda, davaya konu edilen ödeme emirlerinin takipten kaldırıldığı anlaşıldığından, ortada davaya konu işlemin bulunmaması nedeniyle davanın esası hakkında karar verilmesine mahal bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, KONUSU KALMAYAN DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oy birliğiyle karar verildi.

Temmuz 2013 Vergi Takvimi

Temmuz 2013 Vergi Takvimi

SON ÖDEME GÜNÜ

TEMMUZ 2013  BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

AÇIKLAMA: MALİ TATİL nedeniyle bazı beyannamelerin verilme süreleri mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren YEDİ GÜN uzayacaktır.

08 Temmuz

1-  Haziran  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Temmuz

1-  16 -30 Haziran  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin  Beyanı ve Ödenmesi

15 Temmuz

1- Haziran Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Haziran  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Haziran Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile  III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

22 Temmuz

1-  İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

25 Temmuz

1- 1-15  Haziran  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim  Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

29 Temmuz

1- Haziran Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Haziran Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Haziran Ayı 1 ila 30’u Arası Ücret Alan Sigortalılar için Prim  Belgelerinin Verilmesi

4- Haziran Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi

5- Haziran  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

30 Temmuz

1- Haziran Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2- Haziran Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3- Haziran Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

4- Haziran Dönemi Muhtasar Beyannamelerinde Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi

31 Temmuz

1- Haziran Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

2- Gelir Vergisi  2. Taksit Ödemesi

3- Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

4- Haziran Ayına Ait Form (ba) ve (bs)nin verilmesi (VUK Teb.396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 29 Temmuz’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 30 Temmuz çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir..